Faunabeheer

Wij staan voor een verantwoord en evenwichtig populatiebeheer met draagvlak van de omgeving, waardoor de schade aan landbouwgewassen wordt gereduceerd en we problemen met volks- en diergezondheid, verkeers- en vliegveiligheid beperken.

Over dit dossier

Overmatige aantallen in het wild levende dieren veroorzaken natuurschade, bedreigen het weg- en vliegverkeer en brengen schade toe aan landbouwgewassen. Een groei die nog altijd toeneemt. Het huidige systeem van het voorkomen en vergoeden van faunaschade moet worden verbeterd. 

Faunavisie

Het faunabeheer in Nederland moet eenvoudiger, efficiënter en beter in lijn met de Europese wet- en regelgeving worden gebracht. Om dit te bevorderen heeft LTO Noord een Faunavisie opgesteld. 

Kernpunten uit de Faunavisie van LTO Noord zijn:

  • Dierpopulaties die op nationaal niveau problemen veroorzaken worden ook op nationaal niveau beheerd. 
  • De Nederlandse wetgeving is weer één op één in lijn gebracht met de Europese regelgeving.
  • Zodra diersoorten zich in Nederland vestigen/gaan vestigen, is een risicoanalyse voor de agrarische sector van belang.
  • Schade die ontstaat door gevestigde diersoorten waarvoor een nationaal of regionaal kader van (gedeeltelijke) bescherming bestaat, wordt altijd in zijn geheel vergoed. Voor alle schadeveroorzakende diersoorten wordt qua populatieomvang een ondergrens en een bovengrens bepaald.
  • Wij richten ons, met alle andere (mede)gebruikers van het buitengebied op een grotere publieke bewustwording van het belang van de Nederlandse landbouw en het samenspel met de haar omringende omgeving.

We accepteren in het wild levende diersoorten, wel moet er sprake zijn van beheerbare populaties en goede afspraken over vergoeding van faunaschade. Een geïntegreerde aanpak is goed voor ons allemaal.

Landbouwschade moet volledig vergoed worden
Wij zetten in alle provincies in op een gebalanceerde en integrale benadering met evenwichtig populatiebeheer. Sterk gegroeide populaties worden teruggebracht naar een beheerbare populatie. Tot die tijd moet landbouwschade volledig vergoed worden. 
Meld faunaschade Faunaschade melden blijft van groot belang. Agrarisch ondernemers moeten faunaschade melden en zo nodig een tegemoetkoming aanvragen. Deze gegevens zijn van groot belang voor het opbouwen van een ‘schadehistorie’ en vaststellen van een kader. Zonder schadegegevens is er namelijk geen schade opgetreden. 

LTO Noord heeft een faunaschade app ontwikkeld.Voor het gebruik van de faunaschade app ben je je inloggegevens van www.faunaschade.nl nodig. Als je nog geen inlog hebt aangemaakt, kun je dat via www.faunaschade.nl doen. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe je de faunaschade app kunt gebruiken.

Heb je hulp nodig voor het afhandelen van tegemoetkomingsaanvragen via MijnFaunazaken van BIJ12? Bekijk dan hier de instructievideo's

Bewustwording Wij richten ons, met alle andere (mede)gebruikers van het buitengebied op een grotere publieke bewustwording van het belang van de Nederlandse landbouw en het samenspel met de omgeving.

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal. 

Wij zijn er voor al je vragen! Neem contact met ons op.