Werkbezoek DB Waterschap Gelderse Vallei en Gedeputeerde Utrecht

Op 21 september 2020 was het voltallige dagelijks bestuur van het waterschap en de gedeputeerde Hanke Bruins Slot te gast op het bedrijf van de familie Van der Wind aan de Slappedel in Woudenberg.

Doel van het bezoek was om waterschap en provincie te informeren over de resultaten van het project flexibel peilbeheer, dat vanaf 2018 is uitgevoerd op de bedrijven van 3 deelnemers in Overberg, Woudenberg en Renswoude. Met drie droge zomers op rij is de noodzaak om water vast te houden alleen maar groter geworden. Art Wolleswinkel deelde zijn zorgen over de toenemende kritiek vanuit de media en de politiek over het watergebruik door de landbouw tijdens droge periodes. Hij stelde dat er veel meer mogelijk is als er gezamenlijk naar oplossingen wordt gezocht voor het watervraagstuk. Gedurende het project hebben alle deelnemers positieve opbrengstverschillen gezien rondom de stuwtjes (200-500 kg droge stof meer). Verhoogde waterpeilen kunnen ook de verdroogde natuur helpen.

Hanke Bruins Slot bedankte de boeren en het waterschap voor het lef om al voor die droge zomers dit project rond peilverhoging op te starten. Ze geeft aan dat combineren van water en kringloop belangrijk is. Boeren, overheden en natuur moeten hiermee aan de slag. De provincie wil daarin stimuleren, aanjagen en faciliteren. Tanja Klip sloot aan bij de gedeputeerde en merkte op dat de maakbaarheid van het watersysteem eindig is. Er is een beter samenspel nodig tussen functies en bodem. Zij verwees nog naar de regeling Watersparen, waarbij alle ideeën van grondgebruikers welkom zijn en € 10.000 subsidie verstrekt kan worden voor investeringen.

Jan van der Wind deed tenslotte een oproep om te komen tot robuust beleid. Geef gebieden aan waar goede landbouwgrond is en voedselproductie voorop staat. Hij pleit ervoor om de normen voor peilbeheer aan te passen en meer te letten op watertekort dan op wateroverlast.