Stikstofupdate - groningen - februari 2022

  • Regio Noord
  • Groningen
  • Bewust omgaan met biodiversiteit, energie en kringlopen
  • Stikstof

Bij het gebiedsproces rondom Lieftinghsbroek is de regionale adviescommissie, waarvan LTO Noord deel uit maakt, druk bezig om de stikstofpuzzel met een gedegen aanpak op te lossen. Dit proces krijgt steeds meer gestalte.

veehouder-van-diest-97

Vanuit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe ontstond in 2021 het idee voor een stimuleringsregeling die individuele ondernemers helpt om emissiereductie op bedrijfsniveau te realiseren. LTO Noord is meegenomen om bij het Rijk geld te vragen voor een dergelijke regeling. Vanuit de landbouw is positief gereageerd, in de wetenschap dat iedereen uit de gereedschapskist kan kiezen wat hem / haar het beste past en vrijwilligheid het uitgangspunt is. Wel is ingebracht dat er nog gesproken moet worden over de stikstofwinst die hiermee bewerkstelligd wordt en wat je daar wel en niet mee zou kunnen doen. Om de regeling tot een succes te maken is het vanzelfsprekend dat de deelnemende veehouders er zelf ook iets mee opschieten.

Groningen

Bij het gebiedsproces rondom Lieftinghsbroek is de regionale adviescommissie, waarvan LTO Noord deel uit maakt, druk bezig om de stikstofpuzzel met een gedegen aanpak op te lossen. Dit proces dat al anderhalf jaar gaande is, krijgt steeds meer gestalte. Zo worden er stappen gezet met een integrale gebiedsanalyse dat opgebouwd wordt uit analyses van stikstof, natuur en ‘stakeholders’ rondom het gebied. Eerder is al bekend gemaakt dat voor de stikstofanalyse er een stikstofmeetpilot opgericht zal worden die de ontwikkelingen van stikstof ‘fijnmazig’ in kaart brengt. Met een werkbezoek begin dit jaar, waarbij o.a. CDA-kamerlid Derk Boswijk aanwezig was, werd hier nogmaals aandacht voor gevraagd.

Daarnaast wordt de situatie van de natuur middels een natuurdoelenanalyse al een geruime tijd onderzocht. Hierbij wordt vooral gekeken naar de situatie van het natuurgebied en welke drukfactoren effect hebben op het welzijn van de natuur. Voor de ‘stakeholdersanalyse’  wordt de komende tijd gekeken naar hoe de participatie van omwonenden en agrarische ondernemers in het proces het best ingericht kan worden. Daarbij staan twee zaken centraal: Realisatie van toekomstbestendige positie voor landbouw en bevordering van instandhoudingsdoelen van natuur. De komende tijd zal de adviescommissie zich buigen over dit vraagstuk.