Verslag ledenvergadering 24 oktober

Ledenvergadering LTO Noord afd. Smallingerland, gehouden op dinsdag 24 oktober 2017 in dorpshuis Op'e Jister te Nijega.

Op de tweede ledenvergadering na de zomerstop mochten we de heer Harm Holman verwelkomen. Hij is een melkveehouder te Steenbergen, columnmist en veel ervaring als bestuurder o.a. als voorz. van EDF Nederland maar ook in de politiek. Hij wist ons te prikkelen tijdens zijn verhaal. Hij nam geen blad voor zijn mond en probeerde door middel van voorbeelden adviezen te geven aan de vele aanwezige leden van de afdeling. Zoals ook duidelijk op de foto te zien is, werd er na de vergadering nog volop over gesproken.

Voorafgaand aan het verhaal van de heer Holman nam voorzitter Willem Tabak het woord. Hij heette alle leden van de afdeling Smallingerland hartelijk welkom. In zijn woord blikte hij onder meer terug op de vele ontwikkelingen de laatste decennia:

De wereld zit vol verandering, een landenkaart van 30 jaar terug geeft op veel plekken geen correcte weergave meer, met de regelgeving in zijn algemeenheid, maar ook in de agrarische sector is dat niet anders. Het is nu 30 jaar geleden, in 1987 en een aantal jaren na de invoering van de melkquotering, dat de discussie in de Tweede Kamer plaats vond rond het terugdringen van dieraantallen. Om dit te voorkomen werd toen gesproken over een mineralenbalans.

Terwijl de nitraatrichtlijn er in 1991 reeds was, is de MINAS (mineralen aangifte systeem) pas als wettelijk orgaan in 1998 ingesteld om de mest stromen te beperken. Dit leidde 2 jaar later tot 30% reductie van Stikstof en Fosfaat. Maar omdat de EU het systeem te fraudegevoelig vond, werd het in 2006 weer afgeschaft. Voorafgaande aan de invoering was reeds bekend dat het fraudegevoelig was, maar het heeft toch 8 jaar gefunctioneerd.

Ook de Kringloopwijzer lijkt lastig te borgen, hoewel het een uitstekend managementinstrument is. Volgens mij jammer dat er relatief weinig deelname is.

Inmiddels zijn de maatregelen bekend die de overheid voorstelt voor het 6e actieprogramma nitraatrichtlijn. De meest ingrijpende is waarschijnlijk dat bij maisteelt op zand- en lössgronden vanaf 2021 alleen rijenbemesting mag worden toegepast.

Ook het oogsten van snijmais voor 21 september vanaf 2019 met direct daaropvolgend het zaaien van een vanggewas op zand en löss kan veel problemen geven en vraagt eigenlijk onderzaai, maar heel vaak mislukt dat. Het is dan ook te hopen dat hier nog aan gesleuteld kan worden. Het staat verder uitvoerig benoemd in de pers, daarom ga ik er verder niet op in.

Bij de formatie van een nieuwe regering is er toch weer een minister van landbouw, ook is er weer veel aandacht voor de landbouw. LTO heeft hier de laatste maanden veel inzet op gepleegd.

Ten behoeve van de toekomstige omgevingsvisie was er op 9 oktober weer een omgevingslab en wij hebben daar met een aantal inbreng geleverd. Wij konden constateren dat buitenstaanders, niet gehinderd door kennis, wel heel makkelijk beleid voor de landbouw willen invullen. Daarom is het goed om op dit soort gelegenheden het gesprek met mensen uit verschillende gremia van de samenleving aan te gaan. Het blijft van groot belang dat de belangen van de landbouw op zowel provinciaal als op gemeentelijk niveau onze aandacht hebben en wij zullen het proces naar de omgevingswet nauwlettend volgen en waar nodig inbreng leveren. Ook het regio bestuur en beleidsmedewerkers van LTO Noord besteden hier aandacht aan.

De veenweide visie
LTO Noord werkt in dit dossier samen met AJF en andere landbouworganisaties, onder voorzitterschap van Geert Benedictus. Het gebeuren staat momenteel stil omdat de provincie onvoldoende met financiële toezeggingen komt.

Vaarweg naar Drachten
Vorige week was er een gebiedssessie aangaande de vaarweg naar Drachten met de verschillende groeperingen, zoals gemeente, beroepsvaart, pleziervaart, Drachtster havenindustrie, gemeenten Tytsjerksteradiel en Smallingerland, Provincie, dorpsbelang Earnewald, natuur organisaties en ik mocht daar zijn namens de landbouw.  Allen vertegenwoordigd in de Externe projectgroep.

Er was gelegenheid om input te leveren voor het rapport op basis waarvan PS in april hoopt te besluiten hoe het met de aftakkingen van het PM kanaal moet. Het gaat o.a. over het tracé door de Hegewarren, waarmee tot 350 ha landbouw grond gemoeid zou kunnen zijn. Onze leden van de Hegewarren zitten redelijk op één lijn qua opstelling en ook de mening van de niet leden sluit hierbij aan. Vanwege hun onderhandelpositie ga ik daar nu niet verder op in, maar duidelijkheid is voor hen wel van heel groot belang. Er kwam ook op tafel of aangewezen gebieden in het kader van de EHS en die nog niet door de provincie zijn aangekocht mogelijk kunnen worden uitgeruild met de Hegewarren. Dit zou uitgezocht moeten worden.

Oudega aan het Water
Op de vorige vergadering hebben we gemeld dat we informeel hadden gehoord dat de uitvoeringsfase was verschoven van 2018 naar 2019, dit is nu ook bevestigd door wethouder van de Leck. Over de beschikbaarheid van ruilgrond wil hij geen mededelingen doen. Het lijkt te betekenen dat alles weer op de lange baan wordt geschoven zoals we zo langzamerhand in dit dossier wel gewend zijn. Verder heb ik van de ambtenaar die verantwoordelijk is voor het MER onderzoek begrepen dat ook die procedure stil ligt omdat niet bekend is welke grond betrokken wordt in het project.

Mededelingen

Komende ledenvergadering
Waarschijnlijk zullen er dit jaar door de vakgroep melkveehouderij geen bijeenkomsten meer worden gehouden. Dat is de reden dat wij in samenwerking met de Rabobank op maandag 27 november een avond organiseren met Dirk Bruins van de vakgroep Melkveehouderij.

Fauna beheerplan
Er ligt een wijziging notitie voor op het Fauna beheerplan dat loopt van 2014-2019. Op www.faunabeheereenheid.nl kunnen jullie dit inzien. Het heeft o.a. betrekking op drie meest voorkomende ganzen soorten, de kolgans, de brandgans en de grauwe gans. Het zou betekenen dat o.a. de kolgans in het voorjaar weer verjaagd mag worden met ondersteunend afschot.

Gemeentelijk overleg
Als bestuur hebben we besloten dit jaar niet met de gemeente in gesprek te gaan. Om de verschillende onderwerpen te bespreken hebben we eigenlijk alle wethouders nodig omdat veel portefeuilles breed zijn verdeeld en we weten dat we meestal maar één te spreken krijgen.

De WOZ blijft een belangrijk item wat reeds eerder onder de aandacht van de gemeente is gebracht, omdat Smallingerland bij bedrijfsgebouwen de belasting behoorlijk hoog heeft. Eerder verweer van gemeente was dat zij dit geld in een industriegemeente nodig hebben, maar ook dat zij een van de weinige gemeenten zijn die geen waterheffing hanteren.

Wij zetten nu in op het informeren van een nieuw college na de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar zoals we dat ook in 2014 hebben gedaan.

Graag zien we jullie op de komende ledenvergadering van LTO Noord afdeling Smallingerland op maandag 27 november. Tot dan!