Stikstofupdate regio Oost - Gelderland - februari 2022

  • Regio Oost
  • Bewust omgaan met biodiversiteit, energie en kringlopen

Om de instandhoudingsverplichtingen in de Natura 2000 te behalen heeft Nederland de Wet stikstofreductie en natuurherstel (Wsn) aangenomen. In deze wet staan twee sporen centraal: stikstofreductie en herstel van natuur. Het Rijk voert hierbij stikstofreductie hoofdzakelijk uit door verschillende opkoopregelingen. Door deze reductie moeten uiteindelijk de PAS-melders gelegaliseerd kunnen worden. De uitvoering van het stikstofbeleid is door het Rijk neergelegd bij de provincies.

gelderland-06

Gelderland
De provincie Gelderland werkt middels de Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS) aan de stikstofreductie. De provincie heeft voor de invulling van de GMS in juli 2021 al een uitvoeringsagenda opgesteld , waarin haar beleid, in grote lijnen is opgeschreven. Het doel van de GMS is een emissiereductie van 25% in 2025 voor alle sectoren.

Uitvoeringsallianties
Voor de invulling van het beleid van de GMS werkt Gelderland samen met gebiedspartners. Hier vindt ook de belangenbehartiging plaats. Voor de GMS is Gelderland verdeeld in drie uitvoeringsallianties (UA’s): de Veluwe, Rijntakken en de Achterhoek. Waarbij iedere UA verder is verdeeld in deelgebieden.
De Veluwe is verdeeld in drie deelgebieden: Gelderse Vallei, Noord-Veluwe en Agrarische Enclave; Rijntakken is verdeeld in twee deelgebieden: IJsselvallei en Rijntakken Zuid/Waal en de Achterhoek in twee deelgebieden: Plateau Winterswijk en Stelkampsveld.

Natura 2000-gebieden in Gelderland
Figuur 1 Overzicht van de Natura 2000 gebieden in Gelderland. Bron: Uitvoeringsagenda GMS.

De provincie Gelderland heeft in het najaar van 2021 aan alle landbouwvertegenwoordigers in het Gelders Landbouwcollectief de vraag gesteld of ze deel wilden nemen aan de UA’s. Dit heeft geresulteerd in de eerste UA-gesprekken half januari 2022. In ieder deelgebied neemt de lokale LTO-afdeling deel en in enkele deelgebieden zijn ook andere agrarische belangenbehartigers aanwezig. Als LTO Noord willen we in de deelgebieden zoveel mogelijk samenwerken met de andere agrarische belangenbehartigers om tot een zo effectief mogelijke aanpak te komen.

Voorwaarden LTO Noord
Voor de deelname aan de UA’s hanteert LTO wel een aantal voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden zijn:
• PAS-melders en knelgevallen moeten uitzicht hebben op legalisatie.
• Wij verbinden ons niet aan de kritische depositiewaardes (KDW’s).
• Er moet een gedegen gebiedsanalyse plaatsvinden waarin een goede nulmeting opgenomen is.
• Er moet een robuust toekomstperspectief zijn voor boeren.

Voor elke uitvoeringsalliantie zijn er door de provincie specifieke doelen gesteld, die vertaald zijn in maatregelen in de uitvoeringsagenda. Het doel van de UA's is het komen tot een gedragen Plan van Aanpak door de landbouw voor stikstofreductie. De inzet van LTO is dat het Plan van Aanpak moet leiden tot aantrekkelijke mogelijkheden voor agrariërs om mee te werken aan de stikstofreductie en verbinding heeft met lopende initiatieven in het gebied. Hierbij is een gebiedsregisseur nodig die het gehele proces begeleidt.

Voor de GMS heeft de provincie Gelderland een website opgezet met informatie en data waarop zij het beleid bepalen.

Bezetting LTO voor de UA
Voor de UA van de GMS zijn er verschillende mensen van LTO aangesloten. Bij ieder deelgebied is de lokale afdeling aangesloten. De afdelingen worden voor de deelgebieden in de UA vanuit LTO Noord ondersteund door de werkorganisatie door de volgende mensen: Jeroen van de Kamp voor de deelgebieden Noord-Veluwe en IJsselvallei, Tjerk Elzinga voor de deelgebieden Rijntakken Zuid/Waal, Agrarische Enclave en Gelderse Vallei en Toon te Poele voor de deelgebieden Stelkampsveld en Plateau Winterswijk. Toon is vanuit Regio Oost ook onderdeel van het nieuwe programmateam stikstof van LTO Noord.

PAS-melders en interimmers
Het legalisatietraject van PAS-melders en interimmers verloopt op dit moment traag en stroef. Tegelijkertijd lopen er verschillende verzoeken bij de provincie Gelderland om te handhaven bij deze bedrijven. De provincie kan deze handhavingsverzoeken alleen weigeren als er een duidelijk zicht is op legalisatie. Deze bedrijven doen er verstandig aan om zich te melden bij de RVO voor zover ze dat nog niet hebben gedaan. Ben Haarman, LTO-bestuurder regio Oost; 'Als er bedrijven zijn die zich nog niet gemeld hebben, dan zijn deze extra kwetsbaar omdat de provincie een eventueel handhavingsverzoek bijna niet meer kan afwijzen. Het bedrijf heeft dan immers niet de eerste stap gezet om gelegaliseerd te worden. Er is geen dus geen 'zicht op legalisatie', wat nu een belangrijk juridisch argument is. Deze bedrijven kunnen dan in de gevarenzone komen.’

Contact
Toon te Poele: 06-23276500