aardbeving groningen

Update rondom mijnbouwschade

Het mijnbouwdossier is en blijft een dynamisch dossier.

Zo blijkt wel uit de berichtgeving in de diverse media. Op allerlei fronten zijn taken en contactpersonen gewisseld en het is nog onzeker hoe de toekomst er uit gaat zien.

Schadeafhandeling van privaat naar publiek
De belangrijkste wijziging is dat de overheid  -het ministerie van EZK- de verantwoordelijkheid voor de afhandeling van schade heeft overgenomen. Dit heeft geleid tot de oprichting van de tijdelijke mijnbouwcommissie Groningen (TCMG) die uiteindelijk op zal gaan in het Instituut Mijnbouw (IM) en een aangepaste Mijnbouwwet. Deze nieuwe wet biedt de juridische kaders voor de afhandeling van schade. Beoordeling en behandeling zal naar verwachting sterk gebaseerd worden op een juridische benadering met ‘bewijsvermoeden’; technische analyse dient hierbij slechts als ondersteuning. Tot het moment dat het IM is opgericht zal TCMG de afhandeling verzorgen.

Afhandeling ‘schade oud’
De NAM heeft, in opdracht van de minister, alle oude schade’s (voor 1 maart 2017) een aanbod gedaan. Voor de landbouw gaat het vaak om complexe schadesituatie ’s met meerdere issues op één adres. Daarnaast speelde er op een heel aantal adressen ook de wens voor sloop- nieuwbouw en is er naast het Wiebes-voorstel ook een aanbod PGSS gedaan. De druk om tot een snelle keuze te komen was groot. Maar die keuze (in geval van PGSS) hangt ook samen met keuzes en mogelijkheden als het gaat om financiering en ruimtelijke ordening. De diverse aspecten goed kunnen afwegen onder tijdsdruk gaf veel spanning. LTO Noord heeft met de NAM kunnen regelen, dat er, na het maken van de keuze, nog 6 maanden de tijd is om de keuze te toetsen op haalbaarheid. Wij hebben hierover gecommuniceerd via de media en nieuwsbrief.

Harde scheiding schade en versterken
In de nieuwe lijn staat -zeer tegen onze zin- bouwkundig versterken geheel los van schade afhandeling. De verantwoording voor bouwkundig versterken blijft bij NCG liggen. TCMG opereert met haar schade afhandeling geheel autonoom. LTO Noord benadrukt in al haar contacten met betrokken partijen dat een integrale aanpak veel efficiënter en doelmatiger is.

Werkgroep agrarische mijnbouwschade zoekt de partijen op
De werkgroep agrarische mijnbouwschade van LTO Noord heeft een eerste gesprek met de TCMG gevoerd. Hier is onder meer het nieuwe schadeprotocol aan de orde geweest en de vraagtelling ten aanzien van de  termen “gebouwen en werken”. De voorzitter van de TCMG was helder: (mest)kelders vallen onder “gebouwen” en drainage onder “werken”, zoals bedoeld in het schadeprotocol. Eind oktober volgt een tweede gesprek over onder meer de borging van bestaande protocollen en werkmethodes en het benutten van opgedane kennis en ervaring bij de afhandeling van schade door TCMG.  Uit het eerste gesprek is de indruk ontstaan dat de TCMG het wiel opnieuw aan het uitvinden is.

In september is gesproken met de nieuwe tijdelijke Nationaal Coördinator Groningen en met een ambtelijke afvaardiging van het ministerie van EZK. In de gesprekken is gepleit voor behoud en uitbouw van bestaande regelingen en Programma Groninger Schuren en Stallen, voor behoud van een centraal Agroloket waarachter een Agroteam met specifieke kennis uw vragen oplost en voor een integrale aanpak van schade en bouwkundig versterken. Daarnaast lobbyen we voor een strategische positie waarin we mede sturend kunnen zijn in het beleid dat EZK maakt voor zowel schade als versterking als voor het Nationaal Programma Groningen.

LTO Noord neemt verder deel aan het Groninger gasberaad en aan de opnieuw geïnstalleerde Agrotafel. Ook heeft op 10 oktober j.l. een hoorzitting met de vaste commissie van EZK plaatsgevonden in Den Haag, specifiek gericht op Agro. Namens LTO Noord hebben Alma en Nely deelgenomen aan deze zitting. In hun openingswoord hebben ze de kamerleden gewezen op de huidige situatie; veel onzekerheid en nog veel zaken die niet goed gaan. Daarnaast is ook ingezet op handhaving en doorontwikkeling van de bestaande regelingen en programma’s, een integrale aanpak van schade en versterking en meer aandacht voor onderzoek naar ongelijkmatige maaivelddaling en drainage.
De stukken en het verslag van deze hoorzitting zijn via deze link te vinden.

Aanvullende ondersteuning voor de wegwijzerfunctie
Alsnog bleken er heel veel vragen te zijn die vooral individueel bedrijfsgericht waren. Om hier toch een wegwijzerfunctie in te kunnen vervullen heeft LTO Noord het informatiecentrum als toegang voor uw vragen extra ingezet. De vragen worden doorgeleid naar Taeke Wahle en Martijn Spoolder. LTO Noord heeft 8 uur per week extra ter beschikking gesteld om Martijn Spoolder extra in te kunnen zetten ten bate van het mijnbouwdossier. Over een structurele voortzetting van de wegwijzer functie zijn we met de partijen in gesprek.

Aangenomen moties
In de tweede kamer zijn tijdens het mijnbouwdebat twee voor ons belangrijke moties aangenomen. Zij betreffen de sectorale aanpak agrarisch en de veiligheidsaanpak(versterkingsopgave) van agrarische schuren. Beide moties ondersteunen onze inzet en zijn middels contacten met politiek tot stand gekomen.

Tot slot
Het is duidelijk dat er met de inwerkingtreding van de TCMG en de aanpak door minister Wiebes wederom een herschikking in het dossier plaatsvindt. Dit vereist hernieuwde contacten en inzet. De inzet van LTO Noord voor de agrarische sector is inmiddels, middels onze stukken, bekend in diverse gremia en politiek en is een heldere lijn (Het tien punten plan van LTO en de toekomstgerichte aanpak  zoals we in Middelstum op 5 maart hebben aangegeven).

Informatieavond
Eind november organiseren we een infoavond waarin we actuele informatie met u delen. Informatie kunt u vinden op de website van LTO Noord, vragen en opmerkingen, zaken die u met ons wilt delen zijn van harte welkom via het informatiecentrum in Zwolle. Dit kan telefonisch of per mail, waarbij u aangeeft dat het onderwerp mijnbouw betreft.