Algemeen

Start bemestingsseizoen; hou rekening met slootkanten en maatregelen voor avondklok

Het bemestingsseizoen voor grasland is sinds 16 februari van start. Nu de zon weer schijnt en de putten misschien vol zitten is het enthousiasme groot om drijfmest uit te rijden of de loonwerker met sleepslang te laten bemesten.

Voor de zekerheid hierbij een paar aandachtspunten:

• Hou rekening met de slootkanten;
Elk gewas heeft vanaf de insteek van het water een teeltvrije zone. Binnen de teeltvrije zone mogen geen meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen gebruikt worden. De lengte van de teeltvrije zone is afhankelijk van het gewas; voor grasland is dit 50 cm. (Bron: Activiteitenbesluit Milieubeheer)

• Verontreiniging van slootwater met sleepslangen;
Voorkom dat de sleepslang in aanraking komt met de sloot of dat het uiteinde van de sleepslang in de sloot wordt schoongespoeld, voordat de slang wordt opgerold.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zal ook dit jaar weer extra controleren op zorgvuldig uitrijden van mest en schoon werken. De controles op het uitrijden worden vanuit de lucht uitgevoerd per vliegtuig en drone. Overtreding van de regels kan een bestuursrechtelijke sanctie en een proces-verbaal van het waterschap opleveren. (Bron: www.hdsr.nl)

COVID – maatregelen avondklok
Ondanks de COVID maatregelen is zorg voor dieren en planten cruciaal werk dat tijdens de avondklok mag worden uitgevoerd. Het uitrijden van mest kan in de avond gewoon doorgaan. Zorg er wel voor dat u of uw medewerkers de juiste papieren bij zich hebben (of digitaal kunnen tonen).
Hiervoor is een eigen verklaring én een werkgeversverklaring nodig. Dit geldt voor zowel eigen ondernemers als voor werknemers.
De formulieren zijn via deze link te downloaden bij de Rijksoverheid.