Veenweide Friesland

We willen toekomstperspectief voor de melkveehouderij in het veenweidegebied. We zetten in op passend beleid en maatregelen zodat bodemdaling en CO2 uitstoot wordt geremd, mét perspectief voor de huidige en toekomstige agrariërs. Wij doen dit in nauwe samenwerking met zes andere landbouwpartijen.

Over dit dossier

In het Friese veenweidegebied (89.000 ha) daalt de bodem en komt er CO2 vrij als gevolg van veenoxidatie. Een van de oorzaken is de ontwatering van het veen, waardoor het veen oxideert en dus langzaam verdwijnt en de bodem daalt. Wegen en riolen zakken mee en houtenpaalfunderingen komen droog te staan en verweren waardoor huizen ook verzakken.  De effecten van bodemdaling zijn onomkeerbaar en ingrijpend voor het watersysteem, de inrichting en het gebruik van het gebied. En dus ook voor de mensen die er wonen, werken en recreëren. Ook is het beperken van CO2-uitstoot uit de veenweidegebieden een belangrijke opgave in het Klimaatakkoord. 

Veenweideprogramma 2030

Provincie Fryslân heeft samen met Wetterskip Fryslân, de Friese gemeenten een ontwerp-Veenweideprogramma 2030 opgesteld. De impact van het programma op de agrarische sector is groot. Er wordt gestreefd naar forse peilverhogingen die het gebruik van grond kan beperken. Dit raakt veel boeren in het veenweidegebeid.

Goede regelingen voor stoppers en verplaatsers Het is van groot belang dat wij deelnemen aan de dialogen in gebieden van waaruit plannen gemaakt worden. Niet voor alle boeren is er een toekomst in het gebied. Er moeten goede regelingen komen voor stoppers en verplaatsers en voor de boeren die in het gebied blijven zijn aanvullende verdienmodellen nodig die goed passen bij het bedrijf en met toekomstperspectief. 
Voldoende toekomstperspectief Er moeten goede regelingen komen voor stoppers en verplaatsers en voor de boeren die in het gebied blijven zijn aanvullende verdienmodellen nodig die goed passen bij het bedrijf en met toekomstperspectief. Dit is van belang voor de landbouw, maar ook voor de leefbaarheid van het platteland. We willen allemaal wonen en werken in een aantrekkelijke leefomgeving.
Een aantrekkelijke leefomgeving Voor de leefbaarheid van het platteland is het nodig dat er aanvullende verdienmodellen komen die goed passen bij het bedrijf. Dit is ook relevant voor de leefbaarheid van het platteland. We willen allemaal wonen en werken in een aantrekkelijke leefomgeving.

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal. 

Wij zijn er voor al je vragen! Neem contact met ons op.