Bomen en vaste planten

Opstart plantaardige studiegroep

Bestuursleden van de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting Rondom Reest & Vecht en de afdeling Vechtdal van LTO Noord willen graag proberen een ‘plantaardige’ studiegroep in het kader van Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO) in het leven te roepen.

In de studiegroep zullen akkerbouwers, en telers van groenten, bollen, vaste planten, bomen en heesters werken aan het verbeteren van de vruchtbaarheid van hun bodem. VKO wil de deelnemers inspireren en faciliteren om efficiënter met de mineralen op hun bedrijf om te gaan.

VKO wordt o.a. gesubsidieerd door de EU, provincie, waterschappen, LTO Noord, Agrifirm, For Far-mers, Rabobank, Vitens en de deelnemers. VKO is tot nu toe gericht op de melkveehouderij, maar de doelstelling is ook voor de plantaardige sector van toepassing. De financiering van huidige VKO loopt eind dit jaar af. Voor de financiering na 2019 is een aanvraag ingediend. Het lijkt mogelijk om met een of twee akkerbouwstudiegroepen dit jaar nog mee te draaien en dan volgend jaar voor nog eens drie jaar mee te doen.

Het doel van de studiegroep is een bijdrage leveren aan het toekomstbestendig maken het eigen bedrijf, voor wat betreft de vruchtbaarheid van de bodem en de efficiëntie van het mineralenge-bruik.

Onderwerpen waar de studiegroep zich mee bezig kan gaan houden zijn o.a.: bodemleven, organi-sche stofvoorziening, waterbergend vermogen, beworteling, bemesting in balans. Eigenlijk zijn er heel veel onderwerpen die raakvlakken hebben met de doelstelling.

En dan de opzet: Er is vanuit VKO iemand beschikbaar voor de organisatie en verslaglegging. De stu-diegroep komt vier keer per jaar bij elkaar op het bedrijf van een deelnemer. Per bijeenkomst kan er deskundige worden uitgenodigd. Verder kunnen we als studiegroep kennis opdoen aan de hand van reeds bestaande demovelden binnen VKO. Deze zijn gericht op de teelt van voedergewassen. Vanaf 2020 lijkt het mogelijk om een eigen demoveld aan te leggen. De beoogde grootte van de studie-groep is 12 personen.

Voorwaarde voor deelname is dat het bedrijf van de deelnemer (of een aantal percelen daarvan) is gelegen in de provincie Overijssel. De kosten voor deelname bedragen € 150,- per jaar.

Als je belangstelling hebt om mee te doen kun je je aanmelden bij:
Karel Kuizenga (VvB Rondom Reest & Vecht): karelkuizenga@hotmail.com
Roland Velema (LTO Noord Vechtdal): rolandvelema@gmail.com

Bekijk hier het bericht in pdf
Op www.vruchtbarekringloopoverijssel.nl vind je meer informatie.