Provinciale contributie

Prachtkansen in provincie en regio
In de 9 provincies van LTO Noord zitten we voor u aan tafel bij diverse (overheid)organisaties. Ook ondersteunen onze bestuurders en medewerkers initiatieven om de positie van agrarisch ondernemers te versterken. Daarbij werken we intensief met onze afdelingen.

Speerpunten voor 2020

  • Voorkomen van faunaschade, 100% vergoeding bij schade
  • Aan de slag met het jongerenprogramma
  • Zon op land beperken, goede betaling voor de boer
  • Één loket voor boeren met bodem- en/of water opgaven
  • Respect van de samenleving via ons platform BoerenBuren
  • Betaald krijgen voor maatschappelijke diensten
  • Kaderrichtlijn water en impuls Deltaplan Agrarische Waterbeheer
  • Pro-actieve aanpak van integrale gebiedsprocessen (ook rondom Veenweide)
  • Deelname aan het publiek debat
  • Oog voor (psychische) zorg voor boeren en tuinders.