Stikstofupdate Drenthe - februari 2022

  • Bewust omgaan met biodiversiteit, energie en kringlopen
  • Stikstof
  • Regio Noord
  • Drenthe

Afgelopen tijd zijn er op bestuurlijk niveau gesprekken gevoerd over de verdere inkleding van de gebiedsgerichte stikstofaanpak in Drenthe. Samen met de partners van het Drents Landbouwcollectief hebben we onze kijk op het gebiedsgerichte gepresenteerd.

Vanuit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe ontstond in 2021 het idee voor een stimuleringsregeling die individuele ondernemers helpt om emissiereductie op bedrijfsniveau te realiseren. LTO Noord is meegenomen om bij het Rijk geld te vragen voor een dergelijke regeling. Vanuit de landbouw is positief gereageerd, in de wetenschap dat iedereen uit de gereedschapskist kan kiezen wat hem / haar het beste past en vrijwilligheid het uitgangspunt is. Wel is ingebracht dat er nog gesproken moet worden over de stikstofwinst die hiermee bewerkstelligd wordt en wat je daar wel en niet mee zou kunnen doen. Om de regeling tot een succes te maken is het vanzelfsprekend dat de deelnemende veehouders er zelf ook iets mee opschieten.

Drenthe

Afgelopen tijd zijn er op bestuurlijk niveau gesprekken gevoerd over de verdere inkleding van de gebiedsgerichte stikstofaanpak. Samen met de partners van het Drents Landbouwcollectief hebben we onze kijk op randvoorwaarden voor het gebiedsgerichte proces, aandachtspunten voor de uitwerking van de gebiedsgerichte aanpak en inhoudelijke punten ten aanzien van de stikstofaanpak in Drenthe gepresenteerd.

Gebiedsverkenningen

In november 2021 heeft de provincie 12 gebiedsverkenningen gepubliceerd in een digitale interactieve kaart, waarin informatie verstrekt wordt over de emissie en depositie van stikstof. Naast de informatie over stikstof wordt er bij de natuurgebieden ook gekeken naar de doelstellingen, staat van instandhouding en de stand van zaken. Deze verkenningen zullen gebruikt worden bij de verdere uitrol van de gebiedsgerichte aanpak.

Fochteloërveen

In en rondom dit gebied is een verkenning gestart naar een integraal gebiedsproces, waarbij 3 LTO Noord-afdelingen aangeschoven zijn. Bij deze verkenning lijkt het erop dat stikstof als centraal thema ingeschoven gaat worden, omdat provincie Drenthe in hun stikstofaanpak het Fochteloërveen bestempeld heeft als pilot-gebied. Deze handelswijze zorgt voor onduidelijkheid over het verder in te richten gebiedsproces en de rol van LTO Noord daarin, omdat we naast dit proces nog aan de provinciale tekentafel zitten voor de nog op te stellen gebiedsagenda’s. De komende tijd zullen we hier verdere afstemming voor zoeken over hoe we dit proces het best kunnen inrichten.