Bodemdaling remmen redding boer

Gebiedspartijen in de Krimpenerwaard willen dat er grootschalig wordt ingezet op onderwaterdrainage. Dit als maatregel tegen bodemdaling en vermindering van de uitstoot van CO2 in het veenweidegebied.

Dat staat in de strategische agenda van het boek ‘Panorama Krimpenerwaard - Vitaal slagenlandschap met eigentijds elan’. De Tafel van Verkenning, bestaande uit ondernemers, agrariërs, bewoners, natuurorganisaties en bestuurders, reikte dit boek woensdag uit aan bestuurders van gemeente Krimpenerwaard, provincie Zuid-Holland en Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.
Door bodemdaling af te remmen en de CO2-uitstoot drastisch te verminderen, moet op termijn een koude sanering van de melkveehouderij in het gebied worden voorkomen.

Met de afremming van bodemdaling wordt tijd gekocht om een breed transitieproces voor volledige verduurzaming van het grondgebruik in te zetten, stelt de Tafel van Verkenning. Als actiepunt noemt zij het wenselijk dat onderwaterdrainage wordt aangelegd, waarbij gebruik wordt gemaakt van de ervaringen bij VIC Zegveld en van vier boeren in de Krimpenerwaard.

‘De politiek moet nu besluiten over de toekenning van de budgetten die bij de strategische agenda horen, voor die projecten waar ze een sleutelrol heeft. Komende maanden buigen de gemeenteraden en Provinciale Staten zich hierover’, aldus een woordvoerder van provincie Zuid-Holland.

De investering wordt geraamd op 4,2 miljoen euro voor 1.000 hectare. Dit is gebaseerd op de ervaringen van het recente project in Lange Ruige Weide.
De locaties worden gekozen afhankelijk van het te bereiken effect. De investering wordt voorzien voor de jaren 2020-2022.
Een ander doel is het bereiken van een robuuste natuurstructuur met ruimte voor agrarisch en recreatief medegebruik. De strategische agenda pleit voor transitie van de landbouw naar vormen die het milieu niet langer belasten en de biodiversiteit verhogen, waarbij agrariërs voor deze groene diensten worden betaald.

Natuurinclusief
Daarvoor wil de regio stapsgewijs toe naar een milieuneutrale en natuurinclusieve landbouw, wat vraagt om nieuwe verdienmogelijkheden.
Panorama Krimpenerwaard bevat onder meer 29 strategische agendapunten over ruimtelijke thema’s en is tot stand gekomen na een intensieve samenwerking tussen regionale partijen waaronder boeren, agrarische natuurbeheerders en natuurorganisaties.

Bron: Nieuwe Oogst