Stikstofupdate Utrecht - februari 2022

  • Stikstof
  • Regio West
  • Utrecht

Utrecht is verdeeld in 6 gebieden wat betreft de gebiedsgerichte aanpak stikstof. Dit zijn de Oostelijke Vechtplassen, Zuidwest (Uiterwaarden Lek, Zouweboezem en Lingegebied/Diefdijk-Zuid), De Nieuwkoopse Plassen & De Haeck, Botshol, Kolland & Overlangbroek en Rijntakken, Binnenveld.

In al deze gebieden is een start gemaakt met een gebiedsgerichte aanpak en is het in de meeste gebieden nog zeer pril.

Verder is er enkele weken geleden vanuit provincie Utrecht samen met Nieuwe Oogst een webinar gehouden. Hierin worden de zorgen van de agrarische sector alsook de denkrichting van de provincie geschetst. Ook is de Universiteit Utrecht in het oosten van Utrecht (en westen van Gelderland) in de regio Food-Valley begonnen met een meetnetwerk voor ammoniak, fijnstof en stikstofdioxide. De hoop is dat dit onderzoek uiteindelijk inzicht kan geven in de stikstofsituatie in Oost-Utrecht door middel van echte metingen van depositie en emissie.