VragenVuur: Bodem als Basis

  • Bodem als basis
  • Water en bodem in balans
  • Regio West
  • Zuid-Holland

Het project Bodem als Basis helpt boeren in Zuid-Holland bij het nemen van duurzame bodemmaatregelen. En draagt bij aan een betere samenwerking tussen waterschap en boeren, constateren projectleider Joëlle de Pee van LTO Noord en Leo Apon, namens waterschap Hollandse Delta coördinator voor DAW-projecten.

Joëlle de Pee, projectleider LTO Noord: Al een jaar of drie werken we via het DAW-project Bodem als Basis aan duurzaam bodembeheer. In waterschap Hollandse Delta zijn het voornamelijk akkerbouwers die deelnemen. Ook fruittelers en melkveehouders doen mee. Wat spreekt jou aan in dit project?

 

Leo Apon, beleidsmedewerker ecologie en coördinator voor DAW-project binnen Hollandse Delta: ‘De projectnaam verraadt het al, deelnemers gaan terug naar de basis en werken aan het verduurzamen van hun belangrijkste kapitaal: de bodem. Dat is belangrijk, omdat een duurzaam beheerde bodem wat mij betreft mij de oplossing is voor veel maatschappelijke opgaven. Denk aan goede gewasopbrengsten en dus inkomsten van de boer, maar ook voorkomen van uitspoeling van nutriënten, waterberging en CO₂ -opslag. Een gezonde bodem is de sleutel.’

 

Joëlle: Waterschap Hollandse Delta steunt dit project financieel en wil daar de komende jaren mee doorgaan. Welke resultaten zie jij die de doorslag geven om verder te gaan?

 

Leo: ‘Het draait wat mij betreft niet altijd om keiharde resultaten. Een enthousiaste toekomstgerichte groep boeren doet mee aan Bodem als Basis. Zij willen de transitie naar kringlooplandbouw maken en dat doe je niet in één jaar. Dat we die transitie voor deze groep boeren een beetje gemakkelijker maken, maakt mij blij. De talloze opgaven binnen de agrarische sector zijn namelijk niet alleen voor rekening voor de boer, maar voor ons allemaal.’

Joëlle: Door het maken van bodembehandelplannen in samenwerking met onafhankelijke bodemexperts, inzicht in de bodem door monsters en metingen en het volgen van cursussen worden al goede maatregelen genomen door de deelnemers. Denk aan het goed toepassen van een groenbemester, verdichting voorkomen door te letten op bandendruk en inzetten van de eco-ploeg.’

Leo: ‘En er mag van mij nog wel een tandje bij. Met de boeren die stappen willen zetten zouden we afspraken kunnen maken over de risico’s die ze lopen. Wil je een andere duurzamere teelt uitproberen? Wil je mechanische gewasbescherming toepassen? Wij zorgen voor goede begeleiding.’

Joëlle: ‘Maar wat als die boer in een nat najaar toch het land op moet om te oogsten met bodemverdichting als gevolg?

Leo: ‘Precies dat gesprek moeten we als partners om de boer heen met hem voeren. Hoe kunnen we je steunen om de juiste keuzes te blijven maken?

Joëlle: Het helpt ook dat we binnen het project veel tijd hebben voor persoonlijk contact.

Leo: 'Dat klopt en ik merk dat contact tussen waterschapmedewerkers en boeren al veel intensiever is dan aan het begin. Ik vind het tijd voor een excursie met de DAW Waterkaravaan om ook bestuurders te laten zien welke goede dingen we doen binnen Bodem als Basis.’

Meer informatie

Meer informatie over Bodem als Basis bij projectleider Joëlle de Pee via jdpee@ltonoord.nl of de projectpagina op LTO Noord.