Koe

Stem voor blijvend agrarisch geluid in uw waterschap

Op 20 maart gaan we naar de stembus. Dan zijn, tegelijk met de Provinciale Staten verkiezingen, de waterschapsverkiezingen. Voor agrarisch ondernemers is het belangrijk dat de waterhuishouding in de omgeving goed geregeld is. Daarin heeft het waterschap een grote rol. Door te stemmen, heeft u invloed op de werkwijze van het waterschap.

Taak van het waterschap
In hoofdlijnen heeft het waterschap drie kerntaken: zorg voor waterkwaliteit, waterkwantiteit en (water)veiligheid. Zij zorgen er bijvoorbeeld met stuwen en gemalen voor dat het waterpeil gereguleerd wordt, zodat er voldoende (niet teveel en niet te weinig) water is voor landbouw, natuur, wonen en ondernemen in het gebied. Met dijken, gemalen, waterretentiegebieden en herinrichting van rivieren en beken worden wateroverlast en overstromingen tegengegaan, voorkomen of gereguleerd. 
Afgelopen zomer was er ook een grote rol voor de waterschappen tijdens de droogteperiode. Het waterschap probeert dan er voor te zorgen dat het beschikbare water zo veel mogelijk evenredig wordt verdeeld en zorgt ervoor dat er op gebiedsniveau naar de beste oplossing wordt gezocht.

De waterschappen hebben de laatste jaren een belangrijke rol gekregen bij gebiedsprocessen, waarbij vraagstukken rond land- en watergebruik dichtbij het agrarisch bedrijf komen. 
 
Om de vier jaar stemmen wij op leden van categorie 'ingezetenen' van het algemeen bestuur. Naast de categorie 'ingezetenen' zijn in elk waterschapsbestuur de bedrijfs-, agrarische en natuurbelangen vertegenwoordigd via ‘geborgde’ zetels. Deze bestuurders zijn - via LTO Noord - al voorgedragen. De geborgde zetels voor ongebouwd, dus voor de landbouw kunt u terugvinden op de volgende link: https://www.ltonoord.nl/thema/omgeving/water/nieuws/2018/10/09/voordracht-waterschapbestuurders 
 
Politieke partijen
Op de lijsten van de politieke partijen staan kandidaten die de land- en tuinbouw een warm hart toedragen. Laat uw stem vallen op één van hen. Als sector hebben we belang bij een goed politiek draagvlak voor onze sector. De geborgde zetels zijn van belang, maar sterke een coalitie met landbouwgezinde bestuurders helpt ons zeker ook verder. 
 
Oproep
Het is van belang dat er vertegenwoordigers zijn en blijven in de waterschappen met kennis van onze sector. Dat versterkt onze lobby en positie, ook bij de politieke partijen. 
Stemmen dus op 20 maart!