Samen Sterker

LTO Salland in ‘t kort LTO Salland is dé agrarische belangenbehartiger voor de regio Salland, een afdeling van de belangenbehartiger LTO Noord. Het werkgebied van LTO Salland omvat de gemeenten Raalte, Olst-Wijhe en Deventer. LTO Salland heeft ruim 700 leden, waarvan 500 met bedrijf. Wat maakt LTO Salland tot de afdeling die ze is?      


Actief en Betrokken LTO Salland is een actieve afdeling die steeds opmerkzaam kijkt wat er gaande is in het gebied. ‘Actief’ betekent: vooroplopen bij nieuwe ontwikkelingen. Daarvoor hebben we verspreid over Salland vertegenwoordigers die thuis zijn in belangrijke netwerken. Scherp zijn op de regionale politiek, op algemene ontwikkelingen in het ruimtelijk ordeningsbeleid, milieubeleid en weten wat er gaande is bij de waterschappen, dat hoort er allemaal bij. Het bestuur signaleert tijdig nieuwe ontwikkelingen en steekt het landbouwbelang in een vroeg stadium in bij de beleidsvorming. Door de spreiding over het gebied zijn de bestuursleden ook goed toegankelijk voor de leden. Vragen en/of problemen komen zo makkelijk bij het bestuur. Het bestuur luistert goed, gaat aan de slag en koppelt terug wat er met de vraag is gedaan.


Samen Sterker De basis van LTO Salland zijn de leden, leden die samen willen opkomen voor hun belangen. Samen sta je sterker. Door gezamenlijk op te trekken kan LTO Salland de stem en het gezicht zijn van de agrarische sector. Zijn er plannen of ontwikkelingen in delen van het werkgebied van LTO Salland, dan worden de leden uit dat deelgebied uitgenodigd voor overleg over de te volgen koers. Samen sterker kan alleen als bestuur en leden over en weer, met open vizier met elkaar communiceren. Het bestuur kan zo met een gedragen standpunt het landbouwbelang naar buiten toe verdedigen en soms ook praktische alternatieven aandragen. En dat doet zij consequent, met eigen karakter en op een trotse manier.


Het bestuurswerk De ambities in het bestuur liggen hoog. Om goed uit de verf te komen stelt LTO Salland (kwalitatieve en kwantitatieve) eisen aan de bestuurders.• Regionale spreiding om dicht bij de leden te staan en om alle ontwikkelingen, ook in deelgebieden, te signaleren. Dat betekent dat er geen witte vlekken mogen zijn.• Vaste vertegenwoordiging in ieder werkveld van meerdere portefeuillehouders voor de verschillende sectoren en sectoroverstijgende zaken, zoals ruimtelijke ordening, mest en milieu en water.• Vaste contactpersoon voor ieder van de drie gemeenten, die de ontwikkelingen volgt.• Algemene zaken, zoals het regisseren en organiseren van al het werk, de financiën, het voorzitterschap, communicatie intern en extern, en ad hoc zaken. Daarom kiezen we voor een bestuur met een behoorlijke omvang om al het werk gedaan te krijgen, momenteel 18 personen. En niet alleen het aantal telt, ook de kwaliteit van de bestuurders. De bestuurlijke vaardigheden worden regelmatig getraind. En het kennisniveau en de informatie-uitwisseling onderling, wordt op peil gehouden.

Netwerk LTO Salland onderhoudt een actief netwerk om resultaten te kunnen boeken met de belangenbehartiging. Overheden, instanties en maatschappelijke organisaties die actief zijn met en in het buitengebied behoren tot dit netwerk.• Gemeenten: Met de gemeentebesturen vindt regelmatig overleg plaats, terwijl er ook contacten zijn met de gemeenteraden. Het bestemmingsplan buitengebied is een heel belangrijk onderwerp. In het bestemmingsplan wordt bepaald hoeveel ruimte er is voor ondernemers in het buitengebied en welke voorwaarden daarbij gelden. Daarnaast is er een scala van onderwerpen die op de agenda staan.• Waterschappen: Met het waterschap Groot Salland is regelmatig ambtelijk en bestuurlijk overleg. De kaderrichtlijn water komt op verschillende wijze langs. Beheer en onderhoud met daarbij de verwerking van het maaisel is voor de leden een gevoelig punt.• Provincie: Bij de provincie is er geregeld ambtelijk overleg, naast bestuurlijke contacten. Onderwerpen zijn kavelruil, Natura 2000, ruimte voor landbouwverkeer.• DLG: Ook is er regelmatig overleg met DLG op directieniveau. Daarbij gaat het om diverse ruimtelijke ontwikkelingen met kavelruilen als belangrijkste onderwerp. Door het netwerk actief te bespelen en door samen met de leden op te trekken wordt LTO Salland gezien als de belangenbehartiger van de agrarische sector. Bij alle belangrijke ontwikkelingen in het buitengebied van Salland zijn we betrokken en/of wordt onze mening gevraagd.

Projecten LTO Salland initieert veel projecten. Via projecten kan heel concreet invulling worden gegeven aan het directe ondernemersbelang van onze leden. De verschillende kavelruilprojecten zijn daarvan een goed voorbeeld. Een goede verkaveling is van groot economisch belang voor de leden. Ook kan via projecten samen met andere partijen een probleem worden aangepakt. Het project ‘Gierkeldervariant’ wat samen met gemeente Raalte en Waterschap Groot Salland is uitgevoerd heeft geleid tot een doeltreffende en succesvolle sanering van het huishoudelijk afvalwater in het buitengebied. De gemeente en het waterschap konden zo een alternatief aanbieden in die gebieden waar geen riolering wordt aangelegd. Een ander voorbeeld is het project ‘Erfafspoelwater’, waarin dezelfde partijen een praktische oplossing hebben gevonden om vervuiling van oppervlaktewater door water wat van het erf afstroomt, tegen te gaan. Eigenzinnig, tegen de landelijke lijn in. Een ander bijzonder project is het project gebiedscoördinator. De gebiedscoördinator in Raalte is een vertrouwenspersoon die initiatieven in het buitengebied aanjaagt, maar ook een klankbord is voor ondernemers die voor moeilijke keuzes staan. Het project is na een aantal jaren omgezet in structureel beleid en het idee is overgenomen door andere gemeenten. Door gezamenlijk op te trekken kun je elkaar via dit soort projecten versterken.

Communicatie Communicatie zou je kunnen zien als de bloedsomloop van LTO Salland. Communicatie met leden, als ook met alle partijen rondom LTO Salland, is bepalend voor het succes. De ledennieuwsbrief verschijnt ongeveer 9 keer per jaar, afhankelijk van de actualiteit. De nieuwsbrief wordt op papier en digitaal verspreid. Infobijeenkomsten worden georganiseerd indien nodig. Dat kan een inloop zijn of een gebiedsgericht overleg. Als er in een gebied een ontwikkeling komt die om actie vraagt, wordt er snel een bijeenkomst met de betrokken leden georganiseerd. Voorafgaand aan de huiskamerbijeenkomsten is er altijd gestructureerd telefonisch contact met de leden, om de leden persoonlijk uit te nodigen. Af en toe staat LTO Salland met een stand op een open dag in de regio. De drempel voor leden en niet leden om in contact te komen met LTO Salland is dan erg laag. Door regelmatig persberichten uit te sturen komen we vaak in de regionale of agrarische pers. Doel is om bij alle stakeholders in beeld te blijven. Ook niet leden die wel tot de doelgroep behoren krijgen zo een beeld van LTO Salland.

Huiskamerbijeenkomsten Naast alle andere contactmomenten zijn de huiskamerbijeenkomsten het visitekaartje van LTO Salland. Het streven is om elk jaar een ronde huiskamerbijeenkomsten te houden. Dat zijn 18 bijeenkomsten verspreid over het werkgebied. Dicht bij huis met leden praten over zaken die in hun directe omgeving gebeuren. Voorafgaand aan de bijeenkomsten worden alle leden persoonlijk telefonisch uitgenodigd. Er wordt van de telefoonronde gebruik gemaakt om ook direct enkele vragen te stellen over een actueel onderwerp. Deze manier van werken draagt bij aan een sterke betrokkenheid tussen leden en bestuur, maar versterkt ook de band tussen leden onderling. Het bestuur krijgt een goed beeld van datgene wat er leeft en speelt bij de leden. En daar draait het om!