Regionale Stikstofupdate

  • Stikstof

De ontwikkelingen op het gebied van stikstof naderen langzaam de ontknoping (tenminste voor deze kabinetsperiode). Naast een algemene update vind je onderaan dit artikel de regionale stikstofupdates en lees je over onze inzet en de ontwikkelingen in jouw provincie.

16B5823

Rijk: Wetsvoorstel minister
Het wetsvoorstel dat minister Schouten op 13 oktober naar de kamer stuurde, wordt naar verwachting begin december behandeld. Veel meer duidelijkheid dan de kamerbrief van 24 april biedt dit wetsvoorstel echter niet. 

Wat staat er wel in dit voorstel? Het wetsvoorstel betreft een kaderwet, waarin beschreven wordt hoe partijen afspraken moeten gaan maken om tot reductie te komen. De zo gehoopte opluchting biedt dit wetsvoorstel nog voor niemand. Ook voor de PAS-melders en knelgevallen biedt dit wetsvoorstel geen concrete oplossing, maar een richting om tot oplossingen te komen. Er wordt in het wetsvoorstel aangegeven dat de ruimte om de PAS-melders en knelgevallen legaal te houden moet gevonden worden door middel van de warme sanering van stallen en innovaties in staltechniek. Dit wordt door de provincies uitgevoerd en bijgehouden in een stikstofregistratiesysteem. Reductie via managementmaatregelen (beweiden, voerspoor, water bij de mest) worden niet ingeboekt in het register, maar worden gebruikt voor verlaging van de depositie in de ‘stikstofdeken’.

Wat verder opvalt in het wetsvoorstel, is dat de voorgenomen inspanningsverplichting op advies van de Raad van State is gewijzigd in een resultaatverplichting. Dit houdt in, dat de overheid zich verplicht in te grijpen als blijkt dat het partijen niet lukt om reductiedoelen te halen. Hoewel alle sectoren middelen krijgen vanuit het Rijk om aan oplossingen te werken, is nog aan geen sector een concrete oplossing geboden om ontwikkelruimte te krijgen. Voor de bouw heeft de minister nog het meest haar best gedaan door een drempelwaarde in te voeren. Er zijn echter nog veel vragen over de juridische houdbaarheid, waaronder bij de Raad van State.

Onze inzet richting minister: Legaliseren, registreren, reduceren
Voor LTO is er maar één route naar een eerlijk, effectief stikstofbeleid: legaliseren, registreren, reduceren. Alleen zo kan chaos voorkomen worden. De minister heeft meerdere malen toegezegd de knelgevallen te zullen oplossen. Wij zullen haar aan die uitspraak houden. Voor het registreren is nog steeds geen eenduidige systematiek bepaald die ook borgt dat er niet onnodig stikstofruimte verloren gaat als bij salderen de saldonemer minder ruimte nodig heeft dan de saldogever inbrengt. Ook daar blijven we op hameren. Ten behoeve van reduceren dragen we in ons werkgebied in allerlei pilots en projecten oplossingen aan die mogelijk zijn, maar houden we ons in met de daadwerkelijke uitvoering: immers, onze inzet is legaliseren, registreren en dan kunnen we gaan reduceren!

Provincies en de gebiedsgerichte aanpak
Provincies - voor zover zij dat nog niet gedaan hebben - besluiten volgens goed ingevoerde bronnen voor 1 januari over het openstellen van verleasen en/of extern salderen. Duidelijk is dat er ook per provincie een stikstofregister wordt ingericht om de stikstof die vrijgespeeld wordt via de gebiedsgerichte aanpak bij te houden. De knoop of dit één stikstofregister wordt met 12 provinciale loketten voor inname/uitgifte, of 12 aparte systemen, wordt binnenkort doorgehakt.

In afwachting van dit besluit bereiden de 12 provincies besluiten voor over het opstarten van gebiedsprocessen. LTO maakt zich hierbij sterk voor heldere randvoorwaarden en spelregels voor de deelnemende boeren(organisaties) in de gebiedsprocessen. Vertrekpunt daarbij is steevast het toekomstperspectief en de vitaliteit van boerenbedrijven. Dit betekent dat de focus in gebiedsprocessen moet liggen op blijvers en innovatie in plaats van op stoppers en opkoop. Naast het legaal houden van de vergunningen van ondernemers die ter goeder trouw hebben gehandeld én het inrichten van een transparant en eerlijk registratiesysteem, zijn de volgende zaken cruciaal voor het doen slagen van de gebiedsprocessen:

  1.  De eerste stap in de gebiedsgerichte aanpak is het maken van een goede gebiedsanalyse. Wat zijn de opgaven? Alleen op basis daarvan is vast te stellen welke totale (stikstof)ruimte de sector nodig heeft, welke mogelijkheden zij heeft om de stikstof te reduceren en op welke manier die vrijkomende ruimte kan worden verdeeld.
  2. Op basis van de gebiedsanalyse start het gesprek over middelen en maatregelen, waarbij alle partijen die meepraten/besluiten over de reductiedoelen, ook zelf daadwerkelijk bijdragen aan die reductie (kennis, geld, instrumenten). Bovendien moeten alle partijen voordeel krijgen in ruil voor de inzet die zij plegen.

Deze punten brengen wij bij onze 9 provincies dan ook in, samen met onze partners. 

Regionale stikstofupdates
In de regionale stikstofupdates lees je over onze inzet en de ontwikkelingen in jouw provincie. De updates vind je hieronder per regio.