Zoet op zout

In dit project zetten wij ons in om de cruciale zoetwatervoorraad te behouden zodat boeren en tuinders de gewassen kunnen blijven telen die het gebied economisch zo sterk maken maar bedreigd worden door toenemende verzilting.

Over dit project

We hebben allemaal zoet water nodig. Maar door veranderingen in het klimaat is dat water niet altijd beschikbaar. Natuurgebieden vallen droog, oogsten mislukken en door verzilting worden boeren en tuinders beperkt in de keuze van gewassen. In Noord-Nederland gaan we met het project Zoet op Zout verzilting tegen.

Inzicht in de beschikbaarheid en kwaliteit van water en bodem

Het project Zoet op Zout is een initiatief dat ontstaan is bij de boeren en tuinders in het Lauwersmeergebied. Gaandeweg zijn verschillende partijen aangehaakt. De vraagstukken sluiten goed aan bij de regionale en nationale beleidsdoelstellingen (Deltaprogramma Zoetwater) en bij de doelstellingen van het Waddenfonds, gedachte achter het investeringskader ‘Vitale kust’.

De volgende bouwstenen worden uitgevoerd: 

  • Boeren meten Water 
  • Toekomstbestendig regionaal waterbeheer 
  • Zouttolerant bouwplan 
  • Economisch en financieel inzicht maatregelen 
  • Kennisborging

Hiervoor is inzicht nodig in de mate van verzilting en het in beeld brengen van maatregelen, samen met betrokkenen partijen zoals de waterschappen. De ambitie is om de landbouwsector langs de Waddenkust handelingsperspectieven te geven om de effecten van verzilting en klimaatverandering op te kunnen vangen.

Verzilting

De landbouw in het Noordelijk zeekleigebied is met name door de pootgoedteelt van grote economische en maatschappelijke waarde. Steeds vaker krijgt de landbouw in deze regio te maken met de gevolgen van verzilting van het oppervlaktewater en grondwater. Deze toename manifesteert zich vooral bij de akkerbouw, vanwege de beperkte zouttolerantie van gewassen. Maar ook de veehouderij krijgt hiermee te maken door verzilting van sloten.​ ​ Voldoende zoet water is belangrijk voor ons allemaal.

vollegrondsgroenteteelt-139

Mijlpalen

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal. 

Doe mee aan dit project en schrijf je in