Hoe maak je van 'Gezonde bodem = gezonde teelt' werkelijkheid?

  • Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland
  • Zuid-Holland

Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland werkt aan het sluiten van de kringlopen op agrarische bedrijven in Zuid-Holland. Zo dragen we bij aan een beter klimaat, een gezond milieu en een goede leefomgeving.

Kringloop van de Toekomst

De focus ligt op drie kringloopthema’s: nutriënten, biodiversiteit en bodem. Deze kringloopthema’s hebben ieder hun eigen experimenten en onderzoeken. Bij elk experiment staat de bodem centraal als essentiële voorwaarde voor een gezond gewas, gezonde dieren en een gezonde toekomst. Zo hangen ze met elkaar samen en versterken elkaar. Logisch natuurlijk, want we werken in kringlopen.

Waar kun je zoal aan denken bij die thema’s? Hieronder lichten we ze toe en geven wat voorbeelden. Ook hebben we een kort filmpje gemaakt over ieder thema.

Nauwkeurig met nutriënten
Binnen het kringloopthema nutriënten (fosfaat en stikstof) gaat het in de melkveehouderij vooral om de optimale benutting van de voedingsstoffen uit mest voor de productie van eiwitrijk gras. Hoe hoger de ruwvoer productie van eigen land, des te minder hoef je als boer aan te kopen. Dat is gunstig voor het sluiten van de mineralenkringloop op je bedrijf én uiteraard ook voor je portemonnee!

Daarom experimenteren we met het gebruik van satellietdata voor het bepalen van de beste maaidatum. Op deze manier kan er meer eiwit in de vorm van gras van eigen land gehaald worden. Een andere mogelijkheid om bij te dragen aan het sluiten van de kringloop is door gebruik van mest uit de monomestvergister.

De werking werd eerder beschreven in ‘Dierlijke mest als bron van energie'.

Bijdragen aan biodiversiteit
Dat de verbetering van de flora en fauna - het aantal soorten planten, bloemen, dieren - tot de biodiversiteit behoort, is bij iedereen wel bekend. Maar hoe zit het met de biodiversiteit onder de grond? Voor een gezond gewas is een gezond bodemleven belangrijk en dan gaat het om veel kleinere organismen, niet zichtbaar op het eerste oog, zoals schimmels en nuttige bacteriën.

In het experiment Niet Kerende Grondbewerkingstechnieken van Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland zijn verschillende methoden gebruikt voor het inzaaien en doorzaaien van grasland. Hierdoor blijft het bestaande bodemleven intact. In deze proef hebben we bijvoorbeeld kruiden doorgezaaid in bestaand grasland. De kruiden verbeteren de bodemstructuur, de bodemgezondheid en stimuleren daarnaast de biodiversiteit.

Ook experimenteren gangbare ondernemers met strokenteelt voor een grotere biodiversiteit rondom hun reguliere teelten.

Beter met de bodem
Een gewas heeft voedingsstoffen uit de grond nodig om te groeien. Kan een plant te weinig van deze nutriënten uit de bodem opnemen, dan moet dit van buiten worden aangevoerd, vaak in de vorm van kunstmest. Voor kringlooplandbouw willen we juist de natuurlijke werking van de bodem benutten en ondersteunen. Daarom experimenteren we met  organische meststoffen, zoals bokashi (organische mest van bermmaaisel of bladafval) of champost (paardenmest die na de oogst van champignons weer wordt doorverkocht als champost).

Ook loopt er een experiment met plantsapmetingen, iets dat in de akkerbouw en veehouderij nog niet gebruikelijk is. Op die manier kunnen tekorten bij de plant vroegtijdig gesignaleerd worden. En wordt de bemesting heel gericht gegeven.

Bij elk thema hebben we een kort filmpje gemaakt met verhalen en beelden uit de praktijk:


Over het project Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland
Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland is een experimenteertuin, waarin boeren en tuinders met elkaar kringlooplandbouw realiseren. Bodem, nutriënten en biodiversiteit staan daarin centraal. Wilt u meer weten over het project? Klik hier.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Zuid-Holland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.