Kringlooplandbouw wordt concreet en beloond

  • Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland
  • Zuid-Holland
  • Bewust omgaan met biodiversiteit, energie en kringlopen
  • Vruchtbare Kringloop

Draag je als agrarisch ondernemer bij aan maatschappelijke doelen en weet je dat meetbaar en concreet te laten zien? Dan kan er een beloning tegenover komen te staan.

akkerbouwer-3

Voor de melkveehouderij in Midden-Delfland is al een goed ontwikkeld belonings-en waarderingssysteem beschikbaar en dat is opschaalbaar voor heel Zuid-Holland. Voor akkerbouwers zit het systeem nog in de denk- en ontwikkelfase. Een pilotgroep in de Zuidwestelijke Delta werkt aan deze zogenaamde kritische prestatie indicatoren (KPI’s).

Melkveehouderij loopt voorop

Prestatie-indicatoren in de melkveehouderij worden al steeds meer gebruikt voor het tonen en belonen van duurzame prestaties. Enerzijds betekent dit meer bemoeienis op het boerenerf, maar het is ook een concrete manier om beloond te worden voor je duurzaamheidsinspanningen als melkveehouder. Het is vooral interessant omdat steeds meer partijen aanhaken bij beloningsregelingen. Dat betekent meer euro’s voor een beter verdienvermogen of meer ruimte in wet- en regelgeving. Het is die broodnodige waardering voor bereikte prestaties.

Andere sectoren

Ook voor andere sectoren zullen de KPI’s er komen. In de Zuidwestelijke Delta zijn 30 akkerbouwers actief in een pilot, waar nog het nodige denkwerk verricht moet worden, voor er over een goed werkend systeem van tonen en belonen gesproken kan worden. Voor de intensieve veehouderij en bijvoorbeeld de glastuinbouw of vollegronds groententeelt wordt ook gewerkt aan KPI systemen.

Op dit moment wordt de ontwikkeling in versnelling gebracht door het Ministerie van LNV. In de begroting voor 2022 staat genoemd:

Met de omslag naar kringlooplandbouw werken we aan efficiënt gebruik van grondstoffen en een productie die samen gaat met de natuur. Daarbij is het belangrijk om gestelde doelen helder door te vertalen naar gebieden en bedrijven. LNV ontwikkelt een set kritische prestatie indicatoren (KPI’s), die duidelijkheid biedt over de duurzame prestaties die van ondernemers verwacht worden én over de wijze waarop zij voor die prestaties een beloning krijgen. Vanaf 2022 zullen deze KPI’s - om te beginnen in regionale pilots - toegepast worden.’ 

Scoren op KPI’s

In Zuid-Holland zullen de melkveehouders van de gemeente Midden Delfland, melkveehouders in het veenweidegebied en de akkerbouwers in de Zuidwestelijke Delta meedraaien in deze landelijke pilot.

Een score op de KPI’s zou er als volgt uit kunnen zien:
 Afbeelding kpi's duurzame landbouw VKZH

Verschillende partijen dezelfde KPI’s

Voor melkveebedrijven is al veel werk verricht, zodat aangesloten partijen dezelfde KPI’s hanteren en belonen. Zoals in Midden-Delfland de beloningssystematiek van de Gemeente Midden-Delfland en het IODS fonds is afgestemd op FrieslandCampina (PlanetProof melkstroom) en Rabobank (Planet Impact lening). Recent is ook het Hoogheemraadschap Delfland aangehaakt bij deze beloningsregeling. Op basis van dezelfde KPI’s ontstaat zo een steeds overtuigendere belonen voor duurzame prestaties.

Geld afbeelding VKZH

 Figuur Voorzet beloningsregeling obv kpi's VKZH

Figuur 1  Voorzet beloningsregeling voor melkveehouders op basis van KPI's

Akkerbouw ontwikkelde eerste set

Voor de akkerbouw is er een eerste set aan KPI’s opgesteld samen met de BO Akkerbouw. Binnen dit deelproject zijn akkerbouwbedrijven die deelnemen aan projecten van Vruchtbare Kringloop bezocht in Zuid-Holland en is de lijst KPI’s met hen besproken en uitgetest.

 

 Voorlopige sets kpi's voor bma VKZH

 

Een voorstel voor een beloning zou er in de akkerbouw als volgt uit kunnen zien:

Tabel kpi's VKZH 

Op dit moment vindt de verdere doorontwikkeling plaats in het project “Biodiversiteitsmonitor Zuidwestelijke Delta” van de provincies Zuid-Holland, Zeeland en Brabant. 

Meer weten?

Check de volgende websites op de hoogte te blijven:

Raadpleeg de eerder verschenen artikelen over KPI’s:

Over het project Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland
Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland is een experimenteertuin, waarin boeren en tuinders met elkaar kringlooplandbouw realiseren. Bodem, nutriënten en biodiversiteit staan daarin centraal. Wilt u meer weten over het project? Klik hier.