Van bodemkennis naar bodemkunde

Het doel van dit project is kennis over duurzaam bodemgebruik op een laagdrempelige manier te verspreiden, zodat grondgebonden agrarisch ondernemers gewassen kunnen blijven verbouwen en de natuur kan floreren.

Over dit project

Goed bodembeheer is belangrijk voor een duurzame landbouw. De bodem is ook cruciaal bij het anticiperen op de gevolgen van de klimaatverandering. Want een goed functionerende bodem is weerbaar tegen ziektes, leidt tot gezondere gewassen en gezonder veevoer. Goed bodembeheer zorgt ook voor minder afspoeling en uitspoeling van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.

Een vitale bodem om de lange termijn

Veel akkerbouwers en melkveehouders hebben behoefte aan kennis over het behoud van een vitale bodem op lange termijn. Met name over maatregelen en bodembeheer in relatie tot hun eigen grond.

Jouw deelname aan dit project

In dit project wordt kennis over het functioneren van de bodem op toegankelijke wijze gedeeld via bodembijeenkomsten, een beleefdag over goed bodemleven voor natuur én gewasproductie en een praktische bodemcursus. Gezond voedsel uit een gezonde bodem is namelijk goed voor ons allemaal. Het project ‘Van Bodemkennis naar bodemkunde’ is geïnitieerd door LTO Noord, in samenwerking met Terra, Nordwin, Van Hall, de waterschappen en de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal. 

Doe ook mee!