Algemeen

Statements lto noord voor gemeenten gelderse vallei

De afdeling Gelderse Vallei heeft in samenspraak met LTO Noord statements opgesteld voor lokale fracties ter ondersteuning inzake de stikstofproblematiek

 

In mei 2019 heeft de RvS het systeem van vergunningverlening op basis van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) vernietigd omdat volgens de RvS het afgeven van een NB-vergunning alleen mogelijk is indien gewaarborgd wordt dat er geen toename van stikstofdepositie is. Anders gezegd: de omstandigheden voor de natuur mogen door het verlenen van de vergunning niet verslechteren. Gevolg van deze uitspraak is dat vele bouwprojecten stilvallen en agrarische bedrijven, die nog geen onherroepelijke NB-vergunning hebben, van de ene op de andere dag geen rechtszekerheid meer hebben in het exploiteren van hun bedrijf. Dit gaat in heel Nederland om duizenden agrarische bedrijven.  
Wij merken dat ook veel raadsleden in onze regio zich zorgen maken en graag een positieve bijdrage willen leveren in deze discussie. Graag willen wij hierbij helpen en argumenten aandragen die gebruikt kunnen worden in de richting van provinciale en landelijke politiek: 

• De agrarische sector is niet de oorzaak van het probleem, de oorzaak is het vergunningenstelsel van de overheid;   
• T.o.v. van 1990 heeft de agrarische sector al 67% NH3 reductie bereikt en ook is de sector bereid een verdere reductie te realiseren;   
• Na de aanwijzing van de Natura 2000 gebieden hebben boeren in gebiedsprocessen een enorme inzet gepleegd deze gebieden te versterken. Bedrijven zijn verplaatst en gronden (en het gebruik daarvan) zijn afgewaardeerd;   
• Het afnemen van rechten is onrechtmatig. Boeren hebben er in geïnvesteerd en hebben de rechten nodig om blijvend te kunnen ontwikkelen en innoveren;  • Groei van de totale veestapel is al onmogelijk door een stelsel van fosfaat- en dierrechten; 
• De dreiging van intrekken van rechten én de beoogde koppeling met dier/fosfaatrechten legt de dynamiek in de sector stil, terwijl die ruimte juist nodig is voor verduurzaming en reductie van emissies. Elke nieuwe stal voldoet namelijk aan de best practices, dus verplaatsing van een koe van een verouderd bedrijf naar een nieuw bedrijf, levert per direct reductie van emissie, dus voordeel op; 
• Extern salderen leidt tot ernstige aantasting (leegloop) van de leefbaarheid op het platteland én tot enorme kostenverhoging van het beheer van de gebieden rondom de Natura-2000 gebieden. Wie moet het namelijk doen als er geen boeren meer zijn? Wie onderhoudt het waardevolle agrarisch cultuurlandschap? 
• Daadwerkelijk meten van emissies en deposities is een must. Er wordt teveel geacteerd op basis van modellen, aannames en niet op basis van feitelijke metingen;  
• Een drempelwaarde is absolute noodzaak om enerzijds de economie weer op gang te krijgen en anderzijds duizenden agrarische bedrijven, die als gevolg van de Raad van State uitspraak illegaal lijken te zijn, alsnog vergund te krijgen. Het gaat hierbij om zeer kleine emissies, welke niet leiden tot een significante stikstofneerslag in Naura-2000 gebieden.    
 
Wij hopen dat ook u zich sterk wilt maken voor toekomstbestendige boerenbedrijven in uw gemeente. Alleen financieel gezonde bedrijven kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan tal van maatschappelijke diensten. Mocht u een nadere toelichting wensen, dan kunt u ten allen tijde contact met ons opnemen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Fije Visscher
Voorzitter LTO Noord afdeling Gelderse Vallei