Inspraak RES gemeente Woudenberg 08-09-2020


Inspreken gemeente Woudenberg m.b.t. concept bod RES, 8 september 2020

Beste voorzitter en raad van de gemeente Woudenberg,

Hartelijk dank voor de mogelijkheid om in te spreken over het Concept bod RES voor de regio Amersfoort.
Ik ben Ben Apeldoorn, melkveehouder aan de Moorsterweg in het oosten van de gemeente en bestuurslid van LTO Noord, afdeling Gelderse Vallei.

Als LTO hebben wij het proces rond de totstandkoming van dit bod gevolgd en er onze bijdrage aan proberen te leveren. Wij zien dat er diverse belangen worden gewogen en er oog is voor draagvlak in de samenleving. Als gebruikers en beheerders van het agrarisch buitengebied maken wij ons toch grote zorgen. Er liggen enorm veel ruimtelijke opgaven in onze dichtbevolkte regio. Wonen, werken, infrastructuur en nieuwe natuur knabbelen jaar na jaar kleine stukjes van onze vruchtbare landbouwgrond af. Tegelijkertijd wordt er van boeren verwacht dat ze extensiever gaan werken en meer ruimte vrijmaken voor behoud en versterking van biodiversiteit. Daar komt de ruimtelijke impact van de RES nu nog bovenop.

In het bod wordt erg flauw gesproken over de omschakeling van stikstof producerende landbouw naar energie producerende landbouw. Dit is een frame wat geen recht doet aan het belang van de landbouw. Het gaat feitelijk over de omschakeling van voedsel naar energie. Dierlijk en plantaardig eiwit is opgebouwd uit stikstof, elk plantje, mens of dier bevat stikstof en heeft dat elke dag als grondstof nodig om te functioneren. We kunnen niet zonder. Daarnaast is de agrarische sector is inclusief toeleverende en verwerkende industrie goed voor 10% van onze economie. Welvaart en voedselzekerheid zijn niet vanzelfsprekend, daar moet elke dag hard voor worden gewerkt. Dat kost én verdient ruimte en waardering en moeten we niet gaan vervangen door zonnecentrales.

Ik begrijp uit het voorliggende concept dat het principe van de zonneladder wordt gevolgd: éérst de daken en overhoekjes, pas als laatste optie zonnecentrales op landbouwgrond. Om dit ook waar te kunnen maken moet de infrastructuur wel op orde zijn. Op dit moment komt het nog veel te vaak voor dat ondernemers die enkele duizenden panelen op hun daken willen leggen dit niet gerealiseerd krijgen omdat het net dit niet aan kan. Hier ligt een opdracht voor het Rijk om dit snel te faciliteren: voor het draagvlak en geloofwaardigheid van deze energietransitie moeten gewenste initiatieven wel een kans krijgen. Hetzelfde geldt voor het plaatsen van kleine windmolens, met een ashoogte van 20 of 25 meter. Deze kleine windmolens binnen het bouwblok van een boerderij kunnen in combinatie met zon op dak zorgen voor een evenwichtig energieaanbod maar zijn met deze hoogte nu niet toegestaan, een gemiste kans.

Het concept is ruim van opzet en ook nog eens dynamisch. Dit betekent dat de uiteindelijke invulling nog onzeker is. Ik vraag u als raad om straks zeer zorgvuldig om te gaan met deze invulling in onze prachtige buitengebied, zodat er ook in 2030 nog gezonde boerenbedrijven in een mooi agrarisch landschap een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan onze economie en voedselproductie.

Dank u wel.
Ben Apeldoorn
Bestuurslid LTO Noord Gelderse Vallei