1. Corona

  landschap

  Het coronavirus heeft grote gevolgen voor onze sector. LTO Noord heeft binnen de werkorganisatie een crisisteam samengesteld die de situatie van dag tot dag beoordeelt. Dit crisisteam stemt ook af met LTO Nederland, ZLTO, LLTB, Werkgeverslijn Land- en Tuinbouw en het agri-food netwerk.

  We proberen in dit dossier alle informatie te verzamelen.

  Ledenzorg
  Behoefte om uw hart te luchten, of zorgen te delen in een vertrouwelijk gesprek? LTO Noord biedt Ledenzorg tijdens de coronacrisis: www.ltonoord.nl/ledenzorg.

  Bekijk dit dossier
 2. Ammoniak en stikstof

  landschap

  Op 29 mei 2019 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer als basis voor vergunningverlening mag worden gebruikt. Het wegvallen van het PAS heeft verstrekkende gevolgen, ook voor boeren en tuinders.

  Het kabinet heeft het adviescollege Stikstofproblematiek (onder leiding van Johan Remkes) gevraagd advies uit te brengen over maatregelen die op korte termijn zouden kunnen worden genomen om de verlening van vergunningen Natuurbeschermingswet (Nbw) weer los te trekken en over maatregelen voor de langere termijn.

  LTO Nederland vindt dat de inspanningen van de diverse sectoren binnen de land- en tuinbouw om de emissie van onder andere stikstof terug te dringen én de landbouw brede voorstellen die de landbouwsector eerder bij het ministerie heeft neergelegd serieus genomen moeten worden. Alleen dan kan een gebiedsgerichte aanpak rond Natura2000-gebieden op draagvlak bij de boeren en tuinders rekenen.

  Lees hier de voortgang op dit dossier.

  Bekijk dit dossier
 3. Aardbevingen en mijnbouwschade

  Aardbevingen

  Bodemdaling door gaswinning en schade aan gebouwen door aardbevingen houden Groningen in hun greep. LTO Noord zet zich in voor versnelde afhandeling, gericht onderzoek, specifieke regelingen en programma’s voor ondernemers die te maken hebben met mijnbouwschade. Helemaal nu het kabinetsbesluit is gevallen tot afbouw van gaswinning en staken in 2030. Daarmee is het werk voor ons als LTO Noord nog niet klaar. Wij blijven opkomen voor uw belangen. Via deze website houden wij u op de hoogte over alles rondom het dossier mijnbouwschade. Hieronder staan een aantal downloads waaronder onze brochure aardbevings- & mijnbouwschade, handige links naar websites van bijvoorbeeld de Rijksoverheid en veelgestelde vragen. 

  Bekijk dit dossier
 4. Asbest verwijderen

  Vraagbundeling zonnepanelen

  Asbest dat in het verleden is verwerkt in en op agrarische gebouwen, kan een gevaar vormen voor de volksgezondheid. Het is een groot probleem, dat volgens onze regering in 2024 opgelost moet zijn. In dat jaar moet al het asbest dat in boerenbedrijven verwerkt is, verwijderd zijn. LTO Noord spreekt van een grote ambitie, te groot wellicht. We hebben alle vertrouwen in onze boeren en tuinders die collectief de schouders zetten onder asbestverwijdering. Maar daarmee redden we het niet. De komende jaren moeten overheden, verzekeraars en ondernemers samenwerken naar een asbestvrije land- en tuinbouw.

  Bekijk dit dossier
 5. Droogte

  Beregenen

  Middels dit dossier proberen wij u als lid van LTO Noord bij te praten over de activiteiten die wij voor én achter de schermen ondernemen om voor boeren en tuinders voldoende water beschikbaar te hebben en vooral te houden. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beleid en de communicatie.

  Bekijk dit dossier
 6. Fipronil

  Eieren -Bart Gussinklo

  Fipronil is een insecticide dat vaak in diergeneeskundige producten tegen vlooien, mijten en teken gebruikt wordt. Fipronil mag niet worden gebruikt bij dieren die bestemd zijn voor de voedselketen, zoals kippen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beschouwt fipronil voor de mens als 'matig toxisch'. In grote hoeveelheden kan het schade toebrengen aan nier, lever of schildklier. Fipronil is een stof die bij langdurige consumptie schadelijk kan zijn voor de gezondheid.


  Bekijk dit dossier
 7. Fosfaat

  koeien

  In 2015 heeft de melkveehouderij het fosfaatplafond overschreden. Om derogatie niet in gevaar te brengen, is het op dit moment (ingrijpend, maar) onvermijdelijk dat er fosfaatrechten worden ingevoerd, zoals aangekondigd op 2 juli 2015.
  LTO, NZO en NAJK zetten in op een zo eenvoudig mogelijk stelsel van fosfaatrechten. Daarin past niet dat grondgebondenheid wordt meegenomen in het systeem; dat is geregeld in de AMvB grondgebondenheid.


  Bekijk dit dossier
 8. Grondgebondenheid

  Donderdag 12 april 2018 heeft de commissie Grondgebondenheid haar advies gepresenteerd. Een advies waar de vakgroep Melkveehouderij zeer naar uit heeft gekeken, waar we vooraf als belangrijkste criteria aan mee hebben gegeven: we willen een gedragen voorstel en een stip op de horizon. Via dit dossier op onze website houden wij u  op de hoogte van het laatste nieuws rondom de uitwerking van het advies grondgebondenheid.

  Bekijk dit dossier
 9. Lauwersmeer

  Het Lauwersmeer heeft als natuurgebied een Europese status: het is een ‘Natura 2000’-gebied. Dit betekent dat het een natuurgebied met hoge kwaliteit is en dat
  een aantal vogelsoorten in dit gebied extra bescherming krijgt. Voor het gebied is een beheerplan opgesteld om de kwaliteit en diversiteit in het gebied te verbeteren.  Eén van de belangrijkste maatregelen in het beheerplan is de peilverhoging. Door in het voorjaar het water op een hoger peil vast te houden, verwacht de overheid de leefgebieden voor deze soorten te verbeteren. De verwachting is dat door een tijdelijk hoger peil de rietkragen steviger en de openheid groter. Of dat echt zo gaat werken, wordt eerst met een proef onderzocht. Gedurende twee opeenvolgende jaren wordt het water maximaal 41 cm hoger vasthouden dan het huidige streefpeil van NAP -0,93 m. Dat gebeurt in beide jaren in het voorjaar voor een periode van 6 tot 8 weken (half februari – half april).

  Bekijk dit dossier
 10. Varkenspest

  Varkens in stal - Jan Overeem

  Op 13 september 2018 is door de Belgische overheid bekend gemaakt dat bij enkele wilde zwijnen Afrikaanse varkenspest is vastgesteld. De bron van de besmetting is niet bekend, maar op grond van de afstand tot de besmette gebieden in Europa, ligt de verspreiding door menselijk handelen het meest voor de hand. In dit dossier leest u hier meer over.

  Bekijk dit dossier
 11. Veenweide

  Veenweide LTO Nederland

  Het Nederlandse veenweidelandschap met haar iconische beelden van groene weilanden, grazende koeien, sloten en molens, staat aan alle kanten onder druk. LTO zet zich in om dit waardevolle agrarische en cultuurhistorische landschap te beschermen. Het is immers nationaal erfgoed, kenmerkend voor de identiteit van ons land en van groot belang voor landbouw, recreatie, wonen en werken. We moeten investeren in dialoog, onderzoek en praktische maatregelen zoals onderwaterdrainage die ons land werkbaar en mooi houden. Snelle en simpele oplossingen bestaan niet. Alles onder water zetten is geen optie. Als Nederlanders zien we liever koeien in het gras, dan muggen in het moeras!

  Bekijk dit dossier
 12. Veenweide Friesland

  Veenweide

  In het Friese veenweidegebied daalt de bodem. Oorzaak is de ontwatering van het veen, waardoor het veen oxideert en dus langzaam verdwijnt. In veel gevallen is die bodemdaling ongelijkmatig, waardoor huizen, (agrarische) gebouwen, wegen en riolen verzakken. Natuurgebieden komen steeds hoger te liggen ten opzichte van hun agrarische omgeving. De effecten van bodemdaling zijn onomkeerbaar en ingrijpend voor de inrichting en het gebruik van het gebied. En dus ook voor de mensen die er wonen, werken en recreëren. Wanneer het huidige beleid en de huidige maatregelen worden doorgezet, is het veen over honderd jaar nagenoeg verdwenen. Daarom heeft provincie Fryslân samen met Wetterskip Fryslân, de Friese gemeenten en stakeholders in het gebied de Veenweidevisie opgesteld. De visie heeft als doel de inwoners en gebruikers van het gebied zicht én perspectief te bieden op een toekomst in een aantrekkelijke leef- en werkomgeving. De bijbehorende maatregelen, zoals een hoger waterpeil en alternatieve teelten, staan beschreven in het uitvoeringsprogamma. LTO Noord zet zich in voor een, voor de landbouw zo goed mogelijk, uitvoeren van deze maatregelen. 

  Bekijk dit dossier
 13. Vogelgriep

  Bart Gussinklo

  Vogelgriep (aviaire influenza) is een zeer besmettelijke virusziekte. Met name kippen, eenden en kalkoenen maar ook andere (wilde) watervogels kunnen deze ziekte krijgen.

  Bekijk dit dossier
 14. WOZ

  Wester Noordoostpolder

  Voor een ondernemer is het van belang dat de waardering van onroerende zaken (WOZ) op de juiste manier gebeurd. De waardebepaling van agrarische objecten (niet-woningen) is in tegenstelling tot particuliere objecten (woningen) niet eenvoudig. Dit wordt vooral veroorzaakt door het gebrek aan uniformiteit en door het geringe aantal verkochte referentiepanden. LTO Noord zet zich hiervoor in door de landelijke taxatiewijzer agrarische grond en gebouwen te optimaliseren.
  De hoogte van het OZB-tarief bepaalt de hoogte van uw OZB-aanslag. De vaststelling van het OZB-tarief is de jaarlijkse bevoegdheid van de gemeente. LTO Noord zet zich op lokaal niveau in om de scheefgroei tussen de OZB-tarieven voor de woningen en niet-woningen meer in evenwicht te krijgen.

   


  Bekijk dit dossier
 15. Zuiveringsplicht ondersteunend glas

  Glastuinbouw

  Vanaf 1 januari 2018 moeten alle teeltbedrijven met een kas, ondersteunend glas of blijvende tunnels waarin planten worden (op)gekweekt of bewaard, voldoen aan de zuiveringsplicht van restwater dat vanuit kas/tunnel wordt geloosd. Deze regel in het Activiteitenbesluit geldt voor alle bedekte teelten waarin gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt; ook biologische middelen kunnen daar onder vallen.

  In dit dossier informatie over mogelijke gevolgen voor uw bedrijfsvoering, nul-lozing, veelgestelde vragen en antwoorden, knelpunten en oplossingen, praktijkvoorbeelden en meer. 

  Bekijk dit dossier