Een dagje mee in de 'Kringloopbus'

Half oktober hebben we bodemmonsters genomen bij Jan-Dirk van de Voort, welbekend van Remeker Kaas te Lunteren. De authentieke smaak is de kracht van de Remeker kaas, deze smaak begint in de bodem. Lotte van Dueren den Hollander, student Plant Science (WUR) ging op werkbezoek mee met de ‘Kringloopbus’ van Peter Vanhoof, zelfstandig bodemonderzoeker.

Half oktober hebben we bodemmonsters genomen bij Jan-Dirk van de Voort, welbekend van Remeker Kaas te Lunteren. De authentieke smaak is de kracht van de Remeker kaas, deze smaak begint in de bodem. Lotte van Dueren den Hollander, student Plant Science (WUR) ging op werkbezoek mee met de ‘Kringloopbus’ van Peter Vanhoof, zelfstandig bodemonderzoeker.

De bodem is de basis voor de voedselkringloop op elk boerenbedrijf. Wanneer de bodem optimaal is, komt er een hogere kwaliteit ruwvoer af. Hierdoor krijg je gras met volwaardig eiwit dat de koeien goed kunnen verteren. Het effect hiervan is dat je mest krijgt met minder onverteerd eiwit (dus mest die armer is aan stikstof en koolstof). Deze mest verteert goed op het land en is de sleutel tot een goed en gezond bodemleven.

In het project Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland zijn verschillende bodem- en gewas analyses uitgevoerd om de gezondheid van het gewas en de bodem vast te stellen. Doel is om tekorten en overschotten in zowel bodem als gewas gedurende de teelt vast te stellen en via bladvoeding hierop te sturen. Via bladvoeding worden tekorten van mineralen aangevuld, verhoudingen hiervan in evenwicht getrokken en de symbiose tussen bodem en gewas zo veel mogelijk geactiveerd. Zodoende hopen wij dat het gewas zo gezond en sterk wordt dat insecten, ziektes en andere plagen de plant niet meer deren.

Om ervaring op te doen met het nemen van bodemmonsters gingen Lotte en ik mee met Peter Vanhoof. Peter ondersteunt mij in projecten bij het sluiten van kringlopen en het optimaliseren van de bodem- en voedselkringlopen op bedrijven. Het bedrijf van Jan-Dirk van de Voort is daar een voorbeeld van. Op het bedrijf van Remeker kaas doet Peter al langer verschillende analyses van bodem, drinkwater, gras, ruwvoer, vaste en rectale mest, urine en melk. Aan de hand van de uitslagen krijgt de ondernemer aanbevelingen om de kringloop op het bedrijf verder te optimaliseren en het systeem zo gezond mogelijk te krijgen. In overleg met de bedrijfsleider komt Peter tot praktische en bruikbare handvatten om bodem (structuur, doorworteling, wormen), mest, voer, water en kwaliteit van de melk te optimaliseren. Twee jaar geleden heeft hij ook al deze analyses laten uitvoeren en nu zijn significante verbeteringen te zien qua doorworteling, structuur, bodemleven en organische stof in de bodem en het gras dat daar op staat. In dit filmpje is te zien hoe de bemonstering in zijn werk gaat: klik hier voor het filmpje

Peter kan deze analyses voor zowel akkerbouwers als melkveehouders uitvoeren. De lessen die hier geleerd zijn neemt Lotte weer mee in het studentenonderzoek 'Gezonde Bodem = Gezonde Teelt', een deelproject van Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland.

Agrariërs die ook geïnteresseerd zijn in het onderzoek kunnen contact opnemen via gdgraaf@ltonoord.nl en een kijkje nemen op de site van Peter: www.organic-forest.eu/nl-menu

Over het project Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland
Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland is een experimenteertuin, waarin boeren en tuinders ontdekken hoe ze met elkaar kringlooplandbouw kunnen realiseren. Wilt u meer weten over het project? Klik hier. 

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Zuid-Holland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.