Stikstofupdate regio Oost - Overijssel - februari 2022

  • Regio Oost
  • Bewust omgaan met biodiversiteit, energie en kringlopen

De provincie Overijssel werkt middels een Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof (GGA) aan invulling van de Wet stikstofreductie en natuurherstel (Wsn). In deze wet staan twee sporen centraal: stikstofreductie en herstel van natuur. Binnen de GGA is er kennisgenomen van ambitie van de nieuwe regering om beide reductiedoelen van 2035 met 5 jaar naar voren te halen.

vechtdal-44

Voor de stikstofaanpak is de provincie verdeeld in zes GGA-gebieden. De grenzen van deze gebieden komen overeen met de grenzen van de LTO-afdelingen, waarbij de afdelingen West-Overijssel en Steenwijkerland samen één GGA-gebied vormen, Noordwest-Overijssel.

Eind 2021 zijn voor ieder gebied de gebiedsanalyses opgemaakt en ter kennisgeving gestuurd aan de Provinciale Staten. De gebiedsanalyses beschrijven het gebied en vormen het fundament in het verdere GGA-proces: het opstellen van de gebiedsagenda en de uitvoering.

Hoewel we als LTO Noord meerdere keren hebben gereageerd op de gebiedsanalyses zijn we samen met de Overijsselse afdelingen half januari tot de conclusie gekomen dat in élk GGA-gebied de gebiedsanalyse op één of meerdere punten te kort schiet. De factor ‘natuur’ werd vaak te summier of niet beschreven. Dit signaal hebben we duidelijk bij de provincie neergelegd.

Onze inzet is erop gericht om de gebiedsanalyses te verbeteren. Dit doen we door te benoemen wat er mist in de analyses, maar óók door te benoemen wat er concreet nodig is voor verbetering. Zodat bijvoorbeeld het meten van de natuurkwaliteit en de ammoniakuitstoot meegenomen moet worden in de gebiedsagenda. Het komende halfjaar is hét moment voor de vaststelling van de gebiedsagenda en daarmee onze toekomst vast te stellen. Heb je hier vragen over, neem dan contact op met de afdeling of werkorganisatie.

De gebiedsanalyse is niet een vaststaand document, maar een ‘levend document’ dat doorlopend verbeterd kan worden met actuele informatie. Hier zullen wij op in blijven spelen.

Klik hier om de gebiedsanalyses te vinden zoals deze eind december ter kennisgeving gestuurd zijn aan de Provinciale Staten. 
Pagina 1 - Status Gebiedsanalyse 
Pagina 7 - Factsheet Gebiedsanalyse 
Pagina 31 - West-Twente 
Pagina 57 - Noordoost-Twente 
Pagina 63 - Noordwest Overijssel
Pagina 109 - Salland
Pagina 127 - Vechtdal
Pagina 153 - Zuidoost-Twente

Voorwaarden
Voor de deelname aan het GGA-traject hebben wij als LTO Noord samen met andere agrarische belangenbehartigers een aantal voorwaarden opgenomen. De belangrijkste voorwaarden zijn:
• Wij verbinden ons niet aan de kritische depositiewaardes (KDW’s).
• PAS-melders moeten uitzicht hebben op legalisatie.
• Er moet een gedegen gebiedsanalyse plaatsvinden waarin een goede nulmeting opgenomen is.
• Er moet een robuust toekomstperspectief zijn voor boeren.

Onze inzet is om tot een goede gebiedsagenda te komen die draagvlak heeft bij onze achterban. We willen onze voorwaarden herkenbaar in het document terugzien. Daarom zijn we hierover voortdurend met de provincie in gesprek.

Toekomstperspectief
Op dit moment is de werkorganisatie druk bezig om samen met de afdelingen het onomschreven toetsingskader ‘toekomstperspectief’ vatbaarder te maken. De notitie geeft antwoord op de vraag wat je als boer en tuinder nodig hebt om in de toekomst te kunnen ondernemen. Deze notitie zal onder andere gebruikt worden als onze inbreng voor de gebiedsagenda in de GGA.

PAS-melders en interimmers
Het legalisatietraject van PAS-melders en interimmers verloopt op dit moment traag en stroef. Tegelijkertijd lopen er verschillende verzoeken bij de provincie Overijssel om te handhaven bij deze bedrijven. De provincie kan deze handhavingsverzoeken alleen weigeren als er een duidelijk zicht is op legalisatie, deze bedrijven doen er verstandig aan om zich te melden bij RVO voor zover ze dat nog niet hebben gedaan. Ben Haarman, LTO-bestuurder regio Oost; 'Als er bedrijven zijn die zich nog niet gemeld hebben, dan zijn deze extra kwetsbaar omdat de provincie een eventueel handhavingsverzoek bijna niet meer kan afwijzen. Het bedrijf heeft dan immers niet de eerste stap gezet om gelegaliseerd te worden. Er is geen dus geen 'zicht op legalisatie', wat nu een belangrijk juridisch argument is. Deze bedrijven kunnen dan in de gevarenzone komen.’

AFDELINGEN

Noordwest-Overijssel
In de Gebiedsgerichte aanpak Noordwest-Overijssel trekken de afdelingen West-Overijssel en Steenwijkerland samen op. Vrijdag 18 februari heeft Derk Boswijk (CDA) ons gebied bezocht voor een werkbezoek. Dit om input op te halen rondom de Gebiedsgerichte aanpak stikstof waar naast de stikstofopgave er ook een veenweideopgave is.
Op 8 maart aanstaande beslist de raad van de gemeente Staphorst over het startdocument van de GGA. Dit doet de raad op deze manier als enige gemeente in Nederland. Om onze standpunten over de GGA uit teleggen heeft een lid van de afdeling West-Overijssel namens de Deel-Gebied-Commissie Staphorsterveld, ingesproken bij de opiniërende vergadering.
De betrokkenheid van onze afdelingen in de GGA Noordwest-Overijssel kost ons als afdelingsbestuur door de vele bijeenkomsten en vergaderingen veel tijd. Daarnaast willen we ook graag onze leden betrekken in dit proces. Wil je als lid meehelpen rondom de GGA Noordwest Overijssel, in welke vorm dan ook, neem dan vrijblijvend contact op.

Contact
LTO West Overijssel: Klaas Piel: 06-55775377
Onafhankelijk landbouwadviseur: Janke Kloosterman: 06-23474434
LTO Noord: Toon te Poele: 06-23276500

Vechtdal
Vrijdag 18 februari bezocht Tweede Kamerlid Derk Boswijk (CDA) onze afdeling in het kader van de Gebiedsgerichte aanpak stikstof. Hoewel dit een kort bezoek was, hebben we het over veel onderwerpen kunnen hebben. Zo hebben we het over ‘landschapsgronden’ gehad. Dit is een idee van Derk Boswijk en is een tussenvorm van grond tussen landbouwgrond en natuurgrond. Hierbij hebben we onze zorgen medegedeeld rondom de mogelijke functiebeperkingen van de gronden die landschapsgronden zouden gaan vormen. Ook hebben we het gehad over het verdienmodel van ons als agrariërs rondom verduurzaming. Vanuit de politiek wordt er vaak gewezen op beloning vanuit de markt. Hoewel dit interessant klinkt, zien we helaas dat dit vaak in de praktijk zeer lastig blijft. Aan het einde van het bezoek van de heer Boswijk hebben we hem de handreiking van LTO Nederland met onze standpunten en visie meegegeven.
Op dit moment zijn we als afdelingsbestuur voor de GGA Vechtdal bezig met het in kaart brengen van initiatieven in Vechtdal die mogelijk zijn voor de reductie van stikstofuitstoot. Heb jij hier ideeën over, of ben jij al extra bezig met het verminderen van stikstofuitstoot neem dan contact met ons op.

Contact
LTO Vechtdal Rolf Roelofs: 06-14721164
Onafhankelijk landbouwadviseur: Janke Kloosterman: 06-23474434
LTO Noord: Jeroen van de Kamp: 06-28758664

Salland
Omdat de stikstoftrein snel doordendert en we regelmatig verrast worden met nieuwe ontwikkelingen vanuit Zwolle of Den Haag zijn we als bestuur bezig om te kijken hoe we de regie in weer in eigen handen kunnen krijgen. Dit willen we onder andere doen door een mogelijke pilot voor Salland. Dit doen we samen met de NMV, AJK en de POV. Ook zijn we als afdelingsbestuur bezig met het project SalLand Loont. In het project SalLand Loont komt maatschappelijk geld voor maatschappelijke diensten samen. Over deze twee projecten willen we graag ook jouw mening over horen. Hiervoor hebben we de afgelopen week al enkele Boer’n Bieproat Borrels georganiseerd. 28 februari is er een Bieproat Borrel speciaal voor de jongere boeren en 1 maart is nog een online bijeenkomst. Hiervoor kun je je opgeven via: info@salland.ltonoord.nl.

Contact
LTO Salland: Rudie Haarman: 06-46807551
Onafhankelijke landbouwadviseur: Michiel Sybesma: 06-19829826
LTO Noord: Bart Jansen: 06-4851740

Noord Oost Twente
Donderdag 28 januari hebben we met een aantal mensen die zich bezighouden met stikstof een gesprek gehad met gedeputeerde Ten Bolscher en een van zijn ambtenaren. We zijn in dit gesprek uitvoerig ingaan op wat de avonden en middagen over de Gebiedsgerichte aanpak ons heeft opgeleverd aan opmerkingen, ideeën en verzoeken.
De heer Ten Bolscher nam alle tijd voor de zorgen die bij de afdeling leven. Moeten we überhaupt wel bezig gaan met de Gebiedsgerichte aanpak stikstof of laten we het maar lopen? Ook wij als LTO Noord afdeling Noord Oost Twente zitten niet te wachten op nog meer regels die vanuit wetgeving op het bordje van de agrarische ondernemer komt, nee ook wij willen gewoon kunnen boeren met boerenverstand en niet de hele dag bezig zijn met wet en regelgeving die nu weer op ons pad komt. Echter de Stikstof en Natuurwet is er en we zullen er wel wat mee moeten. Maar hoe en op welke manier dat is ook voor ons nog wel een vraagteken.
Nogmaals we hebben met de gedeputeerde en zijn ambtenaar een goed gesprek mogen voeren waarin we zeker nog niet hebben toegezegd dat we meedoen aan de GGA maar wel dat we er over na gaan denken en we willen ook zeker u als lid, nog horen. Dus heeft u ideeën, vragen of opmerkingen schroom dan niet om het afdelingsbestuur te bellen.

Contact
LTO Noord Oost Twente: Miranda Nolten-Westerhof: 06-83401284
Onafhankelijke landbouwadviseur: Michiel Sybesma: 06-19829826
LTO Noord: Bart Jansen: 06-4851740

West Twente
De overleggen van GGA in West Twente worden eind maart weer hervat. De focus zal zich hier net als in andere gebieden in Overijssel verleggen op de gebiedsanalyse.
We hopen bij dit proces ondersteuning te krijgen van een onafhankelijk landbouwadviseur voor ons gebied. Deze persoon is een katalysator voor het gebiedsproces en is een onafhankelijke vertegenwoordiger van de landbouw in het gebiedsteam.
Willen we onze inzet in de gebiedsanalyse en het verdere verloop van de GGA goed laten zien aan het gebiedsteam en de provincie, dan is noodzakelijk om met plannen/initiatieven van onderop te komen. Een voorbeeld van zo’n initiatief speelt zich af rondom Wierden. Heb jij een idee of wil je een actieve rol vervullen rondom de GGA, neem dan vrijblijvend contact op.

Contact
LTO West Twente: Martin Immink: 06-46509604
LTO Noord: Toon te Poele: 06-23276500 

Zuid Twente
Dit voorjaar wordt er de gebiedsagenda gemaakt voor de gebiedsgerichte aanpak Zuid Twente. De invulling van deze agenda zal voor een groot deel van de uitkomst van het GGA-traject bepalen. In dit proces kunnen we alle hulp van leden goed gebruiken. Heb jij een idee rondom stikstofreductie of wil je een actieve rol vervullen rondom de GGA, neem dan vrijblijvend contact op.
We hopen binnenkort in het GGA-traject ondersteuning te kunnen krijgen van een onafhankelijke landbouwadviseur. Deze persoon is een katalysator voor het gebiedsproces en is een onafhankelijke vertegenwoordiger van de landbouw in het gebiedsteam. Binnenkort vindt er een gesprek plaats tussen de afdeling en de kandidaat voor onafhankelijk landbouwadviseur in ons gebied.
Daarnaast zal de gebiedsgerichte aanpak ook besproken worden tijdens de ledenvergadering, maar bij vragen kun je natuurlijk ook nu al contact opnemen.

Contact
LTO Zuid Twente: Karin Schukkink: 06-18329021
LTO Zuid Twente: Arjan Bonthuis: 06-55545518
LTO Noord: Toon te Poele: 06-23276500