Jeljer Wynia

Nieuwsbrief juni 2017

Onze nieuwsbrief.

Gemeenteraadsverkiezing 2018
Bij meerdere fracties hebben wij aandachtspunten vanuit de landbouw aangeleverd voor hun partij programma.

Veengreidevisie
U heeft van LTO Noord een brief gehad over de veenweidevisie en de voorgestelde gevolgen daarvan door actieve of passieve peilaanpassingen. De kaarten kunt u inzien op www.wetterskipfryslan.nl/veenweide. Het blijkt dat niet overal de kaarten kloppen t.a.v. veen met klei-dek en veen/zand, inmiddels is dit van een aantal gebieden bekend en daaraan wordt aandacht besteed, maar het is ook van belang zelf de kaarten te bekijken of de eigen situatie klopt.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau Oostelijke Poort Friese Meren en de zienswijze die we hierop hebben ingebracht
In een Rondetafelgesprek van de gemeenteraad op 30 mei hebben wij onze zienswijze aan de raadsleden toegelicht en vragen beantwoord. Ook is er gesproken over Oudega aan het Water, wat onder deze notitie valt, hierbij zijn opnieuw de bezwaren van betrokken LTO Noord leden en van ons als afdelingsbestuur naar voren gebracht.

De Peinder Mieden
Op basis van onze zienswijze ingebracht op dit plan zal de gemeente een aanpassing doen t.a.v. de tweede fase van dit bestemmingsplan. Verder hebben we ingesproken op de Ronde tafel van de gemeenteraad op 20 juni t.a.v. het terug bestemmen van het gebied in het geval het plan geheel of ten dele niet wordt gerealiseerd. Verder hebben wij opnieuw naar voren gebracht om in het bestemmingsplan te borgen dat de natuur in het gebied (90 ha) nooit natuur wordt in het kader van de EHS en dus een bedreiging zou zijn voor de agrarische bedrijven in een groter gebied.

Vruchtbare Kringloop
Wij roepen u op om deel te nemen aan een studiegroep ''Vruchtbare kringloop” er is nog plaats en de financiering is nu voor drie jaren gedekt. Uw eigen bijdrage is € 250,- excl. btw per jaar. Zie voor meer informatie de bijlage of u kunt bellen met Willem van Weperen, M 06-13 39 20 85.

Schoon Erf schoon Water
Inmiddels hebben zich 850 deelnemers aangemeld en binnen onze afdeling zijn reeds veel bedrijven bezocht. Aanmelding kan nog steeds, tot uiterlijk 15 okt, om in aanmerking te komen voor de bijdrage van € 1000,-  Informatie en aanmelden is mogelijk op de website van www.schoonerfschoonwater.frl

Vakgroepen
Momenteel wordt er gewerkt aan een landelijke opzet van de verschillende vakgroepen onder LTO Nederland en hebt u kunnen lezen in Nieuwe Oogst dat er nieuwe vakgroepleden worden gezocht voor alle vakgroepen.
Geert Veenstra is in onze afdeling portefeuillehouder voor de vakgroep melkveehouderij en dit zal ongewijzigd blijven.

Barbecue
De jaarlijkse barbecue wordt weer georganiseerd in gezamenlijkheid met Smelne's Singelland en zal worden gehouden op 7 juli a.s.. De uitnodiging hebt u inmiddels ontvangen en u kunt u opgeven tot 23 juni.

Voorstellingen Kening van de Greide
Deze voorstellingen worden momenteel overal in Friesland gehouden en eind deze week ook in Drachten. Hoewel dit gebeurt buiten verantwoordelijkheid van LTO Noord zijn wij als afdelingsbestuurders wel op alle voorstellingen aanwezig om na afloop met burgers in gesprek te gaan.

Momenteel besteden we als afdeling verder aandacht aan:

Het fosfaatdossier, Veenweidevisie, overleg gemeente t.a.v. Oudega aan het Water, Omgevingsvisie Provincie, Deltaplan Agrarisch Water (DAW), voorkoming van aanwijzing extra natuur en nog meer.

Onze afdelingssite is te vinden op; https://www.ltonoord.nl/afdeling/smallingerland

Bij vragen of opmerkingen kunt u ons altijd benaderen.

Met vriendelijke groet,
Jullie afdeling bestuurders:

Gosse de Boer, Gryt Veenema, Binne van der Velde, Hendrike Veenstra, Jannie Tjeerdsma, Geert Veenstra, Willem Tabak. M 06-25 52 46 97.