Bewust Natuurlijk Luxe

Het doel van dit project is om vleesveehouders een bewuste keuze te laten maken voor meer natuurlijke geboorten bij luxe vleesveerassen.

Over dit project

Het project 'Bewust Natuurlijk Luxe' moet een stevige basis gaan leggen voor meer natuurlijke geboorten bij luxe vleesveerassen. Dit doet het onder andere door het verzamelen, ontwikkelen en verspreiden van kennis over de fokkerij via bekkenmaten en over managementmaatregelen die natuurlijke geboorten bevorderen. De aanpak met fokwaardenschattingen, stieradvies en studiebijeenkomsten is gestoeld op de strategie ‘Van fabels naar feiten naar actie. 

Het project geeft uitvoering aan het Plan van Aanpak "Naar meer natuurlijke geboorten" dat in 2014 is opgesteld door het Belgisch Witblauw Stamboek (BWB), het stamboek Verbeterd Roodbont (VRB) en LTO Nederland vakgroep Vleesveehouderij. Via dit plan willen BWB, VRB en LTO in 20 jaar toewerken naar een verviervoudiging van het percentage natuurlijke geboorten.

Fase 1 en fase 2

De eerste projectperiode liep tot 2019. Eind 2018 heeft de WUR in een evaluatie vastgesteld dat de gekozen strategie en werkwijze ook daadwerkelijk zorgt voor een omslag naar meer natuurlijke geboorten in de sector. Inmiddels is fase 2 van 'Bewust Natuurlijk Luxe' van start gegaan, met als beoogd doel dat de sector het proces zelfstandig voortzet per 2023. Dit plan wordt gefinancierd door fokkers en stamboeken BWB en VRB, LTO Noord Fondsen, ZLTO en LLTB, CRV en het Ministerie van LNV. Het realiseren meer natuurlijke geboortes is een kwestie van de lange adem. Er zijn verschillende factoren die van invloed zijn. Het belangrijkste is een ruim bekken, wat met gerichte fokkerij bereikt kan worden. Daarnaast spelen managementfactoren zoals voeding een rol. Zie dit informatieblad voor meer uitleg. Lees meer over dit project op onze projectwebsite: ‘Bewust Natuurlijke Luxe’.

Op de hoogte blijven van nieuws uit het project? Stuur dan een verzoekje naar info@bewustnatuurlijkluxe.nl  

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal. 

Wil je meer weten over dit project of je aanmelden voor deelname aan de studiegroep?