LTO Gelderse Vallei vraagt regie van gemeenten bij duurzame energie

Zorgen om verlies waardevolle landbouwgrond, draagvlak en landschap.

Energie uit zon, wind of biomassa: de landbouw speelt een grote rol in de productie van duurzame energie. Boeren willen en kunnen meer om de duurzame voedselproductie het hoofd te bieden. LTO Noord afdeling Gelderse Vallei heeft in haar visie ‘Zonneklaar’ op een rij gezet hoe zij denken dat de landbouw deze rol het beste kan vervullen.

Tegelijkertijd spreekt LTO Noord afdeling Gelderse Vallei, die de belangen behartigt van ruim 800 agrarische ondernemers, haar zorgen uit over het gebrek aan regie op dit thema bij de gemeenten in de Gelderse Vallei. ‘Wij maken ons zorgen dat nu niet de juiste weg wordt gevolgd. Allereerst vinden wij de term zonnevelden, zonneweides of zonneparken ongepast. Je zou moeten spreken van zonnecentrales. Het is immers een industriële bezigheid’, stelt Aart Jan Vos, portefeuillehouder Energie & Duurzaamheid, LTO Noord afdeling Gelderse Vallei. 

Volstrekt onacceptabel 
Grote zonnecentrales op waardevolle landbouwgrond is voor LTO Noord afdeling Gelderse Vallei ‘volstrekt onacceptabel’. ‘Zeker in onze regio hebben wij onze landbouwgrond hard nodig voor de transitie naar een duurzame, meer circulaire voedselproductie’, zegt Vos. De claims op locaties voor zonnecentrales jagen de grondprijzen omhoog. Bovendien is het tegenstrijdig met de inzet van de Regio Deal Foodvalley om de bodemkwaliteit en biodiversiteit te verbeteren. Ook grijpen zonnecentrales voor lange termijn in op het landschap. Verder zijn er praktische argumenten zoals de beperkte netwerkcapaciteit en dat opslag van zonne-energie nauwelijks rendabel is. 

Zonneladder 
In haar visie ‘Zonneklaar’ schetst LTO Noord afdeling Gelderse Vallei wat voor kansen zij zien als het gaat om de productie van duurzame energie. Dat begint met meer focus op energiebesparing. ‘Alle energie die niet gebruikt wordt, hoeft ook niet opgewekt te worden’, aldus Vos. LTO Noord wijst al langer op haar voorkeur voor de ‘zonneladder’. Dat wil zeggen, leg eerste alle (stal)daken vol met zonnepanelen en kijk dan naar restruimtes als taluds, bermen etc. Ook is de afdeling bereid om mee te denken over de plaatsing van windmolens. ‘Mits er lokaal draagvlak is. Dan is dit voor ons een goede manier van duurzaam energie opwekken’, vindt Vos.      
 
Meer draagvlak en burgerparticipatie 
Wat LTO Gelderse Vallei nu mist, is een partij die alle initiatieven voor duurzame energie coördineert en faciliteert. Daar ziet de afdeling een belangrijke rol weggelegd voor de gemeenten binnen de Foodvalley. ‘Dit levert op korte termijn meer energie, meer draagvlak en meer burgerparticipatie op dan grote zonnecentrales. Bovendien spaart dit landbouwgrond en landschap’, besluit Vos. 
LTO Noord afdeling Gelderse Vallei heeft haar visie ‘Zonneklaar’ naar alle 11 gemeentebesturen en politieke partijen in de regio Foodvalley en daarbuiten gestuurd. Dit als input voor de Regionale Energie Strategie, die alle gemeenten moeten opstellen. Uiteraard is de afdeling bereid om hierover in gesprek te gaan met de lokale gemeentebesturen of raadsleden. 
  
Visie "Zonneklaar" downloaden als pdf