Gebiedsprocessen Natura 2000

Wij zetten ons samen met onze leden in voor het landbouwbelang in de Natura 2000-gebieden en werken op die manier aan een platteland dat nóg gevarieerder en natuurlijker is om zo winst te behalen voor de biodiversiteit.

Over dit dossier

In Europa is afgesproken dat elke lidstaat waardevolle natuurgebieden beschermt; de Natura 2000-gebieden. In deze Natura 2000 gebieden worden bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om biodiversiteit te behouden. De biodiversiteit staat in Europa onder druk daarom is duurzame bescherming van flora en fauna hard nodig. 

De regels die samenhangen met deze bescherming, reiken verder dan de gebieden zelf. In deze gebieden bestaat voortdurende spanning tussen natuur en landbouw. Om dit te doorbreken en de vanuit Natura 2000 gestelde doelen te bereiken, is het zaak dat het gebied zelf oplossingen aandraagt. Alle betrokken eigenaren, zowel boeren en tuinders als terreinbeheerders gaan daarom met elkaar aan de slag. Dit doen we gezamenlijk in een gebiedsproces. 

Gebiedsprocessen

LTO Noord vertegenwoordigd in de gebiedsprocessen het landbouwbelang. Daarbij bekijken wij onder andere of het realiseren van natuurdoelen te combineren is met een toekomstgerichte landbouw, naar gevolgen en kansen voor boeren en tuinders en mogelijkheden voor landbouwstructuurversterking. Het gebiedsproces moet ertoe leiden dat deze bedrijven perspectief hebben; op dezelfde locatie of elders.

Invloed agrarische bedrijven

Voor elk Natura 2000 gebied zijn doelen vastgesteld. De realisatie hiervan heeft invloed op de in- en omliggende landbouw in het algemeen en de agrarische bedrijven in het bijzonder. De meeste reguliere werkzaamheden hoeven niet getoetst te worden. Uitbreidingen van en veranderingen binnen de bedrijfsvoering, zijn na toetsing mogelijk wel vergunning plichtig. Wanneer een activiteit wel of niet vergunning plichtig is, is door provincies vastgelegd in beheerplannen. Veehouders met uitbreidingsplannen die leiden tot extra stikstofuitstoot, zullen een natuurvergunning moeten aanvragen bij de provincie. 

Toekomstperspectief behouden

Bij alle gebiedsprocessen is voor ons de inzet dat de verplichte Natura 2000 instandhoudingsdoelen gerealiseerd worden, met zo min mogelijk impact voor boeren en tuinders en met toekomstperspectief voor het gebied. Samen zoeken we naar slimme en duurzame maatregelen die leiden tot kwaliteitsverbetering van het gebied, in combinatie met een vitale agrarische sector in de omgeving. 

Voorbereid zijn op de toekomst Boeren en tuinders moeten weten waar ze aan toe zijn, zodat ze op een verantwoorde manier investeringsbeslissingen kunnen nemen en met hun bedrijf voorbereid zijn op de toekomst.
Een gevarieerd landschap Het landelijk gebied heeft naast de productiefunctie ook een beheer- en ontspanningsfunctie. Daar horen natuurgebieden bij maar óók het agrarische landschap, dat beheerd wordt door boeren en tuinders. 

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal. 

Albertus Jansen

Beleidsadviseur Natuur en Fauna

Wij zijn er voor al je vragen! Neem contact met ons op.