Ton van Schie: 'Met samenwerken in RES komen we verder'

  • Duurzame energie
  • Regio West
  • Flevoland
  • Noord-Holland
  • Utrecht
  • Zuid-Holland

In april worden de eerste Regionale Energiestrategieën (RES'en) 1.0 opgeleverd. LTO Noord is in alle twaalf RES-gebieden in regio West aangehaakt bij dit proces. ‘Als LTO Noord niets had gedaan, waren de plannen over ons uitgestort’, zegt Ton van Schie, themahouder Energie van LTO Noord.

 ‘Nu kijken partners in het proces hoe ze de agrarische sector kunnen helpen.’ Ton Van Schie draait mee in de stuurgroepen van de twaalf RES’en in Utrecht en Noord- en Zuid-Holland. Per regio of gebied wordt in een RES-document  beschreven hoe en waar in de toekomst duurzame energie geproduceerd gaat worden. De RES maakt geen beleid, maar legt een advies voor aan gemeente en provincie. Die beslissen hierover, waarna het in het Omgevingsbeleid wordt verankerd.

Om als LTO Noord je inbreng te hebben, mee te praten en samen te werken met bestuurders van gemeente en provincie en stakeholders aan een Regionale Energiestrategie, was een pittige uitdaging voor Van Schie. Een klus ook waar hij in groeide en hem past als een jas. ‘Mijn insteek is vanaf het begin geweest om als LTO Noord mee gaan doen in de Regionale Energiestrategieën’, zegt Van Schie. ‘Als sector hebben wij wat te bieden, wij kunnen oplossingen bieden in de klimaatopgave waar de maatschappij voor staat. Tegelijkertijd kunnen we, door samen te werken met andere partijen in de RES, de vruchten plukken van meedoen in de regionale plannen voor duurzame energie. Ik probeer met een constructieve, open houding deel te nemen in het proces. Dan wordt er geluisterd, zo heb ik ervaren en gaan anderen zelfs met je meedenken en je visie uitdragen.’

Zon op dak

Als voorbeeld noemt hij dat LTO Noord graag ziet dat daken zoveel als mogelijk benut worden om zonne-energie op te wekken. 'Natuurorganisaties geven aan geen windmolens of zonnepanelen in hun eigen gebieden te willen. Dan wordt de oplossing al gauw in onze sector gezocht. Ik heb ervaren dat wethouders, procesmanagers, gebiedscoöperaties en natuurorganisaties met ons mee gaan denken over hoe boeren te overtuigen van het nut van zonnepanelen op daken. Dan worden ideeën geopperd zoals een interview of een filmpje. De ‘RES-club’ kan het voor elkaar krijgen dat er dan ook daadwerkelijk een filmpje komt om zon op dak te promoten, dat breed wordt gecommuniceerd. Alleen kan LTO Noord dat niet, maar lukt je wel in de samenwerking in RES-verband.’

Motiveren

In het ene RES-gebied is Van Schie meer aangehaakt dan in het andere. 'RES Rotterdam/Den Haag was moeilijk. Ik wil de wensen van de sector inbrengen, wil op tijd meedoen in het proces, dan kan ik ook de LTO Noord-afdelingen beter motiveren om mee te doen. Maar als je pas in beeld bent als de zoekgebieden worden bepaald, dan wordt het moeilijk aanhaken.'

Heel anders waren de ervaringen in RES Noord-Holland Noord. 'Een fijne samenwerking met de partners', aldus Van Schie. 'De discussie werd gevoerd aan de hand van kansentafels, ook voor landbouw. Dat was zo goed voorbereid, dat leidt tot een gedragen RES-advies van alle stakeholders. Je hebt samen al iets neergezet, dat helpt mee in de uitvoering ervan.' In gemeente Alblasserdam ging het overleg telefonisch. 'Alles wat wij inbrachten voor het RES-advies, staat er in.'

Erf van de Toekomst

Om goed beslagen ten ijs te komen in de diverse RES-overleggen, ontwikkelde LTO Noord regio West de visie 'Erf van de Toekomst'. LTO Noord beschrijft hierin waar de organisatie mogelijkheden ziet voor duurzame energieproductie in het agrarisch landschap. ‘Dat we daarbij schetsen hebben gemaakt, een idee van LTO Noord-projectadviseur Erwin Haveman, dat werkt zo méé', vindt Van Schie. 'Het plaatje zegt direct alles.’

Als input voor de visie vroeg LTO Noord haar leden in een ledenraadpleging hoe zij tegen duurzame energie aankijken. Daar kwamen heel diverse reacties uit. De een wil alleen maar windenergie, een ander is daar tegen. Weer iemand anders ziet een verdienmodel in zonnevelden en een ander wil dat koste wat kost, agrarische grond altijd beschikbaar blijft voor de sector.

‘Je wilt een visie hebben waar iedereen achter kan staan’, aldus Van Schie. ‘Agrarische grond gebruiken voor zonnevelden hebben we daarom als allerlaatste optie opgenomen, pas als alle andere mogelijkheden benut zijn. We zeggen dus niet keihard ‘nee’ tegen zon op land, zodat afdelingen ook zelf ruimte houden voor hun standpunt en omdat we ons daarmee buiten spel zouden kunnen zetten. Erf van de toekomst schetst de kaders, waarin ruimte blijft voor een gebiedsgerichte aanpak.’

Windmolen

LTO Noord maakt zich onder andere sterk voor windmolens op het erf met een hoogte van maximaal 35 meter hoogte, waarbij het voor grote gebruikers mogelijk gemaakt moet worden om te gaan naar maximaal 50 meter op of vlakbij het erf. Omdat de netcapaciteit op meerdere plekken onvoldoende is, wil LTO Noord dat netbeheerder Liander de spanning en de capaciteit op het net gaat verhogen.

In al zijn RES-overleggen bracht Van Schie de visie van LTO Noord in. De inbreng van LTO Noord is in de ene RES letterlijk verwerkt, bij de ander is het verwerkt in de standpunten of is de LTO Noord-visie als bijlage bij het stuk gevoegd. Van Schie: ‘Dat laatste is het mooist, dan voed je gemeenteraadsleden heel rechtstreeks met hoe de sector energie kan opwekken, gebruiken en opslaan.’ 

Leden aanhaken

Van Schie hecht veel waarde aan het 'aangehaakt' houden van boeren en tuinders in zijn regio. Hij waakt ervoor te ver voor de troepen uit te gaan lopen. De gedreven bestuurder was spreker over de RES en de inbreng van LTO Noord op een aantal LTO Noord online (jaar-)vergaderingen. Ook riep hij LTO Noord-afdelingen op zich te laten horen op de participatie-avonden over de RES in de eigen gemeente.

Nu de RES'en bijna overal zijn aangeboden, is de gemeente aan zet om om besluiten te nemen over het RES-advies. 'Er komen voorlichtingsavonden voor de gemeenteraden. Ik ben gevraagd om daar vanuit de sector de toelichting kan doen op waar wij kansen zien', zegt Van Schie. 'De gemeenteraden zijn ons aan het helpen dat het voor mekaar komt, daar draag ik ook op deze avonden graag mijn steentje aan bij.'

Klik hier voor de LTO Noord-visie 'Erf van de Toekomst'.

 

Bron:

Nieuwe Oogst