Boer'n Wind Flevoland

Inventariseren van randvoorwaarden voor windmolens kleiner dan 35 meter in de Noordoostpolder.

Over dit project

Wij stimuleren gemeenten om beleid te maken met ruimere mogelijkheden, dit geldt o.a. voor boerderijwindmolens in de Noordoostpolder. Dit zijn windmolens met een maximale ashoogte van 35 meter, waardoor agrarische bedrijven energieneutraal of energieleverend worden. 

Dit project is geïnitieerd om duidelijke kaders op te stellen op welke manier gemeentelijke beleid boerderijwindmolens op agrarische bedrijven in de gemeente Noordoostpolder kan stimuleren. En verduurzaming van de sectoren een boost kan geven.

Dit project is met inmiddels met succes afgerond.

Standpunt LTO Noord

LTO Noord is voorstander van grootschalige inzet van boerderijmolens in de agrarische sector omdat:

 • Windenergie, lokaal en op kleine schaal, de netbelasting van zonnepanelen op daken aanvult, waardoor maatschappelijke kosten voor aanleg en onderhoud van het net effectiever worden besteed;
 • De boerderijmolen op eigen erf een landschappelijke aanvulling kan zijn en een breed maatschappelijk draagvlak geniet mits goed ingepast in het landschap;
 • Het mogelijkheden biedt om een aanvullend verdienmodel voor agrarische ondernemers te realiseren, met oog op een duurzame toekomst. Ook in verband met het afschaffen van de salderingsregeling en het feit dat opgewekte energie direct gebruikt moet worden;
 • Boerderijmolens een extra opwekmogelijkheid zijn van duurzame energie. Ook bedrijven met een te klein/ongeschikt dak kunnen hiermee energieneutraal worden.

Plan van aanpak

Uit een ledenraadpleging in 2019 kwam naar voren dat er onder onze leden veel belangstelling is voor een boerderijwindmolen. Ten tijde van deze inventarisatie waren boerderijwindmolens met de toenmalige regelgeving in de gemeente Noordoostpolder niet toegestaan. We wilden onderzoeken welke boerderijwindmolens geschikt zijn in deze gemeente en technisch/financieel passen bij de agrarische bedrijven, hierbij keken we o.a. naar de inpassing in het landschap en de rentabiliteit. 

Per deelnemer onderzochten we de optimale situatie, we selecteerden 25 deelnemers voor een bedrijfsbezoek. De data die werd verzameld gebruikten we voor de business case berekeningen.

Resultaten

In dit project hebben we het volgende opgeleverd:

 1. Een selectie van 25 agrarische ondernemers, woonachtig in de Noordoostpolder, die de kansen voor boerderijmolens op eigen erf wilden verkennen en eventueel realiseren;
 2. 25 business case berekeningen; 
 3. Een totale inventarisatie van de diverse randvoorwaarden per business case mbt de aanpassingen die nodig zijn om de realisatie* op een later tijdstip mogelijk te maken;
 4. Eindrapportage van de resultaten en uitgevoerde activiteiten van het project. De eindrapportage is voorzien van een advies aan de gemeente(n) in Flevoland en provincie Flevoland.
 5. Beleidssamenvatting: haalbaarheidsstudie Boer'n Wind Flevoland

*met de term “realisatie” wordt bedoeld dat op basis van een terugverdientijd van maximaal 10 jaar minimaal 7,5% bruto en 5% netto rendement op de investering.

Over de business cases

De 25 berekeningen die gemaakt zijn voor de bedrijven zijn positief te noemen. Verschillende as-hoogtes zijn met elkaar vergeleken om een goed beeld te krijgen welke hoogte nou het beste bij een bedrijf past. De volgende uitganspunten, vast en variabel, zijn meegenomen in de berekeningen:

 • 50% vreemd vermogen – 50% eigen vermogen;
 • Kosten boerderijmolen marktcomfort begin 2022;
 • Subsidie SDE of ISDE;
 • Energieprijs van 10 cent.

Voor meer informatie over dit project

Neem voor meer informatie over dit project contact op met Rients Hijma, projectleider energie bij LTO Noord via: rhijma@ltonoord.nl

Deelnemers

Deelnemers verzamelden de benodigde data.

noord-holland-landschap-1

Sector

De randvoorwaarden worden meegenomen in de lobby ten behoeve van een gunstiger beleid voor agrarische windmolens.

flevoland-01

Samenleving

Meer agrarische windmolens betekent minder noodzaak voor zonnevelden of grote windmolens (200m).

groningen-10

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal. 

Doe mee aan dit project!