Aardappelen

STIVAS GAAT DUURZAAM VERKAVELEN! IN FLEVOLAND

STIVAS heeft van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bericht ontvangen dat vanuit POP3 een bijdrage beschikbaar komt voor investeringen in de infrastructuur van landbouwbedrijven in Flevoland. De bijdrage is € 2.060.000,00 en bestaat voor de € 1.030.00,00 uit een EU-subsidie en voor € 1.030.000,00 uit een bijdrage van de provincie Flevoland. Samen met agrarische ondernemers bedraagt de totale investering bijna 3,5 miljoen euro.

Tot eind 2021 zet STIVAS zich in om met actieve inzet van agrarische ondernemers en andere grondeigenaren tenminste 750 hectare grond in Flevoland van eigenaar te laten veranderen middels kavelruil. Naast verbetering van de agrarische verkaveling kunnen ook maatschappelijke doelen als natuur, water, recreatie, infra en energie in deze kavelruilen betrokken worden. Plannen hiervoor dienen uitvoering gereed te zijn zodat ruilgrond effectief en efficiënt op de goede plek neergelegd kan worden.

Met de bijdrage financiert STIVAS haar proceskosten, 100% procedurekosten zoals kadaster- en notariskosten, die gemaakt moeten worden om een akte van kavelruil tot stand te laten komen. Ook financiert STIVAS voor 40% (max. € 1.250,-- per geruilde hectare) mee in investeringen die de bereikbaarheid en bewerkbaarheid van de geruilde hectares verbeteren. Het andere deel van 60% wordt door ondernemers gefinancierd. Voor deelname aan kavelruil wordt een vast bedrag per geruilde hectare in rekening gebracht waarmee niet-subsidiabele kosten worden gedekt.

Met kavelruil beoogt STIVAS ondernemers te faciliteren in hun behoefte naar grotere huiskavels, minder veldkavels en dus minder rijafstand wat niet alleen tijd en brandstof bespaard maar ook de veiligheid op de wegen vergroot. Daarnaast zorgen grotere huiskavels ervoor dat met name melkveehouders gemakkelijker de ‘koe in de wei’ kunnen laten grazen wat een hogere melkprijs genereert. Voorts beoogd het kavelruilproject een eerste aanzet te geven om akkerbouwers actief na te laten denken over de problematiek van bijvoorbeeld verzilting en bodemdaling en de invloed daarvan op de verkaveling van het eigen bedrijf en het gebied waarin het bedrijf ligt.