De boer op met: Elène de Groot van het Leden Contact Centrum over het onderwerp 'bedrijfsvoering'

  • Toekomstgericht ondernemerschap
  • Stikstof
  • Friesland

In de zomerserie van 2021 gaan medewerkers van LTO Noord in gesprek met leden op hun bedrijf. Voor deze tweede aflevering gaat LTO Noord medewerker Elène de Groot in gesprek met melkveehouder Bert de Boer in Eastermar.

Foto Zomerserie 2 Nieuwe Oogst - niet hergebruiken

Het gesprek gaat over de bedrijfsvoering van De Boer, zijn inzet voor de lokale werkgroep voedselbos en over onderwerpen die spelen in de belangenbehartiging.

Tussen het groen van het coulisselandschap staat de karakteristieke boerderij van Bert de Boer, zijn vrouw Corina en hun twee dochters van negentien en zestien jaar. ‘Het is hier vanzelf al natuurinclusief boeren’, zegt De Boer.

In 2007 werd Bert de Boer melkveehouder op een pachtbedrijf in het Friese Eastermar. Op het ouderlijk bedrijf in Drachtstercompagnie zijn twee broers boer. Samen vormen ze een vof en melken ze 300 koeien. De Boer melkt op zijn locatie 90 tot 95 koeien. 

De melkveehouder kruist zijn Holstein-melkvee met Fleckvieh, Jersey en Brown Swiss. ‘Welk resultaat wil je daarmee bereiken?’ wil Elène de Groot van het Leden Contact Centrum van LTO Noord weten. De Boer: ‘Een driewegkruising levert koeien op met inhoud. Ze passen bij mijn bedrijfsvoering, waar de koeien van half maart tot eind november buiten lopen en het gras zelf veel uit het land moeten halen.’ De huiskavel is 35 hectare groot en op afstand ligt nog 30 hectare.

Houtwallen

Volgens de melkveehouder is het op zijn locatie ‘standaard al natuurinclusief boeren’. Dat is goed te zien op zijn huiskavel, die wordt doorkruist door houtwallen en waar lisdodden groeien in een grote poel. ‘Wij onderhouden en beheren de wallen’, legt De Boer uit. ‘Iedere houtwal heeft zijn eigen opbouw. Afgelopen winter hebben we bij een houtwal de eindkap uitgevoerd. Zonlicht krijgt dan weer een kans. Dat geeft andere insecten en vegetatie dan bij houtwallen die volop zijn uitgelopen en tussentijds worden gesnoeid als ze te breed worden.’

De Boer is aangesloten bij vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW). Voor zijn werk voor het behoud van de houtwallen krijgt hij een vergoeding van 2 cent per kilo melk op zijn locatie. ‘Deze manier van boeren biedt kansen en past ook bij wat de maatschappij vraagt’, aldus de melkveehouder. ‘Agrarisch natuurbeheer is in onze regio uitgevonden. NFW helpt dat Europees budget hiervoor in de regio wordt besteed.’

Stikstofbeleid

De Boer en De Groot waren van 2001 tot 2003 collega’s bij het Leden Contact Centrum van LTO Noord. Toen waren het vooral adviesvragen waarover werd gebeld. Dat is veranderd. Nu gaan de gesprekken met leden meer over de beleidsmatige inzet van LTO.

‘Waar zit de grootste zorg bij collega-boeren die bellen?’ vraagt De Boer. ‘Onder andere bij het stikstofbeleid en de consequenties van het verlies van het PAS. Zo lezen PAS-melders dat hun situatie wordt gelegaliseerd, maar hoe gaat dat uitwerken op gebiedsniveau?’, antwoordt De Groot.

‘Andere zorgen gaan over het stikstofbeleid in het nieuwe kabinet. Komt er een generieke korting? Om dat te voorkomen, neemt LTO het voortouw met het plan ‘Een duurzaam evenwicht’ en het plan van de Coalitie Toekomstgerichte Melkveehouderij. LTO zet in op reductie van stikstofuitstoot door onder andere maatregelen waar boeren zelf de regie op hebben en kiezen wat bij hun bedrijfsvoering past om zo het beoogde doel te behalen.’

Technische oplossingen zijn belangrijk, maar volgens De Boer niet dé oplossing. ‘We hebben behoefte aan toekomstperspectief.’ Daarvoor zet LTO zich in. De Groot: ‘Duidelijkheid, dat je weer toekomstgericht kunt ondernemen, dat er een stip op de horizon wordt gezet. Plannen kunnen alleen haalbaar zijn, als er een passend verdienmodel is.’

Voedselbos 

De Boer is in zijn dorp lid van de werkgroep voedselbos. ‘Dat trekt mensen die op een andere manier naar landbouw kijken. Mensen weten niet meer wat er gebeurt op een boerenbedrijf. Ik leg bijvoorbeeld uit dat wij houtwallen beheren. Voor de pr van de sector vind ik het belangrijk dat je als boer iets in het dorp doet om het juiste beeld van de sector over te kunnen brengen.’

Tot 2018 was De Boer twee periodes actief als LTO Noord-afdelingsbestuurder. ‘Waar hebben jullie in die periode aan gewerkt?’ vraagt De Groot. De melkveehouder geeft een voorbeeld: ‘We hebben meegestuurd in het watergebiedsplan Twijzel. We konden niet instemmen met het gebiedsplan dat was neergelegd. Wetterskip Fryslân gaf aan de landbouw hierin wel nodig te hebben. Resultaat was dat de scherpe kanten van het gebiedsplan zijn gehaald.’

Omrijden

Rijkswaterstaat wil in de omgeving twee bruggen vervangen door één aquaduct. Vijf agrariërs, onder wie De Boer, moeten dan omrijden om bij hun grond te komen. ‘De provincie en Rijkswaterstaat wilden in contact komen met boeren en benaderden LTO Noord’, zegt De Boer. ‘Met beleidsadviseur Roel Visser van LTO Noord hebben we Rijkswaterstaat een brief gestuurd waarin we kenbaar maken wat voor ons de extra kosten van het omrijden zijn.’

Over zijn lidmaatschap van LTO Noord zegt De Boer: ‘Ik lees Nieuwe Oogst, krijg apps van de afdeling en LTO-vakgroep Melkveehouderij. Ik hoef niet alle stappen te weten die worden gezet. Ik heb vertrouwen in de huidige insteek die LTO kiest en vind dat zij het goed doet voor haar leden.’

Bron:

Nieuwe Oogst