Nationaal Park en VWG

ingezonden brief van LTO Noord KAVB voor de Texelse Courant van 27-3-18

 

Inspraak zonder inzicht lijdt tot uitspraken zonder uitzicht!

Reactie op de brief van Marc Plomp namens Stichting Texel Vogeleiland.

Als voorzitter van LTO Noord KAVB Texel voel ik me geroepen om te reageren op de ingezonden brief van de Stichting Vogeleiland Texel en de Vogelwerkgroep Texel.  Ik vind het belangrijk om een genuanceerd beeld te scheppen van het doel van de landbouw, onze werkwijze en onze denkwijze. Als je de brief van Marc Plomp leest, zou je bijna geloven dat de landbouwsector erop uit is om de weidevogel te bestrijden en daarna haar straatje schoon te laten vegen door de politieke partijen. Het wordt tijd om een genuanceerd beeld te schetsen.

Way of life

Als agrarische sector hebben wij ons, naast onze normale bedrijfsvoering, in de afgelopen decennia ingezet voor de ecologie in en om onze bedrijven. Het is ook voor ons als landbouw van het grootste belang dat er een gezonde biologische balans in onze grond en daar boven heerst. Immers een gezonde bodem en gezond vee produceren nu eenmaal beter!

Als er een sector is, en zeker op Texel, die oog heeft voor de wereld om ons heen dan is dat zeker de landbouw. Een jonge boer of boerin kiest zijn of haar vak meestal niet om er een makkelijk leven met grote verdiensten op na te houden, maar puur uit passie voor het vak. Het is vooral een way of life!

Hij of zij kiest voor een leven waarin je een deal sluit met de natuur en het ecoleven om je heen. Daarin worden heel bewuste keuzes gemaakt. Zeker in de moderne bedrijfsvoering stellen boeren en boerinnen zich altijd de vraag ‘als ik het een doe, wat zijn dan de gevolgen voor het ander?’ En wie denkt dat de agrariërs maar wat aan rotzooien heeft het mis! Wij herkennen ons dan ook helemaal niet in de door Marc Plomp geschreven brief. Uiteraard is het goed dat de maatschappij om ons heen meekijkt wat wij doen. En ook dat mensen daar een mening over hebben. We werken transparant: iedereen kan zien wat er gebeurt.

Wij zijn er trots op dat wij als Texelse landbouw kunnen bijdragen aan een prachtig pallet van (lokale) producten van uitstekende kwaliteit, dat voor een zeer aanvaardbare prijs wordt aangeboden in supermarkten. Wat echter niet weg neemt, dat om het hoofd boven water te houden

boeren door de steeds verder gaande regelgeving en druk van uit de supermarktketens bijna gedwongen worden tot schaalvergroting en intensievere productie methoden! Alles voor de laagste prijs! Wat nog tot veel consumenten moet doordringen is dat als zij een dieren milieuvriendelijkere landbouw willen de boer ook een kostendekkende prijs moet krijgen. Anders houd het op! En laten we niet uit het oog verliezen dat de landbouw voor de economie van zeer groot belang is ! En de verhalen over subsidie vretende sector zijn van twintig jaar geleden ! Eerlijk gezegd denk ik dat we ons maar niet moeten gaan afvragen wat het ontwikkelen van nieuwe Natuur de belasting betaler kost.

Wij zijn vinden het  vanzelfsprekend dat wij bij de productie van onze gewassen en het houden van ons vee rekening houden met biodiversiteit, dus ook met de weidevogels. Dat maakt wel dat er afwegingen gemaakt moeten worden. Soms ben je gedwongen keuzes te maken die niet of minder goed zijn voor de natuurlijke flora en fauna. Die keuze maak je immers ook als je in een auto of nog erger in een vliegtuig stapt! Net als de overheid moeten we soms keuzes compenseren.

Afname weidevogels

Als WLTO (voorloper van LTO) hebben wij in 1997 het initiatief genomen om een agrarische natuurvereniging op te richten. De huidige Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging  ’De Lieuw’ is uitgegroeid tot een succesvolle zelfstandige vereniging (met leden in en buiten de landbouw) die al vele doelen op ons eiland heeft bereikt o.a. op het gebied van weidevogelbeheer. Ook zorgen zij voor renovatie en aanleg van tuinwallen, schapenboeten en wandelpaden.  Als Texelaar en toerist genieten wij daar allemaal dagelijks van. En zijn wij er meer dan trots op dat wij ook wat moois door geven aan onze kinderen en kleinkinderen.

Als landbouworganisatie hebben wij ingestemd met de uitvoering van natuurontwikkeling, zoals nu wordt uitgevoerd in o.a. de Hanenplas en Waalenburg; totaal bijna 1.250 hectare! Niet omdat wij zo graag meer natuur willen, maar omdat wij de andere belangen ook zien en een praktische inbreng willen geven. Maar heeft dat al bijgedragen aan een betere weidevogelstand? Waar zijn de konijnen in de duinen gebleven? Er wordt daar immers niet meer gejaagd. In de afgeplagde delen van het natuurgebied De Muy is geen weidevogel meer te bekennen. Hoe kan dat nou? Heeft de klimaatsverandering er mee te maken?

De landbouw heeft te maken met heel veel regels uit Brussel, Den Haag en Haarlem. Zo zijn wij verplicht om alle mest direct onder te werken. Is dat misschien reden van de afname van de weidevogelstand? Op mest komen tenslotte veel vliegen en insecten af. En daar leven de pulletjes van de weidevogels grotendeels van. De nadelen van bovengronds uitrijden (zoals geur en emissie) wegen misschien wel minder zwaar dan de voordelen. Wij hopen dat door het steeds meer uitrijden van vaste mest de weide vogel weer een extra impuls te geven. Of zijn het de predatoren? U kent ze wel ratten, katten en diverse beschermde roofvogels? En de toename van het aantal grauwe ganzen draagt zeker niet positief bij aan de weidevogel populatie.

Dialoog

Het zijn vragen die ons als landbouw naast onze gewone bedrijfsvoering bezig houden; of we nu een gangbare of biologische bedrijfsvoering uitoefenen. Een belangrijk onderdeel van de toekomstvisie van de Texelse landbouw ‘Nu verbinden is de toekomst voor morgen’ is om de dialoog aan te gaan met de terrein beherende organisaties, de overheden, politiek en maatschappelijke organisaties. Met deze dialoog hopen we te komen tot voortschrijdende verbeteringen in de flora, fauna en cultuurlandschappen op Texel.

Al vaker hebben wij kritische organisaties aangeboden om inhoudelijk met ze in gesprek te gaan, maar die uitdaging durven ze blijkbaar niet aan. Maar via de Texelse Courant allerlei onwaarheden over de landbouw communiceren is wel erg makkelijk en goedkoop! Afgelopen winter hebben wij samen met de terreinbeheerders NM en SBB, gemeente en vogelwerkgroep meegewerkt in het project ‘Duurzaam Door’ (een initiatief van het Nationaal Park Duinen van Texel). Doel was te komen tot een plan van aanpak voor een betere weidevogelstand en beheersing van de ganzenpopulatie op Texel. Ook in ‘Duurzaam Door’ toonde de vogelwerkgroep weinig inlevingsvermogen in de belangen van een ander.

Gif of gewasbescherming; de nuance

In de gangbare landbouw op Texel wordt meer en meer gebruik gemaakt van organische meststoffen en compost om de grond te bemesten. Hierdoor kan veel minder kunstmest gebruikt worden. Ziekten en plagen in planten worden tegenwoordig bestreden met selectieve middelen. Dit zijn middelen die de luizen bestrijden, maar tegelijkertijd bijen en andere nuttige insecten sparen. Via GPS worden meststoffen en gewasbescherming bovendien zeer gericht ingezet, zodat er een minimale hoeveelheid gebruikt hoeft te worden. Goed voor het milieu en onze portemonnee. Gewasbeschermingsmiddelen zijn duur; daarvan wil je echt niet meer gebruiken dan noodzakelijk is. Innovatie in de landbouw is voortdurend gericht op de gezondheid van bodem, mens, dier en milieu.

Wij willen zeker de dialoog aan met redelijke organisaties als SBB, Natuurmonumenten, overheden en maatschappelijke organisaties. Maar met clubs als de Vogelwerkgroep en de Stichting Vogeleiland Texel die zulke brieven in de krant schrijven zijn wij snel uitgesproken. Wel wil ik ze nogmaals uitnodigen om te komen kijken hoe wij zorgen dat er iedere dag goed en gezond voedsel wordt geproduceerd. En dat op een manier die zo milieuvriendelijk mogelijk en maatschappelijke verantwoord is met oog voor flora en fauna. Ze moeten dan wel willen luisteren en tonen enig inlevingsvermogen te bezitten.Anders is het zinloos wat ons betreft.

Immers inspraak zonder inzicht … leidt tot uitspraken zonder uitzicht!

Arnold Langeveld

Namens LTO Noord KAVB afdeling Texel