Bart Gussinklo

inspraakreactie GV naar aanleiding van tariefverhoging waterschap

Het bestuur van waterschap Vallei en Veluwe behandelde woensdag 27 november de begroting voor 2020. Deze begroting bevatte een flinke, in onze ogen onterechte tariefverhoging voor landbouw. Dit hebben wij duidelijk gemaakt in onze inspraakreactie. Gelukkig was het waterschap vatbaar voor onze argumenten en is een groot deel van de tariefverhoging voorlopig van de baan.

Dit hebben wij, samen met andere insprekers en ondersteund door meer dan 200 collega's met ruim 150 trekkers, duidelijk gemaakt.....

 

Onderwerp: Inspraak AB vergadering Waterschap Vallei & Veluwe LTO Gelderse Vallei
Datum:  27 november 2019  
 
Beste bestuursleden van het Waterschap Vallei & Veluwe,
 
Mijn naam is Art Wolleswinkel, ik ben bestuurslid van LTO Gelderse Vallei. 
Ruim een week geleden kregen veel boeren een brief van het waterschap. Hierin werd een verhoging van de waterschapsbelasting voor boeren aangekondigd van 10,3% tot 10,9%. Wij waarderen het dat het waterschap de moeite nam om deze brief tijdig, nog voor het besluitvormingsproces, te sturen. Deze brief riep echter ook veel ongeloof op bij boeren:
 
Ongelofelijk,
dat het waterschap zo'n technische brief naar boeren stuurt. Ik, als portefeuillehouder waterschap bij LTO Gelderse Vallei, moest hem 3x lezen voordat het mij een beetje duidelijk werd. Maar toen werd mijn ongeloof alleen maar groter.
 
Ongelofelijk,
dat het waterschap in de brief doet voorkomen alsof het besluit al genomen is, terwijl besluitvorming vandaag pas aan de orde is;
 
Ongelofelijk,
hoe makkelijk de extra lasten als gevolg van het wegenarrest bij de boeren gelegd worden. Terwijl de uitspraak van de Hoge Raad al een jaar oud is, heeft het waterschap pas zeer recent gecommuniceerd over de gevolgen;
 
Ongelofelijk,
dat boeren waterschapsbelasting moeten betalen over hectares die ze niet meer hebben. Sterker nog, het waterschap trekt zich al steeds verder terug uit boerenland. Boeren dragen dus zelf steeds meer zorg voor onderhoud van watergangen, èn betalen via waterschapsbelasting steeds meer mee aan onderhoud van natuur en de bebouwde omgeving. Terwijl veel boeren, vooral in de hoger gelegen gebieden, minimaal baat hebben bij de inspanningen van het waterschap. In tegenstelling tot het stedelijk gebied en de infrastructuur, kan landbouw juist bijdragen aan oplossingen als inzijgen van water richting grondwater en tijdelijke wateropslag. Hoezo, eerlijke lastenverdeling???
 
Ongelofelijk,
dat het waterschap, als belangrijke partner bij de Regiodeal van Foodvalley, hiermee ook het draagvlak van de Regiodeal bij boeren ondermijnt. LTO Gelderse Vallei heeft samen met gemeenten in de Gelderse Vallei, provincies Utrecht en Gelderland, WUR, Universiteit Utrecht èn het waterschap heel veel energie gestoken in de totstandkoming van de Regiodeal. Een belangrijke kans om samen mèt boeren te werken aan verdere verduurzaming van de landbouw. Het waterschap neemt hier ook haar verantwoordelijkheid, als trekker van onderdeel 'bodem'. Ongelofelijk, dat juist nu het echte werk moet gaan beginnen samen mèt de boeren, het waterschap extra lasten bij de boeren neerlegt. Dit draagt niet bij tot vertrouwen. Zo voelen wij dat.
 
Ongelofelijk,
hoe makkelijk het waterschap hiermee haar eigen draagvlak ondermijnt bij de belangrijkste bodem- en waterbeheerders in het gebied: de boeren.     
 
Wij vinden het ongelofelijk, indien u als bestuur akkoord gaat met deze begroting.
Bestuur, neem uw verantwoordelijkheid! Leg de extra lasten vanwege het wegenarrest niet eenzijdig bij de landbouw neer, zorg voor jaarlijkse aanpassing van de totale belasting voor de categorie ongebouwd en waardeer de landbouw als belangrijke partner bij het waterbeheer, in plaats van als kostenveroorzaker. Grijp de kansen die er nu liggen, om samen  mèt de boeren te werken aan bodem- en waterdoelen. Houdt de deur open naar de boeren! Gooi hem vandaag niet dicht in ons gezicht! 
 
Art Wolleswinkel
Portefeuillehouder Waterschap LTO Noord afdeling Gelderse Vallei