Handvatten voor voorjaarsbemesting en biodiversiteit

In januari staat bij alle melkveehouders de bemesting op de agenda. Nu steeds meer melkveebedrijven naast koeien melken en gras binnenhalen, ook bewust bezig zijn met biodiversiteit, zal het bemestingsplan er anders uit komen te zien. Dat is mooi, want voor weidevogels en kruiden is voorjaarsbemesting van groot belang.

Wil je een optimale start van de bemesting? En zorgen dat de beschikbare mest zo goed en efficiënt mogelijk aangewend wordt? Houd dan de volgende zaken in het achterhoofd: 

  • Als melkveehouder kun je binnen de bemestingsruimte zelf bepalen waar en wanneer je de mest aanwendt. Dit geeft kansen om biodiversiteit op je bedrijf verder te ontwikkelen. 
  • Grasland met uitgestelde maaidatum voor weidevogels hoeft in het voorjaar niet bemest te worden. Dit is beter voor de weidevogels en haar kuikens, én het gras voor de koeien blijft juist dan fris en smakelijk.
  • Land met uitgestelde maaidatum kan na de eerste snede beter met drijfmest dan met ruige mest worden bemest omdat de voedingsstoffen sneller beschikbaar komen. 
  • Ruige mest draagt bij aan de biodiversiteit van het grasland, omdat het nestmateriaal en wormen biedt voor de weidevogels. Deze mest kan ook prima uitgereden worden op andere percelen dan de percelen met uitgestelde maaidatum. 
  • Ga bewust om met kunstmest bij productief kruidenrijk grasland. Gras reageert snel op stikstof waardoor extra bemesting de kruiden op achterstand zet. Daarom is enkel drijfmest al voldoende voor kruidenrijk grasland op veengrond.
  • Een voordeel van een beheerpakket op slootranden is dat, naast de vergoeding voor opbrengstderving, meer mest beschikbaar is voor de rest van het perceel. 

Over het project Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland
Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland is een experimenteertuin, waarin boeren en tuinders met elkaar kringlooplandbouw realiseren. Bodem, nutriënten en biodiversiteit staan daarin centraal. Wilt u meer weten over het project? Klik hier

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Zuid-Holland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.