Bestuurdersnieuws juni 2020

Woensdagavond 1 juli kwam het LTO Vechtdal bestuur weer bij elkaar voor de bestuursvergadering. Ditmaal “op de delle op 1,5m ” bij Hendrieëtte Bouma thuis.

 • De ingekomen stukken worden benoemd en besproken en waar nodig doorgestuurd naar de desbetreffende personen of zijn vermeld op de website/mail/social media
 • Heeft u dus een nieuw e-mailadres onlangs in gebruik genomen? Mail dit adres dan naar info@vechtdal.ltonoord.nl!
 • Op 24 september hebben we 2 sprekers bereid gevonden om onze ontevreden leden inzake fosfaatrechten bij te praten over de gang van zaken, te weten voorzitter Dirk Bruins en directeur LTO Nederland Hans van den Heuvel. Nadere info volgt nog.
 • De Ruimtelijke Ordening overleggen met de 3 gemeenten staan weer gepland in het najaar. Mocht u voor ons opmerkingen hebben die we mee kunnen nemen mail ze dan naar Herman van Dijk aub hvand59@gmail.com
 • Inzake grote windmolens gaan we in deze RO overleggen met de gemeentes hun zoekgebieden opvragen.Dit alles inzake de ontwikkelingen van de RES ( Regionale Energie Strategieën) . Bij deze gesprekken zijn ook wij als afdeling bij aangehaakt.
 • Op het programma mobiliteit gemeente Hardenberg hebben we onze standpunten in zienswijze aangegeven.
 • Het traject Brug Junne blijft nog een groot obstakel. Veel onvrede in het gebied Junne en gemeente Ommen zet onvoldoende stappen hierin. We zitten er als bestuur bovenop dit zo spoedig mogelijk vlot te trekken
 • In het N2000 gebied Rheerzermaten zijn ze nu aan het graven om de Vecht te verleggen.
 • Bij Karshoek/Stegeren zijn ze nu zand aan het verplaatsten via de Stegerdijk. Momenteel zeer onveilige situatie op de weg. Ons voorstel dit via het water te transporteren wordt (nog) niet uitgevoerd.
 • Bij N2000 gebied Engbertsdijksvenen vluchten nu de vele wilde zwijnen de landerijen op. Dit is het gevolg van de grote bomenkap die nu intern in het gebied plaats vindt.
 • Collectief Midden Overijssel start een pilot akkerranden waar ook agrariers in onze regio aan deel kunnen nemen. Maatwerk is hier nog wel voor nodig omdat momenteel voorwaarden voor deelname te scherp zijn in onze ogen.
 • De PIP ( provinciaal Inpassings Plan) de Regge ligt nu ter inzage. Wij sturen zienswijze hierop.
 • Veel zorgen ook bij ons rondom de voermaatregel sept/dec van Carola Schouten. LTO zal de juridische weg inzetten vanwege het in het gedrang komen van het dierwelzijn.
 • De 1e PIP variant inzake kruising bij Prins Mechanisatie Dalfsen is van tafel. Nu volgen de onderhandelingen over alternatief.

Op 2 september, na de zomervakantie, vindt onze volgende bestuursvergadering plaats.

Mocht u nog vragen/opmerkingen/problemen hebben, die het LTO bestuur mee moet nemen in de bestuursvergadering of andere overleggen, laat het ons dan tijdig weten via info@vechtdal.ltonoord.nl