|||

Ammoniak en stikstof

Op 29 mei 2019 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer als basis voor vergunningverlening mag worden gebruikt. Het wegvallen van het PAS heeft verstrekkende gevolgen, ook voor boeren en tuinders.

Het kabinet heeft het adviescollege Stikstofproblematiek (onder leiding van Johan Remkes) gevraagd advies uit te brengen over maatregelen die op korte termijn zouden kunnen worden genomen om de verlening van vergunningen Natuurbeschermingswet (Nbw) weer los te trekken en over maatregelen voor de langere termijn.

LTO Nederland vindt dat de inspanningen van de diverse sectoren binnen de land- en tuinbouw om de emissie van onder andere stikstof terug te dringen én de landbouw brede voorstellen die de landbouwsector eerder bij het ministerie heeft neergelegd serieus genomen moeten worden. Alleen dan kan een gebiedsgerichte aanpak rond Natura2000-gebieden op draagvlak bij de boeren en tuinders rekenen.

Lees hier de voortgang op dit dossier.

Gerbrand van 't Klooster

Gerbrand van 't Klooster

Coordinator Omgeving

Neem contact op

Trienke Elshof

Trienke Elshof

Portefeuillehouder

Neem contact op

Webinar #2: stikstof