6 van de 7 aandachtspunten in voorstellen gegoten

  • Stikstof

Vanavond stemde de Tweede Kamer over de moties en amendementen op de stikstofwet van minister Schouten. Hiermee heeft het parlement een belangrijke stap genomen om uit de stikstofcrisis te komen. Door de gezamenlijke landbouwpartijen is er afgelopen half jaar hard aan getrokken om tot betere randvoorwaarden bij de wet te komen. Dit zien we terug bij de voorstellen op de wet, we zien de uitwerking tegemoet. Tegelijk heeft het politieke stikstofakkoord van de minister geresulteerd in een zwaarder reductiedoel voor 2035. Op de langere termijn vrezen we voor een onhaalbare doelstelling en een herhaling van zetten.

boerenleven-28

Lobby-inzet met resultaat
De aanhoudende inzet van de gezamenlijke landbouwpartijen heeft resultaat opgeleverd. In het debat van 10 december zijn  zes van de zeven aandachtspunten die LTO Nederland eerder inbracht aan de orde gekomen en in voorstellen (veelal in de vorm van moties en amendementen) gegoten. Daarnaast was eerder al resultaat binnengehaald zodat er geen strengere provinciale en gemeentelijke doelen komen. Door het stikstofakkoord waren er geen verrassingen bij de stemmingen.  Alle moties en amendementen vanuit de coalitie en oppositiepartijen die het stikstofakkoord sloten (SP, SGP en 50PLUS) zijn aangenomen.

Ondernemers kunnen verder
Met de PAS-uitspraak van de Raad van State kwamen de ruim 3.000 PAS-melders, grotendeels boeren, in de problemen. Ook de groep ondernemers die zonder melding erop mocht vertrouwen in een legale situatie te zitten, kwam in de knel. LTO Nederland heeft zich samen met andere landbouwpartijen ingezet om een uitweg te bieden aan deze ondernemers. Deze te goeder trouw handelende ondernemers hebben nu door de inzet van verschillende Kamerleden perspectief gekregen. Er komt een aanvullend legalisatieprogramma voor de melders onder 1 mol/ha stikstofdepositie. Voor de groep ondernemers die tussen wal en schip zouden belanden, de ‘interimmers’, wordt zo spoedig mogelijk duidelijk hoe ze een passende natuurvergunning kunnen krijgen.

Stikstofinnovatie in plaats van saneren
In september pleitten LTO Nederland en POV ervoor om een deel van de opkoopregeling in te zetten voor stikstofinnovatie op het erf. Dit is een kosteneffectieve oplossing voor de stikstofproblematiek en biedt kansen voor de agrarische ondernemers die door willen. Met de aangenomen motie vanuit de Kamerleden Dik-Faber (CU en Geurts (CDA) en eerdere inzet van Bisschop (SGP) wordt er ruimte gegeven aan provincies om te schuiven met de budgetten. Bij de opkoop van piekbelasters is dankzij D66 en 50PLUS geregeld dat het ‘beroepsverbod’ onder voorwaarden uit de regeling wordt gehaald.

Na de jaarwisseling wordt het extern salderen bij bijna alle Provincies geopend. Om te voorkomen dat stikstofruimte verloren gaat wordt dit volgens minister Schouten bijgehouden door de provincies. Over deze stikstofregistratie wordt de Tweede Kamer dit voorjaar geïnformeerd.

Bijplussen van natuur
Recent kwamen berichten naar buiten dat het areaal stikstofgevoelige natuur uitgebreid was tot zelfs op landbouwgrond. In het debat merkte minister Schouten al op dat er geen sprake kan zijn van stikstofgevoelige natuur bij regulier agrarisch gebruik. Hierop worden de kaarten in Aerius gecorrigeerd. Met de motie vanuit de Kamerleden Harbers (VVD) en Geurts (CDA) wordt de grondeigenaar in het vervolg ook betrokken.