LTO Noord Midden-Drenthe en vakantieparken starten pilot waarin bedrijfsbezoeken centraal staan

Een goed imago, het creëren van een breed draagvlak en een goede communicatie richting leden zijn belangrijke speerpunten van LTO Noord-afdeling Midden-Drenthe. Naast de jaarlijks terugkerende activiteiten start de afdeling dit jaar in samenwerking met vakantieparken een pilot waarin bedrijfsbezoeken centraal staan.

Gemeente Midden-Drenthe is met het aantal boerenbedrijven en de diversiteit daarvan een agrarische gemeente. ‘Maar ook toerisme staat hier centraal’, weet Jan van Vulpen, voorzitter van LTO Noord-afdeling Midden-Drenthe. ‘Ieder jaar komen toeristen uit Nederland en daarbuiten voor een vakantie naar Drenthe’, vertelt hij.
En dat biedt kansen, dachten de bestuurders van de afdeling. Daarom starten zij deze zomer in samenwerking met vakantieparken in deze gemeente een pilot. ‘De achterliggende gedachte van deze pilot is dat we toeristen, omwonenden en andere belangstellenden nog meer bij de agrarische sector willen betrekken. Een aantal vakantieparken neemt deze zomer een excursie naar een agrarisch bedrijf op in hun programma’, vertelt Roelie van der Sterren, penningmeester en portefeuillehouder pluimveevlees en PR & Imago.
‘Met het organiseren van deze bedrijfsbezoeken willen wij zowel toeristen als omwonenden een kijkje geven in onze sector, hun laten zien hoe een agrarisch bedrijf er vanbinnen uitziet en wat daar allemaal bij komt kijken. We hopen op nog meer begrip en draagvlak voor onze sector en op termijn wellicht een verdienmodel voor de deelnemende agrariërs’, vult Van Vulpen aan.
Volgens Van der Sterren worden de bedrijfsbezoeken deze zomer wekelijks op vaste tijden aangeboden. ‘Doordat de diversiteit aan bedrijven in Midden-Drenthe groot is, kunnen geïnteresseerden meerdere bedrijven in de verschillende sectoren bezoeken. Zo zijn ze te gast op een melkveebedrijf, akkerbouwbedrijf, pluimveebedrijf en bijvoorbeeld een bollenbedrijf’, vertelt ze.
‘Mijn man en ik geven deze zomer ook rondleidingen over ons bedrijf, een kalkoenenhouderij. Wij zijn erg benieuwd hoe deze pilot uitpakt en hoeveel mensen deze zomer een bedrijf bezoeken.’

Agrarische belevingsfair

Naast de pilot vraagt de jaarlijkse agrarische belevingsfair weer veel energie van de afdeling en haar leden. ‘De belevingsfair is bedoeld voor schoolkinderen in groep vier tot en met groep acht en wordt ieder jaar op een andere locatie in Drenthe gehouden. Dit jaar staan we in Beilen’, vertelt Van der Sterren.
LTO Noord-afdeling Midden-Drenthe organiseert elk jaar de belevingsfair. ‘We worden ondersteund door onze leden die zich als vrijwilliger beschikbaar stellen. Dat is fijn, want als bestuur kunnen we dit niet alleen.’
Samen met haar leden geeft de afdeling uitleg over de verschillende sectoren, zoals de melkveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij, akkerbouw- en bollensector. ‘De schoolkinderen krijgen educatie mee en er zijn verschillende opdrachten, zoals een stropakjesrace of het planten van bollen, die ze daarna mee naar huis mogen nemen.’
De agrarische sector in Midden-Drenthe heeft profijt van de investeringen in het imago. ‘Doordat we transparant zijn, ons verhaal delen en inzicht geven in de sector, krijgen de inwoners van Midden-Drenthe en toeristen een beter beeld van onze sector.’

In gesprek op locatie
De afdeling steekt niet alleen veel energie in het imago en het creëren van een breed draagvlak, maar ook in het betrekken van raadsleden, wethouders en ambtenaren bij de agrarische sector. ‘Dit staat hoog op onze agenda’, vertelt vicevoorzitter Jacob Nijhoff. ‘Het is belangrijk dat wij het gesprek met hen aangaan. Zij bepalen de lokale wet- en regelgeving in onze sector. Daarom nodigen wij zowel raadsleden als wethouders en ambtenaren meerdere keren per jaar uit. Het liefst op locatie, bij een van onze leden’, zegt hij.
‘Een boer die over zijn of haar bedrijf vertelt, wat daarbij komt kijken en waar diegene tegenaan loopt, geeft een beter beeld dan wanneer wij in een vergaderruimte met elkaar het gesprek aangaan. Op locatie, bij een boer thuis, komen de gespreksonderwerpen veel meer tot leven.’
De bestuurders hebben er een paar jaar geleden bewust voor gekozen om geen ledenavonden meer te houden. ‘Als het om belangenbehartiging gaat, zit onze energie voornamelijk in andere zaken. Daar hebben onze leden het meeste profijt van’, vindt bestuurder Michel Pol. ‘Natuurlijk hebben wij onze jaarvergadering, houden wij zo nu en dan een informatie- of huiskamerbijeenkomst en halen wij input op bij onze leden, maar echte ledenavonden houden wij niet vaak’, zegt hij.
‘Als bestuur vergaderen wij iedere maand en hebben we contact via de mail en WhatsApp. Alles wat wij bespreken en de besluiten die wij nemen, versturen wij na een bestuursvergadering in een nieuwsbrief naar onze leden.’
De ledenbetrokkenheid in de afdeling is groot. ‘Wij hebben zo’n 240 leden’, vertelt Pol. ‘Het merendeel ondersteunt ons bij de activiteiten die wij organiseren. Zo staan onze leden in een stand op de agrarische belevingsfair en stellen zij het bedrijf beschikbaar voor een bedrijfsbezoek door raadsleden en wethouders. Dat vinden wij waardevol.’

Gesprek aangaan
Het bestuur van LTO Noord-afdeling Midden-Drenthe bestaat uit tien bestuursleden. De bestuurders, die allen een portefeuille toebedeeld hebben gekregen, vertegenwoordigen samen meerdere sectoren in gemeente Midden-Drenthe. ‘De diversiteit aan bedrijven in onze gemeente is groot’, vertelt Van Vulpen. ‘Wij zetten ons in voor de belangen van melkveehouders, akkerbouwers, varkenshouders, pluimveehouders en bollentelers.’
Naast PR & Imago steken de bestuurders veel energie in thema’s als duurzame energie, gewasbeschermingsmiddelen, brandveiligheid en het behoud van landbouwgrond. ‘We halen input bij onze leden en gaan het gesprek aan met raadsleden, wethouders en ambtenaren. Vaak bij een lid van ons, omdat de gespreksonderwerpen zo meer tot leven komen. Het is weleens voorgekomen dat een politicus met een andere instelling weer naar huis ging.’

Bron: Nieuwe Oogst