Nieuwe Faunavisie regio West is aanzet voor proactieve benadering

  • Faunabeheer

Het thema Fauna is voor LTO Noord regio West een belangrijk speerpunt. De schade aan landbouwgewassen door in het wild levende diersoorten is de afgelopen jaren fors toegenomen.

vollegrondsgroenteteelt-138

Veel agrarische ondernemers leiden een aanzienlijke financiële schade die lang niet in alle gevallen wordt vergoed. Het is zelfs zo erg dat de continuïteit van de bedrijven onder druk kan komen te staan. 

Arnold Michielsen, LTO Noord themahouder Flora en Fauna: “Opeenvolgende nieuwe faunawetgeving en een veranderende maatschappelijke opinie over populatiebeheer maken het niet eenvoudig om tot goede oplossingen te komen. De focus van LTO Noord regio West is nu vooral gericht op ‘damage control’: ruimte voor beheer en schadebestrijding en het zoveel mogelijk vergoeden van schade. Dat is goed, maar we willen meer! Met deze faunavisie willen we een aanzet geven om het faunadossier meer ‘proactief’ te benaderen. Zelf initiatieven en regie nemen om uiteindelijk een kader neer te zetten voor een verantwoord populatiebeheer met draagvlak van de omgeving.

Klik hier voor de Faunavisie van LTO Noord regio West.

Speerpunten in de Faunavisie:
Op basis van de gesignaleerde trends en bedreigingen zijn de volgende speerpunten in de faunavisie opgesteld: 

  • Dierpopulaties die op nationaal niveau problemen veroorzaken worden ook op nationaal niveau beheerd.

  • De Nederlandse wetgeving wordt weer één op één, in lijn gebracht met de Europese regelgeving.

  • Zodra diersoorten zich in Nederland vestigen, of mogelijkerwijs gaan vestigen, wordt altijd een risicoanalyse uitgevoerd met betrekking tot de eventuele interactie met de agrarische sector en de gevolgen voor haar bedrijfsvoering.

  • Schade die ontstaat door gevestigde diersoorten waarvoor een nationaal of regionaal kader van (gedeeltelijke) bescherming bestaat, wordt altijd in zijn geheel vergoed.

  • Voor alle schadeveroorzakende diersoorten wordt qua populatieomvang een ondergrens en een bovengrens bepaald.

  • LTO Noord regio West richt zich met alle andere (mede)gebruikers van het buitengebied op een grotere publieke bewustwording van het belang van de Nederlandse landbouw en het samenspel met haar omliggende omgeving.

De visie is er, hoe nu verder?
De Faunavisie geeft richting aan de inzet op het faunadossier van LTO Noord Regio West. De Faunavisie is een eerste stap om naar verantwoord populatiebeheer van in het wild levende diersoorten te komen ter voorkoming van schade aan onder meer landbouwgewassen. Daarnaast onderzoekt regio West of er binnen LTO een breder draagvlak is om de Faunavisie in te zetten.

Arnold Michielsen vervolgt: “In de visie staat de strategie beschreven hoe LTO Noord Regio West zich inzet om de Faunavisie te bewerkstelligen. Voor de eerste stap, die we nu gaan nemen om deze visie verder te brengen, is investering in menskracht en het vormen van coalities van groot belang.”

Over LTO Noord regio West
In West-Nederland, provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland,komen wij op voor de belangen van onze meer dan 10.000 leden, boeren en tuinders uit alle 18 sectoren. Voor negen uitdagingen is er een compacte inhoudelijke agenda. Gericht op een grote diversiteit van ontwikkelingen, mogelijkheden en kansen op persoonlijk-, bedrijfs-, sector-, keten- en maatschappelijk vlak. In de uitdaging ‘Gezonde Planten, gezonde dieren’ is opgenomen dat de inzet meer gericht wordt op voorkomen en beheersen, de faunavisie maakt duidelijk hoe deze proactieve inzet opgepakt wordt.