Agroforestry project van start in 3 noordelijke provincies

  • Notenteelt en agroforestry
  • Toekomstgericht ondernemerschap
  • Biodiversiteit

Melkveehouders uit de 3 noordelijke provincies onderzoeken met WUR-onderzoekers of en hoe agroforestry (bomenteelt) op het melkveebedrijf past. Heb jij interesse? Of heb je al houtachtige gewassen op je land aangeplant of ben je dit van plan? Doe dan mee!

Agroforestry biedt mogelijkheden voor melkveehouders om koolstof en biomassa vast te leggen, biodiversiteit te verbeteren en bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen. Binnen de PPS Agroforestry voor klimaatpositieve zuivel en biodiversiteit onderzoeken melkveehouders samen met WUR-onderzoekers of en hoe agroforestry inderdaad past op het melkveebedrijf. Interesse om mee te doen? Meld je dan bij projectleider Sjoerd van der Meulen

Hoe gaan we de mogelijkheden van Agroforestry onderzoeken?

  1. Kennisinventarisatie naar het toepassen van agroforestry binnen de melkveehouderij: wat is het effect van het planten van bomen en struiken binnen een bedrijfsvoering? Wat levert het op ten aanzien van bijvoorbeeld biodiversiteit, dierenwelzijn, klimaat, koolstofvastlegging en landschapskwaliteit? Wat is er nodig om agroforesty technisch en economisch uitvoerbaar te maken? Deze informatie vindt plaats via een literatuuronderzoek en workshops met betrokken melkveehouders, waardoor een actieve wisselwerking ontstaat tussen onderzoek en praktijk.
  2. Het ontwerpen van agroforestry met passende verdienmodellen voor de melkveehouderij. Dit gebeurt op basis van de kennis die in de eerste stap verzameld is.
  3. Concrete vragen uit de praktijk worden omgezet in praktijkexperimenten. Te denken valt bijvoorbeeld aan het inrichten van een grootschalige onderzoekslocatie voor agroforestry voor Nederlandse melkveehouderij. Daarnaast zullen er kleine experimenten uitgevoerd worden bij 5 melkveehouders in Noord Nederland.
  4. De opgedane kennis en ervaring met agroforestry in de melkveehouderij worden gecommuniceerd met de verschillende sectoren en andere betrokkenen.

Meedoen

Ben jij: melkveehouder in Groningen, Friesland of Drenthe? Wil je meer weten over agroforestry of pas jij al bomenteelt toe op jouw bedrijf? Doe dan mee aan dit project en mail naar Sjoerd van der Meulen

Meer informatie over agroforestry vind je hier.