Mestdebat: politiek gehoor voor zorgen, weinig zicht op alternatieven

 • Stikstof
 • Geitenhouderij
 • Kalverhouderij
 • Konijnenhouderij
 • Melkveehouderij
 • Paardenhouderij
 • Pluimveehouderij
 • Schapenhouderij
 • Varkenshouderij
 • Vleesveehouderij
 • Bewust omgaan met biodiversiteit, energie en kringlopen

In de Tweede Kamer debatteerden de landbouwwoordvoerders vandaag over het mestbeleid. De zorgen die LTO Nederland heeft geuit richting het debat, werden door de meeste fracties gedeeld, maar de vraag is hoeveel ruimte de politiek nog heeft. Minister Schouten gaf de Tweede Kamer weinig hoop op alternatieven.

Centraal stond de voorgestelde mestregelgeving in het 7e actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn (7e APN). In aanloop naar het debat heeft LTO daarover veel contact gehad met de Tweede Kamerfracties. Zowel LTO-bestuurder Tineke de Vries (portefeuille Bodem en Water) als de medewerkers hebben regelmatig hun zorgen over het voorgestelde maatregelenpakket geuit. Die zorgen werden samen met de geleverde praktijkvoorbeelden gedeeld in het debat. Fracties storen zich eraan dat het beleid te sterk leunt op generieke maatregelen en een breed gedeelde wens is meer gebied- of perceelgerichte aanpak.

Economische impactanalyse

Meerdere partijen vroegen in navolging van LTO om een economische impactanalyse. Dat werd aangevuld met een vraag naar impactanalyses wanneer de gestelde normen niet gehaald worden of Nederland de derogatie verliest.  Want de minister waarschuwde in het debat dat het geen zekerheid is dat er volgend jaar wederom derogatie wordt gegeven. Ook werd er gevraagd naar het toepassen van de Agrarische praktijktoets, die bedoeld is om de voorgestelde mestregelgeving aan te laten sluiten bij de praktijk. Uiterlijk half oktober komt minister Schouten hierop terug in een Kamerbrief.

Kunstmestvervangers

Ook deelde de minister de oproep van enkele landbouwwoordvoerders om kunstmestvervangers van dierlijke oorsprong (zogenaamde RENURE-producten) toe te gaan staan bovenop de gebruiksnormen voor stikstof uit dierlijke mest. Echter, hierin is ze gebonden aan Europese regelgeving. Daarbij deed minister Schouten de oproep aan de partijen om hiervoor via hun Brusselse collega’s in het Europees Parlement te lobbyen. LTO Nederland voert hierover gesprekken  in zowel Den Haag en Brussel.

Ruimte voor alternatieven? 

De terechte vraag die boven het debat bleef hangen: hoe vrij is de politiek nog om keuzes te maken, of ligt alles al vast? Want op dezelfde dag als het debat plaatsvond, werd er door ambtenaren eerder op de dag al een eerste overleg gevoerd met het Nitraatcomité. Deze bal kaatste de minister vooral terug. Indien de Tweede Kamer besluit om een maatregel uit het 7e actieprogramma te schrappen, dient er volgens de minister wel een maatregel voor terug te komen met eenzelfde impact.

Van mestbeleid naar goed bodembeheer

Dat raakt de inbreng vanuit LTO Nederland en de andere sector- en ketenpartijen: Zijn de doelen die gesteld zijn met de Kaderrichtlijn Water (KRW) überhaupt wel haalbaar? En tegen welke prijs? De organisaties pleitten daarom in aanloop naar het debat voor een omslag in het denken: een focus op goed bodembeheer in plaats van regeltjes tot zeven cijfers achter de komma.

Lees hier het statement dat LTO Nederland samen met een andere partijen heeft uitgebracht voorafgaande aan het commissiedebat Mestbeleid.

Bron:

LTO Nederland