Afdelingsbestuur moet lid tevreden houden

Wim Thomassen, Conny van den Top, Bertus van de Heg en Aart Jan Vos nemen na acht en tien jaar afscheid van hun bestuursfunctie bij LTO Noord-afdeling Gelderse Vallei en haar voorgangers.

‘Een leerzame periode’, stellen zij. ‘De afgelopen jaren hebben wij samen met onze medebestuurders een mooie en sterke fusieafdeling neergezet. Daar zijn wij ontzettend trots op.’

Leerzaam
Dat is de conclusie die de vier bestuurders trekken na afscheid van hun bestuursfunctie bij LTO Noord-afdeling Gelderse Vallei en haar voorgangers. ‘Bestuurswerk is een verrijking’, zegt oud-bestuurslid en voorzitter Thomassen. ‘Je leert veel mensen kennen, zit overal aan tafel en je maakt LTO Noord van binnenuit mee. In die zin denk ik dat het goed is dat alle leden een tijdje meedraaien in onze vereniging.’
Van de Heg beaamt dit. De melkvee- en pluimveehouder was begin 30 toen hij werd gevraagd voor een bestuursfunctie. ‘Met een jong gezin en een bedrijf dat volop in ontwikkeling was, moest ik daarover nadenken. Aan de andere kant was ik mij er heel goed van bewust dat het wel om de toekomst van de agrarische sector gaat en dus ook over mijn bedrijf. Dan is het waardevol dat je als bestuurder namens de sector kan meepraten over het beleid dat wordt gemaakt.’

Blik verbreden
‘Als bestuurder verbreed je je blik en leer je anders naar zaken kijken’, gaat hij verder. ‘Denk aan de plannen van gemeenten. Onze afdeling heeft met elf gemeenten te maken. Soms lees je plannen die zij hebben in de krant of op internet, maar weten wij niet wat de achterliggende gedachte daarvan is en welke consequenties dat heeft voor onze sector. Door in gesprek te gaan, wordt dit duidelijk en kijk je soms met heel andere ogen naar zo’n plan.’
Ook is de afgelopen jaren gebleken hoe belangrijk het is dat de afdeling nauw betrokken is bij gemeentelijke overleggen. ‘Eén van de gemeenten deed een voorstel dat bepalend zou zijn voor ons inkomen. Daar zijn wij direct op in gesprongen. Door in gesprek te gaan en uitleg te geven over wat dit voor ons zou betekenen, hebben we dit plan kunnen weerleggen.’

Afdelingsfusie
Eén van de mijlpalen voor de bestuurders was de afdelingsfusie die in 2016 plaatsvond. De voormalige LTO Noord-afdelingen Veluwerand, Liniedijk, Ede en Barneveld zijn samen verder gegaan als LTO Noord-afdeling Gelderse Vallei. ‘Daar zijn wij ontzettend trots op, dat wij samen met onze medebestuurders een mooie en sterke afdeling hebben neergezet’, zegt Van den Top.
‘Natuurlijk keken wij een beetje tegen deze fusie op’, gaat zij verder. ‘Maar uiteindelijk zijn wij daar als afdeling sterker door geworden. Bij veel overheden zijn wij de laatste jaren een serieuze gesprekspartner geworden en worden we overal in meegenomen. Kijk bijvoorbeeld naar de Regio Deal Foodvalley waar wij als afdeling bij betrokken zijn en Manifest van Salentein dat daar onderdeel van is.’
Regio Deal Foodvalley is een meerjarig partnerschap tussen het rijk en verschillende regionale overheden, ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en geeft boeren handvatten om haalbare en betaalbare technieken te ontwikkelen voor vraagstukken over luchtkwaliteit, bodem en circulair werken.

Fipronilcrisis
Volgens Van de Heg werd ook ten tijde van de fipronilcrisis duidelijk hoe waardevol deze fusie is geweest. ‘Veel pluimveehouders zaten in deze periode met de handen in het haar, zo ook getroffen pluimveehouders in ons gebied. Door de fusie waren wij ineens een groot bestuur en konden wij de taken goed verdelen. Zo hebben alle bestuurders telefonisch contact gezocht met de pluimveehouders in ons gebied.
‘Even horen hoe het met ze ging en wat op dat moment de stand van zaken was. Dat waardeerden zij enorm. Onze vicevoorzitter heeft namens onze afdeling een brief geschreven naar gemeenten. Kort daarna hebben we samen met de gemeente een meldpunt opgericht. De lijntjes liepen goed, ook landelijk gezien. Door deze acties zijn een aantal pluimveehouders lid geworden van LTO Noord.’
De bestuurders waren afgelopen periode druk met onder meer public relations en imago. ‘We hebben veel energie gezet op de platforms kijkenbijdeboer.nl en lerenbijdeboer.nl. Zo tof dat we dit hebben opgezet’, zegt Van den Top. ‘Elk kind moet in de schoolcarrière een keer op de boerderij zijn geweest.’
En ook de Regionale Energiestrategie (RES) en de stikstof- en fosfaatproblematiek vragen veel aandacht. ‘Hoe gaan we de komende jaren energie opwekken en waar gaan we dit doen? Er wordt snel naar het agrarisch gebied gekeken. Denk aan de opkomst van zonnevelden’, weet Vos.

Recreatie
‘Daarnaast ontwikkelt het stedelijk gebied zich en er is meer vraag naar recreatie. Dat vraagt ruimte. Willen we verduurzamen en toe naar meer kringlooplandbouw, dan moeten we de ruimte die wij hebben behouden. Daarom moeten wij als sector goed aangehaakt en in gesprek blijven.’
Wat de inmiddels oud-bestuurders LTO Noord willen meegeven? ‘Afdelingsbestuurders doen op lokaal niveau ontzettend veel werk’, zegt Thomassen. ‘Er gaat veel tijd in bestuurswerk zitten. Je hebt er zo een fulltime baan bij. Afdelingsbestuurders zijn degene die de leden tevreden moeten houden. Ik heb het idee dat dit door het algemeen bestuur van LTO Noord wel eens wordt vergeten.’

Portefeuilles
Kalver- en pluimveehouder Wim Thomassen, tevens oud-bestuurslid van LTO-vakgroep Vleeskalverhouderij, neemt na acht jaar afscheid van LTO Noord-afdeling Gelderse Vallei en haar voorganger. Na vier jaar voorzitter te zijn geweest van de voormalige LTO Noord-afdeling Liniedijk, werd hij bestuurslid van de afdeling Gelderse Vallei.
Melkvee- en pluimveehouders Bertus van de Heg en Aart Jan Vos (niet op de foto) nemen ook na acht jaar afscheid. Van de Heg en Vos waren verantwoordelijk voor de portefeuille Pluimveehouderij. Van de Heg richtte zich daarnaast op de dossiers Water en Flora en Fauna. Vos richtte zich vooral op emissiegerelateerde zaken, zoals ammoniak en daarnaast op de Regionale Energie Strategie (RES). Melkvee- en pluimveehouder Conny van den Top neemt na tien jaar afscheid van de afdeling. Zij was vooral bezig met boer-burgerbinding.

Bron: Nieuwe Oogst