Natuurnetwerk Nederland

Realisatie van het NNN betekent een ruimteclaim op landbouwgrond. Wij zetten ons ervoor in dat het gaat om de minder waardevolle gronden en/of gronden die al aansluiten bij natuurgebieden. Daarnaast moeten boeren en tuinders de kans hebben deze gronden in eigendom te houden en zelf te beheren.

Over dit dossier

Het Nationaal Natuurnetwerk werd vroeger de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) genoemd. Het Natuurnetwerk is een Nederlands netwerk van bestaande en nieuwe aan te leggen natuurgebieden. Met focus op gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat natuurgebieden hun waarde verliezen.  

De provincies zijn verantwoordelijk voor de begrenzing en de ontwikkeling van dit natuurnetwerk. In het Natuurpact hebben provincies met het rijk afgesproken om tot 2027 minimaal 80.000 hectare natuur in te richten. Een bepaald areaal aan landbouwgrond zal hierbij omgezet moeten worden in natuur.  

Gronden in eigendom houden en zelf beheren Wij vinden dat boeren en tuinders de kans moeten hebben deze gronden in eigendom te houden en zelf te beheren. Ook kunnen boeren en tuinders de waardedaling van de grond vergoed krijgen en een beheervergoeding ontvangen. Nieuwe natuur hoeft dus niet per definitie naar terreinbeherende organisaties te gaan.
Compensatieregeling voor boeren en tuinders Wij helpen boeren en tuinders met een goede compensatieregeling. Het NNN moet planologisch worden beschermd. Dat is begrijpelijk maar dat moet er niet toe leiden dat het gebruik van naburige agrarische grond wordt beperkt. Boeren en tuinders moeten dan schadeloos worden gesteld. Bij voorkeur krijgt de ondernemer compensatie in grond. Als dit onmogelijk is dan wordt gekeken naar een financiële compensatie. 
Een gevarieerd landschap voor ons allemaal Nederlanders willen graag genieten van een mooi en gevarieerd landschap. Het landelijk gebied heeft naast de productiefunctie ook een beheer- en ontspanningsfunctie.  Daar horen natuurgebieden bij maar óók het agrarische landschap, dat beheerd wordt door boeren en tuinders. 

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal. 

Wij zijn er voor al je vragen! Neem contact met ons op.