Samenwerking is het vehikel

  • Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
  • Water en bodem in balans

De stikstofproblematiek maakt voor Sjaak van der Tak duidelijk: het moet anders, het kan anders en het gaat ook anders. Maar dan wel op een manier passend bij de agrarische sector.

Een gesprek met de LTO-voorzitter en momenteel LTO-portefeuillehouder Bodem en Water in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), het programma waarmee we ons inzetten voor schoon en voldoende water voor ons allemaal.

De stikstofproblematiek overvleugelt alles, niet alleen ieder beleidsadvies of beleidsplan, maar ook ieders gedachten. Hoe biedt u boeren en tuinders perspectief?

‘De plannen van de rijksoverheid tasten niet alleen agrarische bedrijven aan, maar raken ook gebieden in hun kern. Verdriet en boosheid overheersen bij de boeren en tuinders die ik spreek. Maar ook gelatenheid en dat vind ik zwaar. Dat boeren zeggen: ‘Ik weet het even niet meer.’ Dat terwijl ook boeren en tuinders weten dat het anders moet, anders kan en het ook anders gaat.

‘Bij het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer zie ik de juiste manier van transitie: met de gebiedsgerichte op maat aanpak hebben we succes en behalen we goede resultaten. Het DAW kan een voorbeeld zijn voor hoe om te gaan met de stikstofproblematiek. Maar dan wel gezamenlijk en niet tegenover elkaar. Want als we het samen doen, komen we samen verder en worden we samen sterker.’

Samenwerken zit bij het DAW in het DNA met naast LTO partners als de Unie van Waterschappen, het Kadaster, de provincies en de ministeries van LNV en I&W. Wat levert dat op volgens u?

‘Samenwerking is het vehikel om draagvlak op het gebied van agrarisch waterbeheer te realiseren. Met elkaar leveren wij een bijdrage aan de waterkwaliteit en waterkwantiteit. Onze partners zoals de waterschappen en de provincies kunnen daardoor ook de kennis en creativiteit uit de agrarische sector beter benutten, op het gebied van water vasthouden bijvoorbeeld.

‘Boeren en tuinders hebben belang bij goed en voldoende water en zij hebben ook genoeg ideeën hoe dat te realiseren. Een mooi voorbeeld van goede samenwerking vind ik het project ‘Polderkennis op peil’ waarbij agrariërs samen met onder meer waterschappers aan studiegroepen deelnamen.’

Hoe kijkt u naar 2027 en het al dan niet behalen van de Kaderrichtlijn Water?

‘De ambitie van de overheid is om in 2027 100 procent van het water onder de norm te krijgen. Ik vind dat een illusie. LTO streeft naar voldoende water van goede kwaliteit. Met het DAW laten we als sector zien dat we onze verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan het doel van de Kaderrichtlijn Water. Maar het is niet alleen aan ons.’

U zei dat sommige boeren en tuinders gelaten zijn door de plannen van de overheid. Hoe overtuigt u hen om mee te doen aan het DAW?

‘Bij het DAW zie ik resultaten die boeren en tuinders verder helpen. Dat lees je ook terug in het DAW-jaarverslag. Het DAW is opgericht op initiatief van LTO in ons eigen belang, want de land- en tuinbouw kan niet zonder goed waterbeheer. Meedoen aan een DAW-project doe je dus als agrariër in de eerste plaats voor jezelf om je bedrijfsvoering en je rendement te verbeteren.'

Kijk ook eens op agrarischwaterbeheer.nl

Bron:

Nieuwe Oogst