LTO Noord bezorgd over bever in Groningen en Drenthe

  • Faunabeheer
Via het plan wordt het beheer van de beschermde diersoort zoveel mogelijk in goede banen geleid. Daarvoor zijn drie zones aangewezen waar de bevers ofwel niet welkom zijn, ofwel worden beperkt of juist helemaal hun gang kunnen gaan. “Dit uitgangspunt is op zich positief”, zegt Wietse Duursma regiobestuurder LTO Noord regio Noord. “Maar we houden zorgen over de mogelijke schades die kunnen optreden. Bevers leven in kleine familiegroepen en hebben veel ruimte nodig. De kans dat ze dan naast de beekdalen en watergangen ook uitgesproken landbouwgronden uitkiezen als leefgebied wordt steeds groter.”

Het beheerplan geldt voor een periode van vijf jaar. Er leven nu zo'n 180 bevers, maar de populatie ontwikkelt zich sinds de herintroductie in 2008 heel snel. “We kunnen als boeren geen bevers weghalen bij overlast en schade van de bever. Dat gebeurt alleen door het waterschap. Voor dit soort ingrepen zijn specifieke werkprotocollen vastgelegd in het beheerplan”, stelt Duursma. LTO Noord blijft de provincies aansporen om ook aan boeren rechten te geven om adequaat te mogen ingrijpen bij dreigende schade en overlast.

Ook pleit LTO Noord ervoor om rekening te houden met gevolgschade en een vergoedingsregeling in te stellen voor preventieve maatregelen. 'Het gaat naast gewasschade bijvoorbeeld ook om natschade en graafschade. Boeren kunnen voorlopig alleen een beroep doen op de reguliere gewasschaderegelingen van BIJ12.

Het uitzetten van de bever is het gevolg van een maatschappelijke wens. De kosten die hieruit voortkomen, zijn voor een groot deel voor rekening van de waterschappen, zoals beheer van de populatie en reparatie van de schades aan waterkeringen. Die uitgaven komen zo voor een groot deel uiteindelijk op het bordje terecht van agrariërs. LTO Noord blijft aandringen bij de provincies over het maken van duidelijke afspraken hierover en roept agrariërs op alle schade en overlast te melden, zodat lobby bij de provincie kracht bij gezet kan worden.

Meld schade bij Informatielijn, via telefoonnummer 088 - 888 6666 of e-mail info@ltonoord.nl.