Inspraak RES gemeente Leusden 01-09-20220

Inspreken Gemeente Leusden m.b.t. concept RES
Datum: 1 september 2020, 21.00 uur

Beste voorzitter en raadsleden,

Hartelijk dank voor de mogelijkheid om vanavond in te mogen spreken over het concept RES bod van de regio Amersfoort waar jullie straks een besluit over moeten gaan nemen.

Ik zal mij eerst even voorstellen:
Ik ben Sophie van Roomen, een trotse boerin uit Leusden. Samen met mijn man heb ik een melkveebedrijf op de Asschatterweg. Wij hebben 115 melkkoeien die wij melken met 2 melkrobots en daarnaast nog jongvee. Onze koeien lopen van april t/m oktober buiten in de wei, waar wij en de koeien enorm van genieten.
Naast boerin ben ik bestuurslid van LTO Gelderse Vallei en ben ik voor de gemeente Leusden de contactpersoon voor de behartiging van de agrarische belangen. In deze rol ben ik ook betrokken geweest bij de hele ontwikkeling van de RES van Regio Amersfoort. In diverse stakeholders overleggen werd duidelijk dat de belangen van de diverse partijen soms nogal van elkaar verschillen. En het is dan ook belangrijk dat alle belangen goed worden meegewogen in de besluiten die Regio Amersfoort en dus ook de Gemeente Leusden moeten gaan nemen
.
In april 2020 hebben we vanuit LTO Gelderse Vallei een schriftelijke zienswijze ingediend, die jullie hopelijk bekend is. Hierin hebben we een aantal punten benoemd die voor de toekomst van de agrarische bedrijven belangrijk zijn. Ik zal vanavond een aantal van die punten nogmaals benadrukken.
Het buitengebied van Leusden een belangrijke pijler binnen de Gemeente Leusden. We zijn er trots op en het biedt tal van mogelijkheden voor recreatie en toerisme. De agrarische bedrijven zorgen voor het onderhoud van dit mooie buitengebied.

Het is fijn om te lezen dat de gemeente Leusden gezamenlijk werkt aan de realisatie van de energietransitie. Wij zijn verheugd dat de gemeente bij de inzet op de energietransitie rekening wil houden met de kwaliteit van het platteland en de groene kernkwaliteiten. Zo heeft de RES-regio Amersfoort gekozen om grootschalige opwek van duurzame elektriciteit te realiseren in stedelijke gebieden, bij bestaande infrastructuur en op het Defensieterrein bij de Utrechtse Heuvelrug (gemeente Leusden). De agrarische sector is de belangrijkste economische sector van het platteland van de gemeente Leusden. Het is belangrijk dat dit ook in de toekomst zo blijft. Gezien de (ruimtelijke) uitdagingen van de agrarische sector, dient landbouwareaal daarom te worden behouden voor de toekomst van onze bedrijven.

Om aan de resterende opgave te voldoen wordt gekeken naar binnenstedelijke locaties zoals zonnepanelen op bedrijfsdaken en overkappingen van grote parkeerterreinen. Ook wordt gekeken naar kansen in het landelijke gebied en de infrastructuur, zoals zonne-energiepolder bij stad- en dorpsranden. LTO Noord is voorstander van het in kaart brengen van binnenstedelijke locaties voor duurzame elektriciteitsopwekking. Verder moet het talud langs snelwegen en geluidswallen optimaal worden benut. Ook zogenaamde wachtlandschappen, landschappen waar in de toekomst woningbouw wordt gerealiseerd, kunnen in de tussentijd worden gebruik voor het opwekken van duurzame energie.

Er zijn tal van mogelijkheden om de duurzame opwekking te realiseren en in de komende jaren zullen er ook nog weer nieuwe mogelijkheden bijkomen.
Het is belangrijk om plannen niet overhaast te maken en goed te overleggen met de verschillende belanghebbenden. Samenwerking en participatie zijn in de hele energietransitie van het grootste belang.

Ik zou de raad willen meegegeven om de belangen van een gezond, vitaal en mooi buitengebied mee te nemen in alle beslissingen die jullie moeten gaan nemen. Nu en in de komende jaren.
Ik hoop over 15 jaar nog steeds een trotse boerin in Leusden te zijn. Die samen met haar gezin geniet van haar mooie bedrijf en het mooie buitengebied van Leusden.

Sophie van Roomen
LTO Noord Gelderse Vallei