Jeljer Wynia

Verhoging Waterschapslasten

Lastig uit te leggen: Verhoging Waterschapslasten

Dat de waterschapslasten verhoogt worden heeft iedereen wel gehoord. Door het arrest ‘wegen en bermen’ van de Raad van State, moeten de waterschappen volgens de wet deze ten uitvoer brengen. Maar er ligt meer ten grondslag aan de verhoging.

Cijfers verhoging

Het Waterschap Zuiderzeeland had al besloten dat er een verhoging zou komen. De ingezetenen krijgen een verhoging van 3,5% en ongebouwd een verhoging van 4,2%. Nu komt dat arrest er bij ongebouwd nog bovenop, dus komt dat in het totaal op een verhoging van 7,3% voor ongebouwd. Dat is voor iedereen een grote tegenvaller. Ook hebben we nu in Flevoland last van dat we brede bermen hebben, waardoor er veel hectares worden toegevoegd. Er zijn veel grote agrarische bedrijven, waardoor we die oppervlakte met minder moeten delen. En dan is het natuurlijk ook nog zuur dat we zelf het onderhoud van die bermen moeten verzorgen. Dit vindt u, maar ook LTO Noord dubbel op. Op dit moment kunnen we aan de huidige cijfers niets veranderen, het bestuur van het waterschap heeft hiervoor gekozen. Vanuit de pers hebben we vernomen dat er Waterschappen zijn die deze verhoging van de ‘wegen en bermen’ vanuit de reserves betalen, wat later toch ook weer aangevuld dient te worden. Dan zou waarschijnlijk iedereen daaraan meebetalen, dat hadden wij eerlijker gevonden. Waterschap Zuiderzeeland heeft daar niet voor gekozen. We moeten wel inzien dat wij als landbouw maar 5 directe vertegenwoordigers voor landbouw in het bestuur hebben zitten, terwijl dat bestuur uit 25 mensen bestaat. We zijn in de minderheid!

Opening

Vorig jaar zijn de onderhandelingen over een nieuw belastingstelsel van het Waterschap stuk gelopen. Dit gebeurt op landelijk niveau met de Unie van Waterschappen. De landbouw kon zich totaal niet vinden in de voorgestelde plannen van het nieuwe belastingstelsel, dat zou rampzalig voor de landbouw uitpakken. Er is op dit moment nog geen zicht op een vervolg van de onderhandelingen. Wel wordt er nu gekeken om knelpunten in het huidige belastingstelsel aan te pakken en op te lossen.  De ‘wegen en bermen’ zijn zo’n knelpunt, de waterschappen zien wel in dat wegen en bermen niet alleen door landbouw en natuur opgebracht kunnen worden, maar dat ingezetenen en gebouwd daar ook een rol in hebben. Hier liggen wat openingen, onze Heemraad (Piet Boer, zelf veehouder) is bij deze overleggen aanwezig en zal onze belangen daar zeker willen behartigen, naast de lobby van de landbouw.

 

Ik hoop u hierbij goed te hebben geïnformeerd. Als er nog vragen zijn kunt u altijd contact met mij opnemen.

 

Ria Wilzing

Portefeuillehouder Water LTO Noord Flevoland

riawilzing@gmail.com